2012 m. vasario 17 d.    
Nr. 7
(1982)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pasikeitimai Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje

Paskirtas naujas Kaišiadorių vyskupijos ordinaras, o  Kretingos klebonas tapo vyskupu

Vyskupas Jonas Ivanauskas
Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

Vyskupas nominatas Genadijus
Linas Vodopjanovas OFM
Telšių vyskupijos kurijos nuotrauka

Vasario 11 dieną įvyko pasikeitimai Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje. Šventasis Tėvas Benediktas XVI priėmė Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kaišiadorių vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Joną Ivanauską. Taip pat popiežius Benediktas XVI Telšių vyskupu augziliaru paskyrė Tėvą Genadijų Liną Vodopjanovą OFM, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą.

Pateikiame Jūsų dėmesiui naujojo Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko ir vyskupo nominato G. L. Vodopjanovo biografijas.

Vyskupas Jonas Ivanauskas

Vyskupas Jonas Ivanauskas gimė 1960 m. vasario 18 d. Kaune, Pranciškaus ir Genovaitės Ivanauskų šeimoje. Buvo pakrikštytas 1960 m. kovo 15 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 1978 metais baigė Kauno miesto 29 vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, Teologijos-filosofijos fakultetą. Praėjus keliems mėnesiams iš Seminarijos buvo paimtas atlikti karinę tarnybą. 1980 metų rudenį grįžęs iš armijos tęsė studijas ir dvasinę formaciją Kunigų seminarijoje. 1984 m. kovo 4 d. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje pašventintas diakonu, o 1985 m. balandžio 14 d. – kunigu. 1985 m. gegužės 31 d. baigė Kauno Teologijos-filosofijos fakultetą, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį. 1985–1987 metais dirbo Raseinių bažnyčios vikaru. Taip pat tais metais Teologijos-filosofijos fakultete tęsė teologijos studijas licenciatūros programoje. 1987 m. gegužės 27 d. Teologijos-filosofijos fakultetas suteikė teologijos licenciato laipsnį. 1987–1988 metais dirbo Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru ir dėstė Teologijos-filosofijos fakultete. Tęsdamas dėstytojo darbą, 1988–1989 metais ėjo ir Kunigų seminarijos prefekto pareigas. 1989 m. gruodį Kardinolo Vincento Sladkevičiaus siuntimu išvyko studijuoti į Romą. 1990–1992 metais Popiežiškojo Laterano Universiteto „Alfonsianum“ akademijoje studijavo moralinę teologiją. Nuo 1992 metų rudens Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dėstytojas; padėjo sielovadoje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčioje. 1994 m. lapkričio 11 d. Vytauto Didžiojo Universiteto senatas jam suteikė docento pedagoginį vardą. Nuo 1994 metų Lietuvos Biblijos draugijos narys. 1997–2002 metais Vytauto Didžiojo Universiteto, Katalikų teologijos fakulteto, Specialiosios teologijos katedros vedėjas.

2002 metų sausį Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius paskyrė jį eiti generalinio vikaro pareigas.

2003 m. spalio 18 d. popiežius Jonas Paulius II nominavo tituliniu Canapio vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru; tų pačių metų lapkričio 23 d. konsekruotas vyskupu.

Nuo 2005 metų buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininkas.

Vyskupas nominatas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM

Genadijus (vienuolinis vardas Linas) Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje. Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų Brolių vienuolyną Kretingoje. Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kennebunkport, Maine (JAV). 1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus. Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“ ir 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį. 1996 m. rupjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą. 2000 m. liepos 15 d. buvo pašventintas kunigu. Inkardinuotas Mažesniųjų Brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje.

2000 metais buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru. 2001–2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijono pareigas. 2003–2004 metais dirbo Kretingos parapijos klebonu, 2004–2007 metais – Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonu. 2007–2010 metais ėjo Noviciato magistro pareigas. 2007 metais išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007–2013 metų kadencijai. Nuo 2010 metų vėl ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija