2012 m. kovo 9 d.    
Nr. 10
(1985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Ir Bijotuose jau vyksta pamaldos

Kun. Eduardas Steponavičius
kalba Bijotų Šv. Kazimiero koplyčioje
Eligijaus Vaitkaus nuotraukos

Gieda Bijotų parapijos choras,
vadovaujamas Kęstučio Kareivos

Bijotiškiai Šv. Kazimiero
koplyčioje titulinių atlaidų metu

UPYNA–GIRDIŠKĖ–VARSĖDŽIAI–BIJOTAI. Prasidėjusi Gavėnia ir vėl paskatino tikinčiuosius atsigręžti į žmogaus Kūrėją – Dievą. Kasmet šį pusseptintos savaitės laukimo laiką tikintieji įpratę praleisti rimtoje susikaupimo dvasioje, stengdamiesi dalyvauti ne tik parapijų rekolekcijose, bet ir įsijungdami į tradicinius giedojimus. Penktadieniais klebono kun. Eduardo Steponavičiaus aptarnaujamų Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių parapijų namuose giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Upynoje aukojamos šv. Mišios mirusiesiems atminti. Jose giedama viena „Graudžių verksmų“ dalis. Klebonas kun. E. Steponavičius visada pasidžiaugia giedotojais, kurių susirenka net iki keturiasdešimt. Pagiedojus, visada vyksta agapė, pabendraujama, pasišnekama aktualiais parapijos bendruomenės klausimais. Sekmadieniais prieš kiekvienas šv. Mišias kiekvienoje bažnyčioje einamas Kryžiaus Kelias. Labai aktyviai Kryžiaus Kelyje dalyvauja vaikai, besiruošiantys priimti Eucharistijos ir Sutvirtinimo Sakramentus.

Šiais metais Girdiškės parapija praturtėjo dar vienais atlaidais. Praėjusių metų spalio 8 dieną buvo atidarytas renovuotas Baublių muziejus, šiemet švęsiantis 200 metų jubiliejų. Baubliai – senovės lietuvių kultūros paminklas, neturintis analogo, gyvai menantis rašytoją Dionizą Pošką ir Lietuvos praeitį. Šalia atstatyta ir modernizuota Smetonos laikų mokykla, kurioje yra įrengtas muziejus su ekspozicija apie D. Pošką, rašytoją bei istoriką, yra biblioteka. Džiugu, kad atsirado vietos ir koplyčiai. Jai įprastu koplyčioms įteisinti dekretu iš Vatikano suteiktas Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, titulas. Bijotiškiai džiaugiasi, kad dabar, šalia savo namų, gali rinktis į šv. Mišias. Jie dėkingi už suteiktą Atlaidų malonę, kurią patyrė 2012 kovo 3 dieną, švęsdami Šv. Kazimiero šventę. Klebonas kun. E. Steponavičius pirmiausia pasveikino bijotiškius su dangiškojo karalaičio Kazimiero švente. Buvo primintos atlaidams laimėti sąlygos. Prie klausyklos išsirikiavo daug tikinčiųjų. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už visus parapijos Kazimierus, Kazimieras. Homilijoje supažindinta su šio šventojo gyvenimu, jo artimo meilės įsakymo išpildymu vargingiausiems paties Kristaus asmenyje. Po šv. Mišių vyko agapė, pasidalijimas praeities prisiminimais, nes dalis tikinčiųjų kadaise lankė čia veikusią mokyklą. Džiugu, kad čionai susirenka ne tik brandaus amžiaus tikintieji, bet ateina vaikų ir jaunimo. Šv. Mišių metu gieda choras, vadovaujamas talentingo vargonininko Kęstučio Kareivos.

Visų Upynos parapijos klebono aptarnaujamų parapijų tikintieji dėkingi šiam darbščiam ir rūpestingam kunigui už jo nuoširdumą, gražų bendravimą su parapijiečiais, o ypač už vaikų ir jaunimo pamaldumo skatinimą. Tai ypač būtina Gavėnios metu.

Vytautas DAUBARAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija