2012 m. balandžio 13 d.    
Nr. 15
(1990)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Patarnautojų rekolekcijos

Ernesta Stirbytė

Patarnautojai su vyskupu Jonu
Boruta SJ ir kunigais po šv. Mišių

Tauragės, Skaudvilės, Gaurės,
Nemakščių, Viešvilės ir Pagėgių
parapijų patarnautojai pristato
Kryžiaus kelio stotis, susiedami
jas su kasdieniniu šiandienos
gyvenimu, bandydami suvokti kančios
kelią tarp šio meto problemų

Patarnautojai ruošiasi šv. Mišioms
Kun. Viktoro Daujočio nuotraukos

Dekanato patarnautojai Tauragės
Švč. Trejybės parapijos namuose

Pašaukimas kurti Dievo karalystę prasideda tikint. Tai yra tiek Dievo dovana, tiek ir asmeninis Jėzaus Kristaus gyvenimo ir mokymo, kaip skelbia Bažnyčia, išpažinimas. Kiekvienas trokštame kurti bendruomenę, pagrįstą meile, nuoširdumu, pagarba ir atsakingumu. Bažnyčia visa tai stengiasi ugdyti kiekvieno tikinčiojo širdyje. Ypatingas dėmesys skiriamas ministrantams, arba kitaip – patarnautojams, kurie yra dvasininko padėjėjai atliekant liturgijos apeigas. Tai – viena iš dažniausiai sutinkamų jaunimo veiklos formų parapijose. Tauragės dekanate berniukai mielai įsitraukia į ministranto tarnystę. Dalyvaudami šv. Mišiose jie stengiasi šlovinti Dievą patarnaudami kunigui dalyvaudami procesijose bei kitose liturginėse apeigose.

Siekiant padėti vaikams ir jaunuoliams suvokti savo, kaip krikščionio, esmę, svarbą bendruomenei ir šalia esantiems, organizuojami bendri Telšių vyskupijos dekanatų ministrantų susitikimai. Džiaugiamės, jog kovo 24-ąją (šeštadienį) toks susitikimas, sukvietęs net 34 patarnautojus iš Tauragės, Skaudvilės, Gaurės, Nemakščių, Viešvilės ir Pagėgių parapijų įvyko Tauragės Švč. Trejybės parapijos namuose. Danguje šviečiant pavasario saulutei, susirinkusius patarnautojus pirmiausia pasveikino Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Tauragės dekanas klebonas kan. Alvydas Bridikis. Iš visos širdies jie patarnautojams linkėjo išlikti stipriems savo tikėjimo kelyje ir nesustoti siekiant amžinųjų vertybių.

Kiekvienas žinome, jog be galo svarbu vaikams suteikti galimybę susirasti naujų draugų, išmokti naujų žaidimų ir prasmingų laisvalaikio praleidimo būdų. Tad susitikimas prasidėjo linksmu žaidimu, kuris sugriovė visas ,,sienas“ ir leido nesivaržant bendrauti. Siekiant skatinti religinį lavinimąsi, savo tikėjimo žinias ministrantai galėjo pagilinti klausydamiesi Telšių vyskupijos licėjaus direktoriaus kun. Antano Mačiaus vedamos katechezės Gavėnios tema. Tikriausiai ne vieną uždegė šio kunigo žodis ir pamokymas, patikęs ir 8 metų berniukui, ir 17 metų jaunuoliui.

Vėliau vyko darbas grupėse, kurio metu patarnautojai piešė ir kūrė Kryžiaus kelio stotis, susiedami jas su kasdieniniu šiandienos gyvenimu, bandydami suvokti kančios kelią tarp šio meto problemų.

Pasistiprinę žemiškomis gėrybėmis (papietavę), jaunuoliai skubėjo apmąstyti Kristaus kančios, mirties prasmę eidami Kryžiaus kelią bažnyčioje. Kartu melsdamiesi ir giedodami giesmes, patarnautojai peržvelgė savo gyvenimo kelią ir skubėjo prie klausyklos priimti Susitaikinimo sakramentą.

Tos dienos vakarinėms šv. Mišioms, kurioms patarnavo šaunusis ministrantų būrys, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ. Jis linkėjo patarnautojams sekti Palaimintojo J. Matulaičio pavyzdžiu. Trokštame ugdyti vaikus ir jaunuolius, kad jie taptų pavyzdingais, atsakingais, teisingais ir aktyviais Bažnyčios bendruomenės nariais. Juk per patarnautojo patirtį gimsta pašaukimai, galintys kurti šviesesnį rytojų, kupiną tikėjimo, vilties ir meilės!

Už gražiausių vertybių puoselėjimą, rūpestį ir tikėjimo šviesą dėkojame Telšių vyskupijos jaunimo centro direktoriui kun. V. Daujočiui bei savanoriams, Telšių vyskupijos licėjaus direktoriui kun. A. Mačiui, Tauragės dekanui klebonui kan. A. Bridikiui bei kitiems kunigams, kurie darbuojasi Viešpaties vynuogyne, ieškodami pašaukimų ne tik į kunigystės arimus, bet ir į tikėjimu grįsto gyvenimo sodus. Taip pat nuoširdžiai dėkojame ,,Mergelių užeigai“ bei S. Gečienės įmonei už paramą ir rūpestį.

Gegužės 5 dieną ne tik patarnautojus, bet ir visus jaunuolius, šeimas ir visus, trokštančius gėrio, kviečiame į Tauragės dekanato šventę „Nugalėk blogį gerumu“ (registracija tel. 863520073, Ernesta). Tegul tikėjimas, viltis ir meilė tampa mūsų gyvenimo pamatu!

Tauragė
Kun. Viktoro Daujočio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija