2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Konferencijoje prisiminė kankinį

Minint kun. A. Lipniūno 67-ąsias mirties metines

Bronius VERTELKA

Prie kun. A. Lipniūno kapo Katedros
šventoriuje jo giminaičiai

Konferencijos metu muziejuje
veikė kun. A. Lipniūno
asmeninių daiktų ekspozicija

Kovo 28-ąją – Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinio kun. Alfonso Lipniūno 67-ųjų mirties metinių dieną – Panevėžio Kraštotyros muziejuje vyko konferencija „Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas: atminties įprasminimo aktualijos“. Ją vedė dr. Aldona Vasiliauskienė ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas.

Konferenciją pradėjo Panevėžio kun. A. Lipniūno pagrindinės mokyklos moksleiviai menine kompozicija (vadovės Loreta Palavenienė ir Dalia Mačėnienė).

Pirmasis pranešimą „Kun. A Lipniūno aktualumas šiandien“ pristatė bylos(kad kun. A. Lipniūnas būtų paskelbtas palaimintuoju) postulatorius kan. dr. Robertas Pukenis. Jis pateikė nemažai gražių faktų. Pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas kunigą matė savo įpėdiniu. Didelių kun. A. Lipniūno pastangų dėka Lietuva vienintelė iš Europos valstybių karo metais nesudarė SS dalinio.

Dar 1955 metais vyskupas K. Paltarokas vikarui Juozapui Antanavičiui pasakė, kad, atsiradus galimybei, reikia parvežti kun. A. Lipniūno palaikus ir palaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje. Kaip tai pavyko padaryti, konferencijoje pasakojo mons. J. Antanavičius gvildendamas temą „Kun. A. Lipniūno sugrįžimas į Nepriklausomą Lietuvą“.

Tai buvo 1989 metais. Atkasant kunigo kapą daug padėjo Pucko klebonas. Ten pat buvo palaidoti inžinierius Šapalas ir generolas Juodišius. A. Lipniūno palaikai atpažinti pagal sidabrinę grandinėlę su kryželiu. 1989 metų rugsėjo 12-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje už jo vėlę vyko šv. Mišios, kuriose dalyvavo kardinolas Vincentas Sladkevičius, kiti Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai. Palaikai buvo palaidoti Katedros šventoriuje prie gluosnio.

1995 metais, minint kun. A. Lipniūno gimimo 90-ąsias ir mirties 50-ąsias metines, pasirodė mons. Juozapo Antanavičiaus ir Romualdos Gasparaitytės knyga apie šią šviesią asmenybę, o 2002-aisiais knyga išleista ir lenkų kalba (autoriai mons. J. Antanavičius, R. Gasparaitytė ir Elzbieta Grot).

Apie Dievo tarno kun. A. Lipniūno vardo sklaidą kalbėjo dr. A. Vasiliauskienė. Penkiolikos knygų autorė priminė, kad atsiminimų rinkinys apie kun. A. Lipniūną Stasės Vanagaitės-Petersonienės dėka pasirodė dar 1989-aisiais. 2013 metais dienos šviesą turėtų išvysti kun. Stasio Ylos knyga.

Kun. A. Lipniūno atmintis įamžinta plačiai. Jo portretai yra Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, Panevėžio vyskupijos kurijoje, Kristaus Karaliaus katedroje, A. Lipniūno pagrindinėje mokykloje bei Pucke (Lenkija), o lino raižinys – Panevėžio vyskupijos kurijoje, vitražai su kunigo atvaizdu – Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje ir Panevėžio A. Lipniūno pagrindinėje mokykloje. Antkapiniai paminklai – du Pucke (1950 ir 1971 metais ) bei Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje, atminimo lentos – kun. A. Lipniūno gimtinėje Talkonyse, Panevėžio Katedros aikštėje, Pucke – bažnyčioje ir prie bažnyčios. Kun. A. Lipniūno vardą turi Panevėžio pagrindinė mokykla (joje – jo vardo tikybos kabinetas, ir kambarys-muziejus). Panevėžyje veikia kun. A. Lipniūno kultūros centras.

Dr. A. Vasiliauskienė išsakė savo pageidavimą, kad viena Panevėžio gatvių galėtų vadintis kun. A. Lipniūno vardu. Baigiantis konferencijai pasisakė kun. sūnėnas Alfonsas Lipnickas.

Iš muziejaus žmonės ėjo į Kristaus Karaliaus katedrą dalyvauti šv. Mišiose, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvavo Panevėžio vyskupijos kunigai. Pamokslą sakė vyskupas. Po mišių tikintieji ėjo prie Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinio kun. A. Lipniūno kapo Katedros šventoriuje.

Panevėžys
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija