2012 m. balandžio 13 d.    
Nr. 15
(1990)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius laimino pasaulį

Popiežius Benediktas XVI
laimina pasaulio krikščionis
Šv. Velykų proga

Sekmadienį popiežius Benediktas XVI viso pasaulio tikintiesiems suteikė velykinį palaiminimą „Urbi et orbi“ („Miestui ir pasauliui“). Jis sakė: „Marija Magdalietė, kaip ir kiti mokiniai, matė, kaip Jėzų atmetė tautos vyresnieji, kaip jis buvo suimtas, nuplaktas, pasmerktas mirčiai ir nukryžiuotas. Turėjo būti nepakeliamai sunku matyti, kaip įsikūnijęs Gerumas kenčia nuo žmogaus piktumo, kaip melas tyčiojasi iš Tiesos, kaip kerštas įžeidinėja Gailestingumą. Jėzui mirus, atrodė žlugo visų į Jį sudėtos viltys. Tačiau tikėjimas visiškai neužgeso, – visų pirma, Mergelės Marijos, Jėzaus motinos, širdyje net ir nakties tamsoje liko gyva skaisti liepsna. Šį kartą viltis negalėjo nesusidurti su blogio kietumu. Prieš ją iškilo ne tik mirties siena, bet ir aštrūs pavydo ir išdidumo, melo ir smurto dygliai. Jėzus perėjo per šią mirtiną pynę ir nutiesė mums kelią į gyvybės Karalystę. Vieną akimirką Jėzus atrodė pralaimėjęs: sutemos gaubė žemę, spengė Dievo tyla, viltis buvo tarsi beprasmis žodis. Jeigu Jėzus prisikėlė, tuomet, ir tik tuomet, įvyko kažkas tikrai nauja, kas keičia žmogaus ir pasaulio būseną. Tuomet Jis yra tasai, kuriuo galime absoliučiai pasitikėti, pasitikėti ne tik jo žinia, bet Juo pačiu, nes Prisikėlusysis priklauso ne praeičiai, bet dabarčiai; Jis yra gyvas. Kristus yra viltis ir paguoda pirmiausia toms krikščionių bendruomenėms, kurios dėl tikėjimo kenčia didžiausią diskriminaciją ir persekiojimus. Bažnyčioje veikianti Jo vilties jėga palaiko visus, kuriuos slegia kančia ir neteisingumas“.


Velyknakčio liturgija

Šeštadienio vakare Vilniaus ir Kauno arkikatedrose bazilikose tikintieji dalyvavo Velyknakčio liturgijose, kurioms vadovavo Vilniuje – arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o Kaune – arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Visi drauge budėdami laukė džiugiojo „Aleliuja“, paskelbusio žmonijos ir viso pasaulio Gelbėtojo garbingąjį Prisikėlimą. Išskirtinė šio Velyknakčio liturgijos dalis buvo katechumenų Krikštas ir Sutvirtinimas. Vilniuje buvo pakrikštyta ir sutvirtinta viena mergina, o Kaune – septyni jauni žmonės.


Nepaklusnumas prieštarauja Bažnyčios atsinaujinimui

Mindaugas BUIKA

Per aukotas Paskutinės vakarienės
šv. Mišias popiežius
Benediktas XVI tradiciškai
plovė dvylikos kunigų kojas,
kaip tai Jėzus darė savo apaštalams

Kunigystės pažadų prasmė

Tarp popiežiaus Benedikto XVI sakytų homilijų per jo vadovautas praėjusios Didžiosios savaitės ir Velykų švenčių pamaldas ypač didelio tarptautinio dėmesio susilaukė Šventojo Tėvo mintys, išsakytos  Didžiojo ketvirtadienio rytą Šv. Petro bazilikoje, celebruojant Krizmos šv. Mišias. Jose Popiežius, kaip Romos vyskupas, kartu su  koncelebravusiais beveik dviem tūkstančiais šios diecezijos dvasininkų, atnaujino šventimų dieną duotus kunigystės pažadus. Homilijoje Benediktas XVI dar kartą pabrėžė išskirtinę ištikimybės tiems pažadams svarbą, kartu neįprastai griežtai sukritikuodamas dabar pasitaikančius neklusnumo atvejus, neretai pristatomus kaip, neva, Bažnyčios atsinaujinimo iniciatyvas.


Išskirtinis Atvelykio gailestingumas

Kun. Vytenis Vaškelis

„Nebus išteisinta jokia siela, kol pasitikėdama nesigręš į mano gailestingumą, ir todėl pirmasis sekmadienis po Velykų turi būti Gailestingumo šventė, o kunigai turi kalbėti apie šį didžiulį ir neišsemiamą mano gailestingumą“, – tokią svarbią žinią Viešpats Jėzus antgamtiniu būdu 1935 metais per šv. Faustiną Kovalską paskelbė tikintiesiems. Todėl jei kartais atsitiktų, jog per Atvelykį imtume ir nutylėtume Gerosios Naujienos šerdį – Išganytojo prisikėlimu padovanotą nepakartojamo grožio gailestingumo šviesą, – tada neturėtume stebėtis, kad nebylūs akmenys virstų ruporais ir galingai sušuktų: „Kristus prisikėlė! Jo Širdį degina gailestingumo liepsnos, nes visiems pasaulio nusidėjėliams Dangus atsivėrė!“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija