2012 m. kovo 9 d.    
Nr. 10
(1985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šv. Kazimiero iškilmė ir ingreso Vilniaus Arkikatedroje 20-metis

Kovo 3 dieną Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje buvo iškilmingai švenčiama Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė ir Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio ingreso į Vilniaus arkivyskupo sostą 20-metis. Ta proga pasidžiaugti karalaičio šv. Kazimiero dangiška globa ir pasveikinti brangų kardinolą rinkosi Vilniaus arkivyskupijos jaunimas, vilniečiai ir svečiai. Iškilmėse taip pat dalyvavo daugelis Lietuvos vyskupų, Vilniaus arkivyskupijos kunigai ir Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai. Kun. Julius Sasnauskas OFM šia proga perskaitė pranešimą apie šventumą. Prisimindamas pirmiausia šv. Kazimierą, Pal. Jurgį Matulaitį ir daugelį kitų šventųjų, kun. J. Sasnauskas pastebėjo, kad jie, spinduliuodami savo paslaptingą šventumą į Kristų, yra daugiau negu gražūs, sektini pavyzdžiai arba patikimi mūsų žemiškų darbų talkininkai, kuriuos gali pasitelkti pagalbon, kai esi bejėgis. Šventieji tuo ir skiriasi nuo kitų genijų ar išminčių, kad persikelia į kitonišką pasaulį, pasiduoda jo logikai ir savo gyvenimui suteikia unikalią Dievo karalystės perspektyvą. Po konferencijos buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo kard. A. J. Bačkis. Pamokslo metu kardinolas prisiminė savo pirmuosius žingsnius 1992 metais, grįžus į ką tik iš sovietų gniaužtų išsivadavusią tėvynę Lietuvą, nes tik Meilė pajėgi įveikti visus sunkumus (Kardinolio homiliją spausdiname atskirai). Po šv. Mišių kaip padėka už 20 vadovavimo Vilniaus arkivyskupijai metų kardinolui buvo įteiktas votas, kuris papuoš Šv. Kazimiero koplyčią. Po iškilmių Arkikatedroje jaunimas ir svečiai pakvietė kardinolą ir kitus Lietuvos vyskupus bei visus tikinčiuosius Arkikatedros aikštėje išgerti arbatos ir kartu pašokti.


Kaišiadorių vyskupija susirūpino paveldo apsauga

Vasario 28 dieną Kaišiadoryse vyko vyskupijos Kunigų pastoracinio formavimo diena. Pradžioje kalbėjęs vyskupas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius „sede vacante“, kunigų susibūrimą pradėjo malda. Paskui jis nuoširdžiai padėkojo gausiai susibūrusiems kunigams už bendrystę ir bendradarbiavimą, baigiantis jo kadencijai, bei už maldas ir prašė šį jo padėkos žodį perduoti vyskupijos tikintiesiems parapijų bažnyčiose. Vyskupas sakė: „Šia proga nuoširdžiai dėkoju visiems savo bendradarbiams, ypač mieliems kunigams, vienuoliams, pastoracinių centrų ir bažnytinių bendruomenių vadovams, ir visiems mylimiems Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems. Esu be galo dėkingas už jūsų maldas, nuoširdų bendradarbiavimą ir bendrystę Viešpaties Kūne – Bažnyčioje. Pasižadu jus nuolat lydėti užtarimo malda ir pats pasivedu jūsų maldoms“. Po to vysk. J. Matulaitis kunigams pristatė naująjį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją – vyskupą Joną Ivanauską. Jo Ekscelencija vysk. J. Ivanauskas kreipdamasis į Kaišiadorių vyskupijos kunigus sakė, jog priima šį Apaštalų Sosto skyrimą atvira širdimi ir pasidžiaugė, jog daugumą kunigų pažįsta asmeniškai – jiems dėstė, kartu studijavo. Atvyksta į Kaišiadorių vyskupiją neturėdamas jokių išankstinių planų, tačiau sieks nuoširdaus bendradarbiavimo pastoracijos baruose. Sielovadoje, sakė vyskupas, norėtų vadovautis dialogu, įsiklausyti į kunigų iniciatyvas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija