2012 m. kovo 16 d.    
Nr. 11
(1986)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bažnyčioje įteiktos pirmosios D. Malinausko premijos

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Mons. Alfonsas Svarinskas (dešinėje)
dėkoja, gavęs apdovanojimą. Centre –
Vilniaus dekanas, Šv. Mikalojaus
bažnyčios klebonas kun. Medardas
Čeponis, kairėje – vienas Donato
Malinausko fondo steigėjų
Viktoras Jencius-Butautas

Apdovanojimu džiaugiasi „Vorutos“
laikraščio leidėjas Juozas
Vercinkevičius (dešinėje). Viduryje –
vienas Donato Malinausko fondo
steigėjų Viktoras Jencius-Butautas,
kairėje – Vilniaus dekanas,
Šv. Mikalojaus bažnyčios
klebonas kun. Medardas Čeponis

Mons. Alfonso Svarinsko ir „Vorutos“
laikraščio leidėjo Juozo Vercinkevičiaus
gautų premijų dokumentai – plakėtės

Kovo 11-ąją Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje, minint Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 22-ąsias metines, buvo paminėtas ir Vasario 16-osios Akto signataras Donatas Malinauskas. Šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas Svarinskas ir parapijos klebonas Vilniaus dekanas kun. Medardas Čeponis.

Pamoksle mons. A. Svarinskas prasmingai susiejo Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą ir jo signatarus su Kovo 11-osios įvykiais, iškėlė Šv. Mikalojaus bažnyčios svarbą lietuvybei Vilniuje ir Vilniaus krašte, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro D. Malinausko (1869–1942), tautinio atgimimo dvasios kėlėjo, kovotojo dėl lietuvybės atliktus darbus, jo sektiną pavyzdį nūdienai ir jo įamžinimą šioje bažnyčioje.

Prieš dvejus metus – 2010 m. sausio 9 d. Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo pašventinta atminimo lenta Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarui D. Malinauskui, o šiandien džiaugiamės signataro giminaičio Viktoro Jenciaus-Butauto parašyta knyga „1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“ (recenzentas akademikas Antanas Tyla), kurią Juozo Vercinkevičiaus iniciatyva 2011 metais išleido VšĮ „Vorutos“ fondas. Knygoje V. Jencius-Butautas rašo apie neeilinę D. Malinausko asmenybę, jo veiklą ir kovą atstatant Lietuvos valstybingumą, apžvelgia signataro aristokratišką kilmę, jo kelią į mokslą, veiklą kovojant dėl Šv. Mikalojaus bažnyčios, už lietuvišką raštą ir spaudą, veiklą Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, darbą diplomatinėje tarnyboje, santykius su to meto žymiais žmonėmis, Vytautavos bažnyčios pastatymą 1939 metais ir sovietinės okupacijos pasekmes – 1941 m. birželio 14 d. tremtį į Altajaus kraštą, kuriame D. Malinauskas ir mirė. 1993 m. birželio 14 d. signataro, jo žmonos Zofijos ir sesers Filomenos palaikai perlaidoti Onuškio bažnyčios šventoriuje. Knygos autorius reziumuoja, kad „Donatas Malinauskas buvo vienas didžiausių XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios tautinio atgimimo organizatorių“.

Po šv. Mišių V. Jencius-Butautas įteikė D. Malinausko fondo pirmąsias premijas mons. A. Svarinskui ir laikraščio „Voruta“ leidėjui Juozui Vercinkevičiui. D. Malinausko fondą 2012 metų pradžioje įsteigė giminaitis chirurgas V. Jencius-Butautas (Rokiškis) ir D. Malinausko vaikaitis Tadas Stomma (JAV). 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro D. Malinausko premijos įteikimo plaketėje įrašyta: „Skiriu asmeniui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, laisvės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei žmonių gerovės kėlimo ir kuriam artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės“.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija