2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė ilgametis Skapiškio zakristijonas

Bronius Juozas Liutkevičius

Prie neseniai supilto kauburėlio
Juozo žmona su vaikais. Iš dešinės:
sūnus Eugenijus, dukra s. Dalia PAMI,
žmona Janina ir sūnus Rimantas

Švč. Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį į Amžinybę netikėtai buvo pasišauktas Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos (Kupiškio dekanatas) zakristijonas Bronius Juozas Liutkevičius (1937 09 03–2012 05 08). Sekmadienį dar patarnavo šv. Mišiose, rinko aukas, po Mišių bendravo su parapijiečiais ir pirmadienį dar vaikštinėjo, o jau naktį gyvybės siūlas nutrūko.

Zakristijonas B. J. Liutkevičius – trečias – jauniausias Antano Liutkevičiaus (1901–1972) ir Vincentos Rudinskaitės (1902–1989) sūnus. Čepelių kaime (Skapiškio parapija) gyvenę Antanas ir Vincenta išaugino dar Vytautą (1930–1980) ir Vidmantą (1932–1972).

B. J. Liutkevičius 1962 metais vedė gretimo (Mituvos) kaimo mergaitę Janiną Mikulėnaitę. Iš pradžių jie gyveno Liutkevičių namuose, tačiau greitai Juozas ėmėsi statyti trobą savo šeimai. Jauna šeima Švedukalnyje pasistatė namus ir ten įsikūrė. Čia gimė trys vaikai – dukra ir du sūnūs: Eugenijus (1965 m. rugpjūčio 17 d.) ir Rimantas (gim. 1968 m. kovo 21 d.), mergaitė, gimusi 1963 m. gruodžio 8 d. – Mergelės Marijos dieną – buvo pakrikštyta dviem vardais Marija-Dalia.

Šeimos galva – Bronius Juozas – iki išėjimo į pensiją dirbo traktorininku „Ąžuolo“, vėliau Skapiškio kolūkyje. Tapęs pensininku daug laiko skyrė bažnyčiai. Į Skapiškį atkėlus kun. Povilą Varžinską, Juozas tapo zakristijonu. Patarnavo bažnyčioje ir atkėlus naują kleboną kun. Zenoną Navicką. Broniaus Juozo senelis Juozas taip pat buvo dirbęs zakristijonu.

Bronius Juozas, visą gyvenimą lankęs bažnyčią, nuoširdžiai meldėsi ir namuose. Vaikai nuo mažų dienų irgi lankė bažnyčią: Rimantas patarnavo šv. Mišiose, Dalia barstė gėles. Giliai tikinti šeima, tėvų pavyzdys buvo pagrindas mergaitės tikėjimui augti ir bręsti. Besimokydama Skapiškio vidurinėje mokykloje 1981 m. gegužės 10 d. Dalia įstojo kandidate į Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių vienuolyną Panevėžyje – tapo postulate. Ten dabar ir darbuojasi. Sūnus Eugenijus, suvirintojas, dirba Panevėžyje, su žmona Vitalija susilaukė Vytauto ir Editos. Kitas Juozo ir Janinos sūnus – ekskavatorininkas Rimantas – gyvena Kaune, su žmona Nijole išaugino Deivydą.

Kaip prisimena dukra s. Dalia PAMI, į bažnyčią tėtis išsirengdavo anksčiausiai, tad niekada nevėluodavo. Kai jau sveikata ėmė šlubuoti Janina, kartais patardavo: „Pagulėk! O tai nugriūsi prie altoriaus!“ Į tokias žmonos pastabas Juozas atsakydavo: „Geriau prie altoriaus nugriūsiu negu neisiu į bažnyčią!“ Janina, vežama vyro su mašina į bažnyčią ar kitur, visada turėdavo pasiėmusi vaistų...

Pagarbą zakristijonui Juozui paliudijo parapijiečiai, dalyvaudami laidotuvių apeigose, sergantys choristai, nepaisant sveikatos, atėję pagiedoti šv. Mišiose tam paprastam ir nuoširdžiam žmogui, su kuriuo daug bendrauta...

Laidotuvių šv. Mišių pamoksle Skapiškio klebonas kun. Zenonas Navickas sakė, kad Juozas itin jautė Evangeliją, tai liudijo pamaldumu ir gerais darbais. Savo pavyzdžiu išmokė vaikus darbštumo. Klebonas zakristijoną B. J. Liutkevičių pavadino degančia žvake ir ragino visus būti šviesos vaikais.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija