2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pagerbė motinas

Jaunimas eilėmis bei giesmėmis
išsakė palinkėjimus mamoms,
močiutėms, ir visoms įteikė
po tulpės žiedą. Dešinėje –
klebonas kun. Mykolas Petrauskas

Parapijiečiai Motinos dieną bažnyčioje

PAJŪRIS. Šv. Trejybės parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas visuomet paskatina, kad, nuoširdžiai pasimeldę šv. Mišiose, parapijos tikintieji, jaunimas, gražiai pabendrautų, pažaistų žaidimus, dainuotų dainas, išsaugotų tautos tradicijas, puoselėtų meilę Tėvynei ir savo artimui. Pabendravimui nuteikia gražiai sutvarkyta, prižiūrima aplinka šventoriuje ir prie parapijos namų (esančių šalia bažnyčios), kur vyksta įvairios šventės. Čia stovi išpuoštas gėlėmis Marijos Lurdas.

Motinos dieną, prisimenant savo motinas, širdys suplazda vienu ritmu, prisipildo džiaugsmo, pabunda visa, kas yra kilniausia, švelniausia, humaniškiausia. Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos dieną – Pojūrio bažnyčia pasipuošė pavasariniais žiedais. Maldomis ir giesmėmis pašlovinome Dievo Motiną Mariją ir pasimeldėme už gyvas ir mirusias savo mamas. Šv. Mišioms patarnavo ir adoravo didelis miestelio jaunimo būrys. Po šv. Mišių jie, paskatinti klebono ir išmokyti kultūros darbuotojos Angelės Aužbikavičienės bei gimnazijos muzikos mokytojos Rasos Ramanauskienės, eilėmis bei giesmėmis išsakė palinkėjimus mamoms, močiutėms ir visoms įteikė po tulpės žiedą.

Tradicijos, papročiai yra bendrosios tautos kultūros dalis. Jų puoselėjimas turi svarbią auklėjimo funkciją –  yra perduodama patirtis: požiūris į pasaulį ir gyvenimą, tikėjimas, dorovė, elgesio būdas, kultūros vertybės.

Rasa Griškienė,
Pajūrio seniūnaitė

Danutės Danaitienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija