2012 m. gegužės 11 d.    
Nr. 19
(1994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijoriaus pašventinimas ir atlaidai

Gerojo Ganytojo bažnyčioje

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
šventina relikvijorių, kuriame įdėta
Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikvija

DAINAVA. Balandžio 15 dieną Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje 12 val. šv. Mišių metu buvo pašventintas relikvijorius, kuriame saugoma Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikvija, parapijai padovanota Krokuvos (Lenkija) arkivyskupo metropolito kardinolo Stanisław’o Dziwisz’o. Tai pirmasis toks relikvijorius Lietuvoje.

Šventė prasidėjo 10 val. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sutikimu, kuris atvežė Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikviją. Po arkivyskupo sutikimo ir pasveikinimo buvo švenčiama Eucharistija. Šv. Mišių metu parapijos jaunimas priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

12 val. iškilmingos šv. Mišios prasidėjo iškilminga procesija, po jos buvo pašventintas relikvijorius ir į jį įdėta Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikvija. Po maldos prie relikvijos, buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius. Šv. Mišias koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio Katedros klebonas ir dekanas prel. Vytautas Gustaitis, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas prel. Juozas Pečiukonis, Gargždų klebonas ir dekanas kan. Jonas Paulauskas, Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas ir dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Adolfas Grušas, šios parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius ir kaimyninių Petrašiūnų, Karmėlavos, Palemono klebonai kunigai Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap., Virginijus Veprauskas ir Massimo Bianco SDB. Eucharistijoje dalyvavo parapijoje esančių mokyklų vadovai, Kauno Dainavos seniūnijos seniūnas A. Malinauskas, architektas A. Kančas ir kiti svečiai. Po iškilmingo vyskupų palaiminimo parapijiečiai padėkojo vyskupams ir parapijos klebonui kun. J. Stankevičiui už rūpestį įrengiant relikvijorių ir šią brangią Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikvijos dovaną jų bendruomenei.

Klebonas kun. J. Stankevičius vyskupams ir kunigams įteikė šiai progai atminti nukaltą medalį.

Beje, iš Krokuvos pats skulptorius prof. Czesław Dźwigaj atvežė Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijai pagerbti skirtą relikvijorių balandžio 12 dieną. Nuo pat ankstaus ryto iki vėlaus vakaro kartu su profesoriumi atvykę trys meistrai relikvijorių sumontavo. O nuo balandžio 16 iki balandžio 22 dienos Pal. Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje prisiminti Gerojo Ganytojo bažnyčioje buvo eksponuojama nuotraukų paroda.

Pagerbti Pal. Jono Pauliaus II kraujo relikviją ir prie jos paprašyti Palaimintojo užtarimo balandžio 16 dieną 10 val. ir 12 val. rinkosi parapijoje esančių mokyklų 3 – 6 kl. ir 9 –11 kl. mokiniai. Šį maldos momentą jiems organizavo parapijoje dirbantys tikybos mokytojai ir katechetės. Į bažnyčią atėję mokiniai pirmiausia aplankė parodą. Tikybos mokytoja s. Inga Rukaitė FMA mokiniams paaiškino, kas yra relikvijos ir kokiais būdais tikintieji jas pagerbia, pakvietė mokinius kreiptis į Pal. Joną Paulių II užtarimo ir parašyti ant lapelių asmeninę maldą. Mokiniai savo parašytas maldas nešė prie Pal. Jono Pauliaus II relikvijoriaus ir dėjo į dėžutę. Šiomis intencijomis bus meldžiamasi šv. Mišių metu. Mokiniai susitikimą baigė bendra malda, prašant Palaimintojo užtarimo. Šiam įvykiui atminti ir pamaldumui ugdyti, mokiniai gavo klebono kun. J. Stankevičiaus rūpesčiu išleistą paveikslėlį su Pal. Jono Pauliaus II nuotrauka ir malda. Litaniją ir maldą iš lenkų kalbos vertė parapijos vikaras kun. Linas Šipavičius.

Balandžio 17 dieną 16 val. į parapijos salę rinkosi parapijos tikybos mokytojos. Jos žiūrėjo dokumentinį filmą apie Pal. Jono Paulių II „Ieškojau jūsų“. Po to dalyvavo adoracijoje Gerojo Ganytojo bažnyčioje, kurios metu kalbėjo Pal. Jono Pauliaus II litaniją ir dalyvavo vakaro Eucharistijos šventime, kuriai vadovavo kun. L. Šipavičius. Adoracija vyko ir kitomis dienomis: balandžio 16 dieną jai vadovavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Marijos legiono nariai; balandžio 17 dieną – Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Katechetikos metodinio centro nariai; balandžio 18 dieną – parapijos Šventojo Rašto grupės nariai; balandžio 19 dieną – „Caritas“ nariai. Taip pat šią dieną prie Švenčiausiojo Sakramento adoravo ir Pal. Jono Pauliaus II litaniją kalbėjo iš viso Kauno miesto parapijų sukviesti karitiečiai. Vakaro šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos „Caritas“ direktorius, Šančių parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas ir parapijos vikaras kun. L. Šipavičius.

Balandžio 20-ąją Palaimintojo Jono Pauliaus II relikviją pagerbė Jaunimo centro, o balandžio 21-ąją – Šeimos centro nariai. Prieš vakaro šv. Mišias Šeimos centras suorganizavo paskaitą, kurią parapijiečiams skaitė doc. dr. Nijolė Liobikienė. Tos dienos 18 val. šv. Mišiose dalyvavo Kauno A. Stulginskio pagrindinės mokyklos bendruomenė, šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius, kartu koncelebravo klebonas kun. J. Stankevičius ir kun. Mindaugas Pukštys.

Ketvirtąjį Šv. Velykų sekmadienį parapijoje buvo švenčiami tituliniai – Gerojo Ganytojo – atlaidai. Kartu, bendradarbiaujant su Dainavos seniūnija, jau treti metai organizuojamas festivalis Dainavų Dainava, kuris veikiausiai taps tradiciniu atlaidų akcentu. Atlaidų ir festivalio savaitgalio renginiai vyko balandžio 27–29 dienomis bažnyčioje ir Dainavos parke.

Balandžio 27 dieną, penktadienį, bažnyčios salėje vyko konferencija tema: „Dainavos gyventojų iniciatyvumas – stiprios bendruomenės pagrindas“. Konferenciją vedė Dainavos seniūnijos seniūnas Alvydas Malinauskas, susirinkusius sveikino klebonas kun. J. Stankevičius, Seimo nariai Kazimieras Kuzminskas ir Saulius Stoma. Pranešimus skaitė KTU prof. Irena Leliūgienė, Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ pirmininkas Raimondas Kaminskas ir kiti dalyviai. Po konferencijos ir kavos pertraukėlės festivalio programa tęsėsi Dainavos parkelyje, šalia bažnyčios pastatytoje scenoje. Po iškilmingo šventės atidarymo, Dainavos rajono mokyklų ir įstaigų vėliavų įnešimo bei po sveikinimo kalbų vyko Dainavos mikrorajono vaikų ugdymo įstaigų pasirodymai.

Balandžio 28-ąją, šeštadienį, Dainavos parke vyko įvairios sportinės rungtys, o po jų –nugalėtojų apdovanojimai. Apdovanojimus įsteigė Partizanų g. II-osios seniūnaitijos seniūnaitis Ernestas Vaičikauskas.

Balandžio 29-ąją – Gerojo Ganytojo sekmadienį – vyko atlaidai. Sumos šv. Mišioms vadovavo pranciškonų provincijos ministras kun. Astijus Kungys OFM, koncelebravo klebonas kun. J. Stankevičius ir kun. Audrius Martusevičius. Giedant Sumos chorui, buvo einama procesija su Švč. Sakramentu aplink bažnyčią. Brolis Astijus OFM pašventino Gerojo Ganytojo ikoną, kurią nutapė Betliejaus seserų vienuolyno sesuo. Ikoną, kaip dovaną nuo parapijos kunigų ir darbuotojų, klebonui įteikė parapijos vikaras.

Pagal www.dainavosparapija.lt
Gerojo Ganytojo
parapijos archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija