2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Jos širdis plakė brangiausiu žodžiu – „Lietuva“...

Pro memoria žymiai lietuvių rašytojai, JAV lietuvių bendruomenės veikėjai ALEI RŪTAI – Elenai Viktorijai Nakaitei-Arbačiauskienei-Arbienei

Vytautas BAGDONAS

Rašytoja Alė Rūta savo
namuose Santa Monikoje
(Nuotrauka atsiųsta 2001 metais)

Antrąją Naujųjų – 2012-ųjų – metų dieną šalies televizijos ir radijo žinių tarnybos išplatino visuomenei liūdną žinią apie tai, kad netekome garsios rašytojos, daugelio romanų, novelių, apysakų, beletristikos kūrinių, poezijos rinkinių autorės, aktyvios JAV visuomenės veikėjos, tikros mūsų tautos patriotės Alės Rūtos (Elenos Viktorijos Nakaitės-Arbačiauskienės-Arbienės). Jos, einančios 97-uosius metus, gyvybės siūlas nutrūko 2011-ųjų gruodžio 31-ąją namuose Santa Monikoje (Kalifornija, JAV).


Palaimintojo Jurgio Matulaičio laidotuvės

Palaimintasis arkivyskupas
Jurgis Matulaitis

Sausio 27 dieną sukanka 85-eri metai, kai 1927-aisiais mirė Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis (Matulevičius). Ta proga prisimename jo laidotuves Kauno Arkikatedroje Bazilikoje ir vėlesnį perlaidojimą į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią.

Garsėja šventumu ir miręs

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirtis sukrėtė lietuvių tautą ir apgaubė gedulo šydu. Iš Hagentorno ligoninės į Šaričių bažnyčią nešamą karstą lydėjo studentai ateitininkai su fakelais, vienuoliai ir vienuolės su degančiomis žvakėmis, o jų tada buvo labai daug. Savo didingumu ir įspūdingumu ši procesija galėjo lygintis su kita procesija, kai iš Katedros nešė stebuklingąjį paveikslą į Pažaislį. Tada irgi ėjo minių minios, o kelią laistė, kad nedulkėtų.


Mirė Alytaus kunigas

A†A kun. Antanas Diškevičius (1946–1974–2012)   

Kun. Antanas Diškevičius

Sausio 15-osios vakarą, sulaukęs 66 metų, Alytuje mirė kunigas Antanas Diškevičius.

Jis buvo gimęs 1946 m. sausio 2 dieną Alytuje. Baigęs Alytaus mechanikos technikumą, kelerius metus dirbo techniku-elektriku Energijos realizavimo įmonės Alytaus skyriuje. Nuo 1968 metų dirbo zakristijonu Miroslavo bažnyčioje. 1969 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1974 m. balandžio 9 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vysk. Juozo Matulaičio-Labuko buvo įšventintas kunigu.


Gerasis Antanukas

Kun. Antano Šeškevičiaus SJ (1914–1943–2002)
10-osioms mirties metinėms

Kun. Antanas Šeškevičius SJ

Kiekvienas žmogus, eidamas gyvenimo keliu, palieka skirtingus pėdsakus. Tauraus žmogaus pėdsakai lieka žmonių prisiminimuose ilgus dešimtmečius. Tokius pėdsakus paliko kuklus Dievo tarnas kunigas Antanukas Šeškevičius. Jis man visam gyvenimui liko kunigo idealu. Visą gyvenimą kentė komunistinio saugumo persekiojimus, kalėjimus. Beveik prieš keturis dešimtmečius mums susipažinus, mūsų šeimai jis liko kunigėlis Antanukas. Ši bičiulystė man daug davė supratimo apie Dievą, tikėjimo prasmę.


Kunigas, mokytojas, rašytojas

A†A kun. Jonas Burkus (1913–1940–2012)

Kun. Jonas Burkus

Sausio 20 dieną, eidamas 99-uosius metus, Hot Springse (JAV) mirė lietuvių išeivių sielovadoje darbavęsis kunigas Jonas Burkus. Jis palaidotas trečiadienį, sausio 25 dieną, Čikagoje, Šv. Kazimiero parapijos lietuvių kapinėse.

Kun. J. Burkus yra gerai žinomas kaip žurnalistas, leidinio „Misionierų laiškai“ redaktorius, knygų autorius, aktyvus išeivijos sielovados barų darbuotojas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija