2012 m. balandžio 13 d.    
Nr. 15
(1990)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius laimino pasaulį

Popiežius Benediktas XVI
laimina pasaulio krikščionis
Šv. Velykų proga

Sekmadienį popiežius Benediktas XVI viso pasaulio tikintiesiems suteikė velykinį palaiminimą „Urbi et orbi“ („Miestui ir pasauliui“). Jis sakė: „Marija Magdalietė, kaip ir kiti mokiniai, matė, kaip Jėzų atmetė tautos vyresnieji, kaip jis buvo suimtas, nuplaktas, pasmerktas mirčiai ir nukryžiuotas. Turėjo būti nepakeliamai sunku matyti, kaip įsikūnijęs Gerumas kenčia nuo žmogaus piktumo, kaip melas tyčiojasi iš Tiesos, kaip kerštas įžeidinėja Gailestingumą. Jėzui mirus, atrodė žlugo visų į Jį sudėtos viltys. Tačiau tikėjimas visiškai neužgeso, – visų pirma, Mergelės Marijos, Jėzaus motinos, širdyje net ir nakties tamsoje liko gyva skaisti liepsna. Šį kartą viltis negalėjo nesusidurti su blogio kietumu. Prieš ją iškilo ne tik mirties siena, bet ir aštrūs pavydo ir išdidumo, melo ir smurto dygliai. Jėzus perėjo per šią mirtiną pynę ir nutiesė mums kelią į gyvybės Karalystę. Vieną akimirką Jėzus atrodė pralaimėjęs: sutemos gaubė žemę, spengė Dievo tyla, viltis buvo tarsi beprasmis žodis. Jeigu Jėzus prisikėlė, tuomet, ir tik tuomet, įvyko kažkas tikrai nauja, kas keičia žmogaus ir pasaulio būseną. Tuomet Jis yra tasai, kuriuo galime absoliučiai pasitikėti, pasitikėti ne tik jo žinia, bet Juo pačiu, nes Prisikėlusysis priklauso ne praeičiai, bet dabarčiai; Jis yra gyvas. Kristus yra viltis ir paguoda pirmiausia toms krikščionių bendruomenėms, kurios dėl tikėjimo kenčia didžiausią diskriminaciją ir persekiojimus. Bažnyčioje veikianti Jo vilties jėga palaiko visus, kuriuos slegia kančia ir neteisingumas“.

Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį ir į politinius neramumus pasaulyje ir sakė: „Prisikėlęs Kristus tesuteikia viltį Artimiesiems Rytams, kad visos to regiono etninės, kultūrinės ir religinės grupės bendradarbiautų bendram labui ir kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Ypač Sirijoje tenebūna liejamas kraujas, kuo greičiau teįsivyrauja pagarba, dialogas ir susitaikinimas, kaip reikalauja ir tarptautinė bendruomenė. Pabėgėliai iš tos šalies ir žmonės, kuriems reikia humanitarinės pagalbos, tebūnie svetingai priimami, solidarumas tepalengvina jų sunkias kančias. Velykų pergalė tedrąsina irakiečių tautą negailint jėgų siekti stabilumo ir pažangos. Šventojoje Žemėje izraeliečiai ir palestiniečiai drąsiai teatnaujina taikos procesą. Prisikėlęs Jėzus teguodžia kenčiančias Afrikos rago tautas, Didžiųjų Ežerų regioną, Sudaną ir Pietų Sudaną, Malį, Nigeriją. Velykų džiaugsmas teįkvepia energijos kurti taikią ir savo piliečių religijos laisvę gerbiančią visuomenę. Viešpats, nugalėjęs blogį ir mirtį, testiprina krikščionių bendruomenes Afrikos žemyne, tesuteikia joms vilties įveikti sunkumus, tepadaro jas savo visuomenių taikos ir pažangos kūrėjomis“.

VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija