2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Kryžiaus kelio miesto gatvėmis tradicija tęsiama

Pirmasis kryžių nešė Kėdainių
rajono meras Rimantas Diliūnas.
Dešinėje – klebonas
kun. Artūras Stanevičius

Kėdainiai. Šv. Jurgio parapijos klebonas kun.  Artūras Stanevičius prie kultūros centro susirinkusiems Didįjį penktadienį nešti ir lydėti nešančiuosius kryžių miesto gatvėmis žmonėms kalbėjo: „Bažnyčios tradicija liudija, kad po Kristaus Prisikėlimo Švč. Mergelė Marija Jeruzalėje aplankydavo vietas, kur jos dieviškasis Sūnus nešė Kryžių. Mes, vienydamiesi su Kristumi, Kristaus motina Marija ir apaštalais, nešame kryžių Kėdainių miesto gatvėmis. Kristus nešė kryžių mieste. Jį lydėjo minios žmonių. Vieni buvo abejingi stebėtojai, kiti troško Jėzaus mirties, dar kiti Jį lydėjo su meile ir stengėsi padėti. Visus juos be išimties palietė Jėzaus meilė.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Diena, suteikusi palaimą arkivyskupui

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
(centre) ir kunigai (iš kairės) –
Juozas Čičirka, Mindaugas Pukštys,
dekanas Juozas Kaknevičius
bei klebonas Albertas Stanulis –
su pastoracinės tarybos nariais
ir kitais susitikimo dalyviais
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios

VIDUKLĖ. Kovo 23 dieną Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius drauge su Raseinių dekanato dekanu Girkalnio klebonu kun. Juozu Kaknevičiumi lankėsi Viduklės parapijoje. Šv. Kryžiaus bažnyčioje svečius pasitiko Viduklės parapijos klebonas kun. Albertas Stanulis, zakristijonas Petras Kačiušis. Arkivyskupą sudomino nuotraukomis iliustruotas bažnyčios metraštis, kuriame – visas parapijos gyvenimas, svarbūs bendruomenės įvykiai, čia dirbusių kunigų nuotraukos. Visi apžiūrėjo senąją kleboniją, kartu pasvarstė, kaip ateityje būtų galima pagražinti parką prieš bažnyčią. Aukšto dvasininko vizitas tęsėsi Viduklės seniūnijos patalpose. Čia jį šiltai sutiko Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Algimantas Mielinis, Viduklės seniūnijos seniūnas Gytis Šulinskas, Paliepių seniūnijos seniūnė Jūratė Garliauskienė ir kiti seniūnijų darbuotojai. Pokalbio metu paliestos visos gyvenimiškos temos, pasidžiaugta, kad miestelis gražėja, plečiasi komunikacijos, nenutylėta ir apie skaudulius: kartais jauni žmonės palūžta ir pasitraukia iš gyvenimo. Garbingą svečią domino nedarbas, emigracija, pagalba vargstantiems, socialines pašalpas gaunančių asmenų įdarbinimas. Arkivyskupo nuomone, atidirbti už pašalpą – teisinga, nes per daug žmonės įprato imti nieko neduodami. Seniūnas Gytis Šulinskas įteikė Jo Ekscelencijai pavasarinės beržų sulos ąsotį, simbolizuojantį gamtos atbudimą, žemės ir medžio ryšį su žmogumi. Nežinia, kiek dar būtų užsitęsęs bendravimas, jei nebūtų laukę kiti susitikimai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Velykų konferencija

Pasibaigus renginiui, aktyvūs
šventės dalyviai, svečiai
bei organizatoriai įsiamžino
bendroje nuotraukoje. Centre –
kun. dr. Žydrūnas Kulpys
ir dekanas g. kan. Arūnas Užupis

ALYTUS. Antrąją Šv. Velykų dieną skambantys bažnyčių varpai bei saulėtas rytmetys vėl pakvietė alytiškius švęsti Kristaus Prisikėlimo pergalę. Vidurdienį į Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namus susirinko garbingi svečiai – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys, Seimo narys Julius Sabatauskas, Alytaus Jaunimo centro (AJC) fortepijono klasės vyr. mokytoja Laima Pasaravičienė su moksleiviais, Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys Lina Cordova, Rubelinda Varela, Rosarija Gonzales, Dainavos krašto ateitininkų vadovas Almantas Geležius, „Marijos radijo“ koordinatorė Regina Pakalnienė. Šv. Mišias kartu su kancleriu aukojo Alytaus dekanas ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas garbės kanauninkas Arūnas Užupis. Šventąjį Raštą skaitė aktorius Eugenijus Rakauskas. Šv. Mišių pamoksle kun. teol. dr. Ž. Kulpys kalbėjo apie Kristaus Prisikėlimo šventės prasmę. Atsigręžęs į tolimą praeitį, pamokslininkas pastebėjo, kad mūsų krikščioniškas Velykų šventimas turi šaknis izraelitų šventėje, pavadintoje Pascha. Pats Kristus šventė Paschą. Anot pamokslininko, žydų Paschos šventė pirmiausia primena Dievo perėjimą per Egiptą ir paskirtąja bausme (žuvo visi egiptiečių naujagimiai) reikalavimą priversti faraoną paleisti žydų tautą iš Egipto vergovės. Tai atnešė laisvę žmonėms. Kanclerio giliu įsitikinimu, mūsų švenčiamos Velykos turi tą pačią išlaisvinančią prasmę: kartu su Kristumi turime pereiti iš vergovės į laisvę, iš ydų į dorybes, iš kaltės į malonę. Turime prisikelti drauge su Kristumi. Velykos reiškia sielos ištyrinimą. Velykos – kiekvieno krikščionio gyvenimo kelionė į vis didesnį tyrumą, į laisvę ir galiausiai į gelbstinčio Tėvo namus.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Atvelykio koncertas bažnyčioje

Dainuoja Dusetų
meno mokyklos choristės
Kun. Remigijaus Kavaliausko
nuotraukos

ZARASAI. Jau ketvirtą pavasarį Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Atvelykio šventėje Prisikėlusį Kristų sveikina vaikai ir jaunimas. Jaunatviškai pakiliai rytinių šv. Mišių metu skambėjo jungtinio Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos „Giedojimo studijos“, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos bei Dusetų meno mokyklos jaunių choro giedamos giesmės, virpino bažnyčios skliautus bei maldininkų širdis jaunųjų gimnazisčių Gretos ir Kamilės dvasingai atliekama psalmė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija