2012 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(1980)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nuo sausio 18 iki 25 dienos šventėme Maldų už krikščionių vienybę savaitę

Krikščionių vienybės pamaldos

Lina Kiršaitė

Sausio 22 dieną, sekmadienio popietę, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje į Krikščionių vienybės pamaldas susirinko įvairių krikščioniškų denominacijų tikintieji. Pamaldoms vadovavęs iš Vilniaus atvykęs Evangelikų Reformatų Bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius pristatė įvairioms Bažnyčioms ir bendruomenėms atstovaujančius dvasininkus: pastorių Ramūną Jušką iš „Tikėjimo Žodžio“, pastorių Aurimą Šinskį iš Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios, Osvaldą Petrauską iš Naujųjų Apaštalų Bažnyčios, kunigą Aleksejų Smirnovą iš Stačiatikių Bažnyčios, pastorių Žilviną Škulevičių iš Panevėžio „Vynuogyno“ bendruomenės, Panevėžio įgulos karo kapelioną kunigą Povilą Paukštę ir kunigus Eugenijų Troickį, Rimantą Kaunietį, Joną Morkvėną, Albertą Kasperavičių, Pavel Andžejevski ir Aivarą Kecorių iš Romos Katalikų Bažnyčios.

Įvairias pamaldų dalis pasikeisdami vedė visų denominacijų dvasininkai. Pamokslą pasakė katalikų kunigas E. Troickis. Dvasininkas priminė šių metų Maldų už krikščionių vienybę savaitės temą: „Mes visi būsime perkeisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalės dėka“ ir gilinosi į klausimą, kas mus išvaduoja, kas neša pergalę? Į pergalę einame žingsnelis po žingsnelio – tai mūsų keitimosi procesas, vykstąs per tarnavimą Dievui ir artimui, per tikėjimą, pasitikėjimą, vienybę tarp žmonių, per vienybę su Kristumi, per solidarizavimąsi su kenčiančiaisiais – ir šie žingsneliai veda prie Kristaus Kryžiaus, kuris veda į pergalę. Pasaulio ginklai kelyje į pergalę kitokie, paremti galia, gudravimais. Krikščionių pergalės ginklai (pagal apaštalą Paulių) – blogį nugalėti gerumu, remtis Kristaus Meile, viršijančia žmogiškas jėgas. Pamokslininkas kvietė grįžus į namus pamąstyti, kaip mes prisidedame prie krikščionių vienybės – kaip keičiamės mes patys ir kaip keičiasi situacija mūsų namuose, su mano bendradarbiais, bažnyčioje, kuriai mes priklausome.

Paskui pamaldų dalyviai visi kartu kalbėjo Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, meldė santarvės Bažnyčių vadovams, tautoms ir visiems žmonėms; malonių sergantiems ir kenčiantiems, šeimoms ir namiškiams; ramybės mirštantiems; meldėsi „Tėve mūsų“ malda. Vėliau visi laužė duoną ir dalijosi ja vieni su kitais, linkėdami ramybės.

Pamaldose giedojo Jungtinės Metodistų Bažnyčios atstovė Regina Juškienė, vokalinis ansamblis „Tolmėja“ ir Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios šlovintojai.

Švč. Trejybės bažnyčios vikaras kun. R. Kaunietis, kaip šių maldos namų atstovas, padėkojo visiems dalyvavusiems ir pasidžiaugė, kad panevėžiečiai nebeapsiribojo vien tik ekumeninėmis pamaldomis, bet jau pernai buvo ir ekumeninės Sekminės, ir kiti renginiai, kur vis dažniau ir dažniau mes galime vieni kitus pavadinti broliais, susirinkti ir kartu melstis. „Gaila, žinoma, kad mes tik simbolinę duoną laužėme ir dar negali mus vienyti Eucharistija, bet žingsnelis po žingsnelio, tikriausiai, ateisime iki išsipildymo, kurį skelbia šių metų Krikščionių vienybės savaitės tema: Kristuje mes būsime perkeisti, Kristuje suvienyti ir tik Jame viename įmanomas tas didis siekimas, kuris atrodo mums, silpniems, dar labai tolimas ir neprieinamas. Tad būkime kartu su Juo, kad Jo palaima visada mus lydėtų, likime Jam visada ištikimi, kad Jis ir toliau per Šv. Dvasią vykdytų savo darbą, ir kartais net nežinant mums, kaip ir kada“, – sakė dvasininkas.

Pabaigoje kun. R. Stankevičius visus palaimino ir siuntė keliauti į savo kasdienybę su Kristaus ramybe.

Pamaldų metu surinktos aukos bus skirtos Panevėžio Betliejaus valgyklėlei paremti. Šioje valgyklėlėje kasdien labdaringai pamaitinama apie 50 vargstančių žmonių.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija