2012 m. gegužės 25 d.    
Nr. 21
(1996)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nukeliavęs ilgą kelionę

A†A prel. Ignas Urbonas
(1910 12 05–1935 06 15–2012 05 19)

Prel. Ignas Urbonas

Gegužės 19 dieną Lemonte (JAV), eidamas 102-uosius metus, mirė prelatas Ignas Urbonas.

Jis gimė 1910 m. gruodžio 5 d. Valėniškių kaime, Nemunaičio valsčiuje, Andriaus ir Marcelės Urbanavičių šeimoje, buvo antras iš septynių vaikų. Mokėsi Vabalių bei Merkinės mokyklose, Kauno „Pavasario“ progimnazijoje, 1930 metais baigė Alytaus gimnaziją, nuo jaunystės buvo ateitininkas. Baigęs Kauno kunigų seminariją ir Vytauto Didžiojo universitetą (VDU), 1936 06 15 arkivyskupo Juozapo Skvirecko įšventintas kunigu. Dirbo Želvoje, Varėnoje, Kaišiadoryse, Aukštadvaryje, kai frontas nubloškė į Vokietiją, 1945–1949 metais, buvo lietuvių studentų kapelionas, įgijo filosofijos ir Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį. Atvykęs į JAV, East Saint Louis, pas kunigą, vėliau vyskupą, Antaną Deksnį, tarnavo įvairiose parapijose, kol 1954 metais buvo pakviestas į Gary (Indiana). Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonu tapo 1966 metais, dirbo mokytoju lituanistinėje mokykloje, buvo Moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios vadas, stovyklų kapelionas, plačiai reiškėsi spaudoje ir dalyvavo įvairiuose renginiuose. 1961 metais surengė Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimą, nuolat priklausė Amerikos lietuvių kunigų vienybei, vadovavo Čikagos skyriui. Prelatu tapo 1990 metais. Lietuvą po ilgos pertraukos pirmą kartą aplankė 1992 metais. 1998 metais uždarius Šv. Kazimiero parapiją, persikėlė į Pal. J. Matulaičio misiją Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, talkino šv. Mišiose, dalyvaudavo renginiuose, rašydavo į spaudą, 2006 metais išleido knygą „Ilga mano kelionė“. Lietuvoje atšventė 60 metų kunigystės jubiliejų, su lemontiškiais ir kitais bičiuliais – 100 metų amžiaus ir kunigiškos tarnystės 75-metį.

Turėjo nepaprastai gerą atmintį, mielai pasakodavo, knygoje aprašė asmenis ir įvykius, kuriuos retas kuris buvo sutikęs ar matęs. Pažino kun. Antaną Miluką, Vincą Mykolaitį-Putiną, spėjo pamatyti Dievo tarnaitę Motiną Mariją Kaupaitę. Mielai keliaudavo, JAV aplankė dar 1939 metais, dalyvavo Eucharistiniuose kongresuose Bogotoje, JAV, Bombėjuje, aplankė įvairių šalių lietuvius kunigus bei bendruomenes, Romoje susitiko su Lietuvos dvasininkais Vatikano II susirinkimo metu. Visą gyvenimą vertino bičiulystę, ypač su vysk. A. Deksniu, kun. Jonu Plankiu, prel. Petru Celiešiumi, kun. Titu Narbutu. Ištikimai draugavo su Indianos lietuviais, buvusiais parapijiečiais, talkino Pal. J. Matulaičio misijoje.

Lietuvoje gyvena prelato seserys Ona Prieskienienė su dukra, Bronislava Venslavičienė su šeima, brolienė Vlada su sūnumis Auksiu ir Virgilijumi, brolėnas Leonas.

Laidotuvės vyko trečiadienį, gedulingoms šv. Mišioms Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte vadovavo Gary vyskupijos (Indiana) vyskupas Dale Melczek, prel. Edis Putrimas, vietiniai lietuviai kunigai. Prel. I. Urbonas palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, greta savo brolio.

Kun. Antanas SAULAITIS SJ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija