2012 m. vasario 17 d.    
Nr. 7
(1982)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ilguvoje įamžinkime vyskupo Vincento Borisevičiaus atminimą

Vyskupas Vincentas Borisevičius
(sėdi antras iš kairės) su namiškais

Ilguvos bažnytkaimis, įsikūręs šiaurinėje Sūduvos dalyje, ant aukšto Nemuno kranto, mena daug iškilių asmenybių. Viena iš jų – vyskupas kankinys Vincentas Borisevičius. Jis čia 1945 metais keturis su puse mėnesio slapta gyveno klebonijoje pas kleboną Klemensą Rusecką (1900–1953). Vyskupas melsdavosi ir šv. Mišias kasdien aukodavo Ilguvos bažnyčioje.

Aš, buvęs Ilguvos parapijietis, Kaune lankydavau buvusį savo gimtosios parapijos kleboną kun. Joną Rakauską (1912–1997). Jis po kun. Klemenso Rusecko mirties, 1953 metais buvo paskirtas klebono pareigoms į Ilguvos parapiją. Čia dirbo 25-erius metus. Kartą 1990-aisiais vienos viešnagės metu kun. J. Rakauskas papasakojo apie vysk. V. Borisevičiaus slaptą gyvenimą Ilguvoje. Kunigas iš klebonijoje dirbusių žmonių sužinojo, kad 1945-aisiais slapta gyveno iš Telšių atvykęs vyskupas ordinaras. Ekscelencija ištisas dienas praleisdavo klebonijoje, tik anksti rytais nueidavo į bažnyčią laikyti šv. Mišių. Vieną dieną pas vyskupą iš Telšių atvažiavo du kunigai ir įspėjo, kad Telšiuose enkavedistai pradėjo ieškoti iš ten išvykusio vyskupo. Visų klausinėjo, kur jis galėjo išvažiuoti. Kunigai patarė arba grįžti į Telšius, jei manąs, kad per daug komunistų valdžiai nėra nusikaltęs ir neareštuotų, arba labiau slapstytis, visiškai nesirodyti žmonėms, kad negalėtų susekti, kur gyvenąs. Vysk. V. Borisevičius nusprendė pasirinkti pirmąjį variantą ir grįžo į Telšius. Iš ten, kaip žinoma, buvo iškviestas į Vilnių ir gruodžio 18 dieną pirmą kartą enkavedistų areštuotas. Kun. J. Rakauskas nežinojo tikslių tų metų įvykių ir suėmimo aplinkybių, tik priminė, kad vyskupas buvo apkaltintas antisovietine veikla ir ryšiais su lietuvių partizanais. Po tardymų ir kankinimų 1946-aisiais buvo sušaudytas.


Su Vasario 16-ąja!

1918 metų vasario 16-ąją paskelbta Lietuvos nepriklausomybė mums buvo ilgalaikė siekiamybė. Net ilgus dešimtmečius trukusios sovietų priespaudos laikais Vasario 16-oji mūsų pavergtai tautai rodė kelią į Laisvę. Dėl jos Lietuvos miškuose žuvo apie 22 tūkstančiai partizanų, kiti pateko į nelaisvę arba buvo sušaudyti KGB kamerose. O kiek buvo ištremta ir mirė Sibire! Tik maža dalis jau praradusių sveikatą politinių kalinių ir tremtinių grįžo į Lietuvą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija