2012 m. vasario 17 d.    
Nr. 7
(1982)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atsinaujinimo diena

„Kodėl šiandien renkuosi krikščionybę?“

Sausio 29 dieną, sekmadienį, Kaune vyko pirmoji šiemet Atsinaujinimo diena. Jos dalyviai – įvairaus amžiaus, ypač daug buvo jaunų žmonių, nepabūgusių žiemos speigų ir suvažiavusių iš toliausių Lietuvos regionų. Šįkart jie vos tilpo viešbučio „Park Inn“ konferencijų salėse.

Atsinaujinimo dienos rengėjai – katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ – pradėti metus pakvietė gilinantis į pamatinį išgyvenamo tikėjimo ir krikščioniškojo apsisprendimo klausimą: „Kodėl šiandien renkuosi krikščionybę?“ Renginio moto  buvo parinkta Šventojo Tėvo Benedikto XVI mintis (knyga „Pasaulio šviesa“): „Vyksta dviejų dvasinių pasaulių, tikėjimo ir sekuliarizmo, susidūrimas. Kokias modernybės formas tikėjimas gali ir turi pasisavinti ir kam – priešintis? Pirmiausia turime stengtis, kad žmonės iš akių neišleistų Dievo, kad pažintų lobį, kurį turi, ir patys savo tikėjimo jėgomis stotų į diskusiją su sekuliarizmu bei mokėtų atskirti dvasias. Šis milžiniškas procesas yra tikroji, didžioji šios valandos užduotis“ (p. 64). Šioje krikščioniškos bendrystės šventėje, džiugiai visiems drauge pašlovinus Viešpatį, buvo išklausytos dvi konferencijos renginio tema. Jas vedė garbūs svečiai – apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi ir kun. Arūnas Peškaitis OFM. Kaip įprasta Atsinaujinimo dienose, atskiros programos po pietų buvo skiriamos vaikams ir jaunimui, kurias vesti padėjo jaunieji „Gyvųjų akmenų“ talkininkai. Arkivysk. L. Bonazzi kalbėjo apie laisvės iššūkius, o užtarimo maldai ir įvadui „Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios?“ vadovavo „Gyvieji akmenys“ bei Vidinio išgydymo komanda. Atsinaujinimo dienos kulminacija buvo renginio pabaigoje švenčiama Eucharistija, vadovaujama Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus.


Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovų diena

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Vasario 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet ir kasmėnesiniai Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Šilutės dekanato tikintiesiems. Tradiciškai vasario 2 d. į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visų Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolių namų atvyko seserys vienuolės ir broliai vienuoliai. Vasario 2-oji – Grabnyčios – yra pašvęstojo gyvenimo diena, kada meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolių luomą. Šiemet į Dievui pašvęstųjų dienos iškilmes Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje atvyko seserys vienuolės iš Telšių vyskupijoje įsikūrusių Eucharistinio Jėzaus seserų (Telšiuose), Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių (Kretingoje), Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų (Palangoje), Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos, Šv. Pranciškaus seserų (Kretingoje), Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių (Klaipėdoje, Pakutuvėnuose, Palangoje, Šilalėje), Motinos Teresės (Kretingoje) kongregacijų. Į atlaidus atvyko broliai pranciškonai bei konventualai iš Kretingos ir Klaipėdos. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms, kurias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. jubil. doc. teol. dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius, Seminarijos prefektas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, kunigai vienuoliai, Šilutės dekanato kunigai, vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Švėkšnos parapijos choras. Dalyvavo Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.


Kardinolo jubiliejus

Vasario 1-ąją 11 valandą Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje vyko bendra adoracijos malda už tą dieną 75-ąjį gimtadienį šventusį Vilniaus arkivyskupą kardinolą Audrį Juozą Bačkį. Į šią pagrindinę Vilniaus šventovę gausiai susirinko Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė, Vilniaus vyskupijos vyskupai bei kunigai. Susirinkusieji, vadovaujami Arkikatedros Bazilikos administratoriaus mons. Roberto Šalaševičiaus, valandos trukmės adoracijoje pagarbino Švč. Sakramentą, sukalbėjo dieninę brevijoriaus maldą ir vėliau buvo pakviesti į Vilniaus vyskupijos kuriją oficialiai sveikimo ceremonijai bei iškilmingiems pietums.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija