2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Diena, suteikusi palaimą arkivyskupui

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
(centre) ir kunigai (iš kairės) –
Juozas Čičirka, Mindaugas Pukštys,
dekanas Juozas Kaknevičius
bei klebonas Albertas Stanulis –
su pastoracinės tarybos nariais
ir kitais susitikimo dalyviais
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios

Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius lankosi Blinstrubiškių
senelių globos namuose

Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius su Blinstrubiškių
senelių globos namų personalu

arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
lanko globos namų gyventojus

Viešnagė Viduklės Simono
Stanevičiaus gimnazijoje

VIDUKLĖ. Kovo 23 dieną Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius drauge su Raseinių dekanato dekanu Girkalnio klebonu kun. Juozu Kaknevičiumi lankėsi Viduklės parapijoje. Šv. Kryžiaus bažnyčioje svečius pasitiko Viduklės parapijos klebonas kun. Albertas Stanulis, zakristijonas Petras Kačiušis. Arkivyskupą sudomino nuotraukomis iliustruotas bažnyčios metraštis, kuriame – visas parapijos gyvenimas, svarbūs bendruomenės įvykiai, čia dirbusių kunigų nuotraukos. Visi apžiūrėjo senąją kleboniją, kartu pasvarstė, kaip ateityje būtų galima pagražinti parką prieš bažnyčią. Aukšto dvasininko vizitas tęsėsi Viduklės seniūnijos patalpose. Čia jį šiltai sutiko Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Algimantas Mielinis, Viduklės seniūnijos seniūnas Gytis Šulinskas, Paliepių seniūnijos seniūnė Jūratė Garliauskienė ir kiti seniūnijų darbuotojai. Pokalbio metu paliestos visos gyvenimiškos temos, pasidžiaugta, kad miestelis gražėja, plečiasi komunikacijos, nenutylėta ir apie skaudulius: kartais jauni žmonės palūžta ir pasitraukia iš gyvenimo. Garbingą svečią domino nedarbas, emigracija, pagalba vargstantiems, socialines pašalpas gaunančių asmenų įdarbinimas. Arkivyskupo nuomone, atidirbti už pašalpą – teisinga, nes per daug žmonės įprato imti nieko neduodami. Seniūnas Gytis Šulinskas įteikė Jo Ekscelencijai pavasarinės beržų sulos ąsotį, simbolizuojantį gamtos atbudimą, žemės ir medžio ryšį su žmogumi. Nežinia, kiek dar būtų užsitęsęs bendravimas, jei nebūtų laukę kiti susitikimai.

Blinstrubiškių senelių globos namuose arkivyskupą S. Tamkevičių ir jį lydinčius asmenis pasitiko globos namų direktorius Algirdas Rimydis. Jis papasakojo apie veiklą, darbuotojus, globos namų gyventojus ir pakvietė juos aplankyti. Maldos kambaryje gyventojai svečius pasitiko giedodami giesmes. Ganytojas visus pakalbino, paguodė, palinkėjo gražių Šv. Velykų ir palaimino.

Vėliau dalykiškas, tačiau dvasingas susitikimas su Viduklės Šv. Kryžiaus pastoracinės tarybos nariais, tikinčio jaunimo, „Caritas“ atstovais, tikybos mokytojomis vyko parapijos klebonijoje. Arkivyskupas pajuokavo, kad susirinkusieji negirtų klebono: „Jei labai girsite, kelsiu į kitą parapiją taisyti reikalų. Geriau jau papeikite, tai tokį gal ir paliksiu“. Iš tikrųjų apie Viduklės parapiją ir jos kleboną kun. A. Stanulį arkivyskupas pasakė daug šiltų ir prasmingų žodžių, pagyrė gilias tikėjimo tradicijas, linkėjo parapijai vienybės, palaimos ir džiaugsmo pasitinkant Šv. Velykas. Parapijiečiai arkivyskupui papasakojo apie jaunimo chorelį „Angeliukai“ ir bažnytinį chorą, gegužines pamaldas, kurios jau daug metų vyksta S. Stanevičiaus sodybos seklyčioje, jaunimo bažnytinę veiklą. Tikybos mokytojos pasidžiaugė, kad dauguma mokinių renkasi tikybos pamokas.

Arkivyskupas dar aplankė Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją. Salėje jį sutiko gimnazijos direktorė Janina Jasiulienė. Jaunimas svečią pasveikino sakraline daina. Kalbėdamas su gimnazistais, arkiv. S. Tamkevičius prisiminė savo jaunystę: pasirinkti dvasininko kelią jį pastūmėjo vaikystėje patarnavimas šv. Mišioms, geros knygos. „Nors dabar technologijų amžius, venkite visiškos priklausomybės nuo kompiuterio, palikite savo darbotvarkėje vietos ir gerai knygai, – pamokomai iškėlęs pirštą jaunimui aiškino ganytojas. – Dievas kiekvieną žmogų pašaukia būti asmeniu. Dieviškuoju pašaukimu gauname savojo asmens pradžią. Įsiklausykime kiekvienas į savo širdies pašaukimą, pasirinkime tokį tikslą, kuriam galėtume pašvęsti visą savo gyvenimą“.

Baigiantis vizitui Viduklės parapijoje, Jo Ekscelencijos paprašiau trumpo apibendrinimo. Atsakymas buvo gana trumpas: „Man ši diena suteikė palaimą. Visą parapijos veiklą vertinu dešimčia balų. Linkiu visiems Dievo palaimos. Darykime gerus darbus!“

Mane, šių eilučių autorių, po tokių Jo Ekscelencijos žodžių lyg banga užliejo palaima ir aš supratau, kad esu pašauktas daryti gerus ir prasmingus darbus savo parapijoje ir už jos ribų. Todėl ir nusprendžiau apie šią dieną papasakoti „XXI amžiaus“ skaitytojams.

Pranas Laurinavičius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija