2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Susitikimai su kunigais ir tikybos mokytojais

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Vyskupas Jonas Boruta SJ
su Šilalės dekanato kunigais
ir tikybos mokytojais

Telšių vyskupija kartu su tikybos mokytojų ir katechetų metodine taryba (pirmininkas mons. eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis, sekretorė metodininkė Margarita Petrauskaitė) ir metodinės tarybos nariais didelį dėmesį skiria tikybos mokymui įvairių pakopų mokyklose. Telšių vyskupijos mokytojų ir katechetų metodinis centras ištisus metus palaiko glaudų ryšį su tikybos mokytojais, aprūpina juos metodine medžiaga, religine literatūra bei organizuoja teorinius ir praktinius seminarus.

Dekanatuose dirbantys tikybos mokytojai irgi yra susibūrę į metodinius ratelius, kuriuose dažnai aptaria tikybos dėstymo aktualijas, pasidalina vieni su kitais žinių perteikimo patirtimi, rašo referatus, straipsnius į vietinę spaudą, organizuoja moksleivių išvykas į šventas vietas.

Gražia tradicija tapo tai, kad kasmet Gavėnios metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ kartu su vyskupijos tikybos ir katechetų metodinės tarybos pirmininku mons. eduk. m. lic. R. Gudlinkiu ir metodininke M. Petrauskaite aplanko vyskupijos dekanatuose dirbančius tikybos mokytojus ir kunigus, aptaria tikybos mokymo problemas, stebi tikybos pamokas, jas aptaria, suteikia metodinę paramą, pasikalba su moksleiviais.

Kovo 15-ąją vyskupas J. Boruta SJ, Telšių vyskupijos metodinio centro pirmininkas mons. R. Gudlinkis ir vyskupą lydėjęs vicekancleris kan. Tomas Gatautas lankėsi Šilalėje. Iš ryto vyko dekanato kunigų vizitacija, aptartas parapijose dirbančių kunigų pastoracinis darbas. Po to į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią rinkosi Šilalės dekanato tikybos mokytojai, parapijos tikintieji. Vyskupas J. Boruta SJ kartu su Šilalės dekanato ir iš Telšių atvykusiais kunigais aukojo šv. Mišias, pasakė homiliją, kalbėjo apie Gavėnią, Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus ir artėjantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų.

Šilalės parapijos namuose įvyko vyskupo J. Borutos SJ, mons. R. Gudlinkio ir vicekanclerio kan. T. Gatauto susitikimas su Šilalės dekanato tikybos mokytojais. Išklausytos tikybos mokytojų darbo ataskaitos. Mons. R. Gudlinkis konstatavo, jog ir Šilalės dekanato mokytojai su meile ir atsidavimu atlieka savo misiją, perteikdami tikybos žinias moksleiviams. Daugiau kaip pusė Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklas lankančių moksleivių pasirinko tikybos pamokas. Dekanate dirba aštuoniolika tikybos mokytojų, kurie turi reikiamą kvalifikaciją.

Iš dešimties Telšių vyskupijoje esančių dekanatų, Šilalės dekanatas buvo aštuntas, kurį aplankė minėti svečiai. Gavėnios metu vyskupas J. Boruta SJ su savo palyda spėjo pabuvoti visuose dekanatuose, susitikti su kunigais ir tikybos mokytojais, aptarti aktualias nūdienos Bažnyčios ir tikybos dėstymo aktualijas. Nemažai kalbėta apie jaunuolių pašaukimo kunigystei problemas.

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija