2012 m. kovo 9 d.    
Nr. 10
(1985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Maldomis ugdomas pamaldumas

Grupė Rožinio kalbėtojų parapijos
namuose su klebonu dekanu
kanauninku dr. Algiu Genučiu

ŠILALĖ. Pasak kai kurių giliai tikinčių Šilalės parapijos tikinčiųjų, išsiugdyti tvirtą, gilų ir nuoširdų pamaldumą įmanoma tik dažnai ir nuoširdžiai meldžiantis. Ir tai tiesa. Juk kiekviena malda, jeigu ji dažnai ir nuoširdžiai liejasi iš besimeldžiančiojo lūpų, savaime jį artina prie Dievo. Ypač veiksmingai ugdomas tikinčiųjų pamaldumas, kai meldžiamasi bažnytinėje bendruomenėje. Tad Šilalės parapijos tikintieji, susirinkę į savo mielą ir žiemos metu šildomą (tuo pasirūpino klebonas kan. Algis Genutis, padedant Šilalės rajono savivaldybei) Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, ne tik šventadieniais, bet ir eiliniais vakarais itin daug meldžiasi. Ir tai daro ne tik individualiai, bet susibūrę į įvairias maldos grupes bei grupeles. Kai kuriose iš jų dalyvauja ir Šilalės parapijos kunigai. Kas vakarą būrelis moterų, vadovaujant parapijietei Birutei Lašaitienei, kalba Rožinį įvairiomis intencijomis. Kita grupė tikinčiųjų eina Kryžiaus kelią už mirusius. Šeštadieniais, prieš vakaro šv. Mišias, bažnyčios navoje prie Dievo Motinos statulos tikintieji kartu su kunigais – klebonu dekanu kan. A. Genučiu ir vikaru Justinu Palubinsku – gieda „Marijos valandas“. Dabar, Gavėnios metu, meldžiamasi prie kitos navos, prie Nukryžiuotojo giedami „Graudūs verksmai“. Visą Gavėnios metą penktadieniais po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais prieš Sumą bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias. Į jį įsijungia visi bažnyčioje esantys tikintieji. Be to, Gavėnios sekmadieniais, po Sumos, parapijos namuose giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai“ už šios parapijos mirusius kunigus ir parapijiečius.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Ir Bijotuose jau vyksta pamaldos

Kun. Eduardas Steponavičius
kalba Bijotų Šv. Kazimiero koplyčioje
Eligijaus Vaitkaus nuotraukos

UPYNA–GIRDIŠKĖ–VARSĖDŽIAI–BIJOTAI. Prasidėjusi Gavėnia ir vėl paskatino tikinčiuosius atsigręžti į žmogaus Kūrėją – Dievą. Kasmet šį pusseptintos savaitės laukimo laiką tikintieji įpratę praleisti rimtoje susikaupimo dvasioje, stengdamiesi dalyvauti ne tik parapijų rekolekcijose, bet ir įsijungdami į tradicinius giedojimus. Penktadieniais klebono kun. Eduardo Steponavičiaus aptarnaujamų Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių parapijų namuose giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Upynoje aukojamos šv. Mišios mirusiesiems atminti. Jose giedama viena „Graudžių verksmų“ dalis. Klebonas kun. E. Steponavičius visada pasidžiaugia giedotojais, kurių susirenka net iki keturiasdešimt. Pagiedojus, visada vyksta agapė, pabendraujama, pasišnekama aktualiais parapijos bendruomenės klausimais. Sekmadieniais prieš kiekvienas šv. Mišias kiekvienoje bažnyčioje einamas Kryžiaus Kelias. Labai aktyviai Kryžiaus Kelyje dalyvauja vaikai, besiruošiantys priimti Eucharistijos ir Sutvirtinimo Sakramentus.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Šv. Kazimiero iškilmė

Kunigų procesija į Vėžaičių
Šv. Kazimiero bažnyčią
Klier. Antano Šneideraičio nuotrauka

VĖŽAIČIAI. Kovo 3–4 dienomis, kai Lietuva meldėsi kreipdamasi į savo dangišką globėją šv. Kazimierą, švęsdama liturginę iškilmę, Telšių vyskupijos piligrimai rinkosi į Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčią, kuri yra Telšių vyskupijos diecezinė šventovė.

Kovo 3 dieną 11 val. Vėžaičių Šv. Kazimiero šventovėje šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas augziliaras nominatas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo būrelis kunigų, Telšių kunigų seminarijos vadovai, dalyvavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišiose giedojo Gargždų parapijos ateitininkų kuopa ir Vėžaičių parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katausko.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija