2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ministrantai rinkosi Seminarijoje, keliavo į Šatrijos kalną

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Ministrantai ir kiti
gegužinių pamaldų dalyviai
ant Šatrijos kalno

Ministrantai Telšių Vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijoje

Pietūs

Gegužės 5 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko tradicinė atvirų durų diena ir Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas. Šį renginį organizavo Seminarija ir Telšių vyskupijos jaunimo centras. Tą dieną iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų susirinko apie šimtas įvairaus amžiaus šv. Mišių patarnautojų. Jie buvo registruojami, suskirstyti į skirtingo amžiaus grupes, kurioms vadovavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Grupelėse patarnautojai susipažino, turėjo užsėmimus, ruošėsi šv. Mišių liturgijai, repetavo giesmes.

Didžiojoje Seminarijos auloje susirinkusius ministrantus sveikino Telšių vyskupai – ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Viktoras Ačas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. Antanas Mačius, Seminarijos klierikų dekanas klier. Andrius Bakstys.

Vyskupas ordinaras sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo apie Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, numatomą programą, pristatė istorinę tikrovę apie Žemaičių krikštą ir kvietė būti aktyviais kunigų pagalbininkais parapijose.

Vyskupas augziliaras analizavo ministranto-patarnautojo užduotis parapijose, jų tarnystės prasmę, atsakomybę ir drąsino būti ištikimais Kristui.

Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas sveikindamas kvietė apžiūrėti seminariją, klausinėti apie studijas čia, apie seminarijos gyvenimą, apie pašaukimą ir atsiliepimą į jį. 10 ar 11 klasių baigusius jaunuolius Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kvietė pamąstyti, ar nenorėtų jie studijuoti šioje mokykloje ir geriau pažinti savo pašaukimą, ypač tiems, kurie pamąsto apie kunigiškąjį kelią ateityje.

Po sveikinimų Telšių Katedroje buvo aukojamos šv. Mišioms, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, kartu meldėsi Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas, prefektas kan. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupijos dekanatų jaunimo dvasios vadai. Pamoksle Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie jauno žmogaus kelią į tikėjimą, Kristaus pažinimą, o kaip pavyzdį pristatė neseniai Amžinybėn iškeliavusio Jėzaus draugijos nario Gvido Vainoriaus, kilusio iš Rietavo, gyvenimą. Jis nuo jaunų dienų buvo uolus šv. Mišių patarnautojas, vėliau mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, įstojo į Jėzaus draugiją, studijavo universitetuose Romoje ir JAV. Labai svarbūs jo rašyti žodžiai apie tikėjimo kelią, santykį su Dievu ligoje, sunkiame išbandyme. Šis jaunas žmogus giliai tikėjo, išgyveno sunkų išbandymą, pažino Viešpaties artumą ir patyrė jo meilę. Tai gražus ir uždegantis pavyzdys, kaip augti tikėjime, tarnystėje Viešpačiui, ištikimybėje idealams.

Po šv. Mišių jaunuoliai pietavo Telšių kunigų seminarijos valgomajame, po to vyko praktiniai užsiėmimai.

Renginį vainikavo išvyka į prie Luokės miestelio esantį istorinį Šatrijos kalną. Čia, vadovaujant Telšių vyskupui augziliarui L. Vodopjanovui OFM, vyko Gegužinės pamaldos, o atvykusiuosius maloniai priėmė, pasveikino ir globojo Luokės parapijos klebonas kun. Virginijus Palionis, kuriam talkino parapijiečiai. Sveikindamas atvykusiuosius klebonas priminė, kad, kiek yra žinoma, ant Šatrijos kalno Gegužinės pamaldos vyksta pirmą kartą. Po pamaldų Luokės parapijos moterys visus vaišino skaniu luokiškių verdamu šiupiniu bei žolelių iš Šatrijos kalno apylinkių arbata. Visa tai buvo verdama čia pat, šalia kalno, ant laužo.

Pasimeldę, pasistiprinę, įspūdžiais pasidalinę, vyskupo L. Vodopjanovo OFM palaiminti jaunuoliai išsiskirstė į namus, grįžo į savo parapijas, atsisveikinę iki kito, Telšių vyskupijoje tradiciniu tapusio visuotinio ministrantų susitikimo kitais metais.

Klier. Antano Šneideraičio nuotraukos

Pal 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija