2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos dekanate

Gegužinės pamaldos pradėtos prie Lurdo

Telšių vyskupas Jonas
Boruta SJ prie Lurdo

Procesija iš Palangos Lurdo
į Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į Dangų bažnyčią

PALANGA. Gegužės 1-osios pavakarę Palangoje iškilmingai pradėtas Gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje šventimas. Prie Palangos Lurdo – seniausio Telšių vyskupijoje ir visoje Lietuvoje – rinkosi tikintieji, pamaldose dalyvavo Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai, joms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Ganytojas pasveikino susirinkusiuosius, kalbėjo apie besiartinantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų, priminė žemaičių troškimą 1413 metais krikštytis ir perskaitė Žemaitijos 60 bajorų kreipimąsi į tuo metu Konstancoje vykusio Visuotinio Katalikų Bažnyčios Susirinkimo Tėvus. Kreipimesi aiškiai išsakytas žemaičių troškimas tapti katalikais, prašyta, kad būtų įkurta atskira Žemaičių vyskupija. Po konferencijos buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, kalbamos maldos Marijai, meldžiamasi už šeimas ir naujus pašaukimus, giedama giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo...“, o po pamaldų nuo Lurdo per visą Palangos miestą, giedant Marijos garbei skirtas giesmes, buvo einama iškilminga procesija į Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo keletas kunigų. Pamokslą pasakė Palangos parapijoje besidarbuojantis kun. Sigitas Žilys. Gausiai susirinkusiems tikintiesiems pamokslininkas kalbėjo apie Švč. Mergelės Marijos vaidmenį tikinčio žmogaus gyvenime, jos pavyzdį šeimoms, nes palaimintasis popiežius Jonas Paulius II įtraukė į Marijos litaniją šį jai skirtą titulą, kad joje šeimos atrastų stiprybės pakelti sunkumus ir išbandymus, nes Dievo Motina Marija yra ir vilties ženklas visiems gyvenimo keliu keliaujantiems, jos tikėjimas, jos pasitikėjimas, jos viltingumas yra akivaizdus, kad Dievui nėra negalimų dalykų.

Šv. Mišių pabaigoje Telšių ganytojas palinkėjo tikintiesiems džiaugsmingai išgyventi gegužės mėnesį su Marija patirti Dievo artumą kasdienybėje, ypač uoliai praktikuoti senąją maldingumo praktiką – Gegužines pamaldas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Antano Šneideraičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija