2012 m. birželio 1 d.    
Nr. 22
(1997)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Akolitų skyrimai

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Vilkaviškio vyskupijos kurijos
kancleris kun. dr. Žydrūnas
Kulpys, Telšių vyskupas
augziliaras Linas Vodopjanovas OFM
ir Telšių vyskupas ordinaras
Jonas Boruta SJ su akolitais

Gegužės 18 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną kunigai kartu meldėsi, rytmetinei bendrai maldai, pasveikinęs susirinkusiuosius, vadovavo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos į susirinkusius kunigus kreipėsi Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, kuris aptarė einamuosius Telšių vyskupijos reikalus, kalbėjo apie vasarą vyksiančias šv. Mišių patarnautojams skirtas stovyklas, kurias tradiciškai kiekvienais metais rengia Telšių kunigų seminarija kartu su Telšių vyskupijos jaunimo centru, buvo pažvelgta į ganytojo keliones lankant maldininkus, kurie gieda gegužines pamaldas bažnyčiose, koplyčiose, prie koplytėlių, kapinaitėse, prie kryžių.

Po konferencijos Telšių Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys, Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių metu akolitų skyrimai buvo suteikti šešiems Telšių kunigų seminarijos III teologijos kurso klierikams. Penkis Telšių vyskupijos klierikus: Andrių Bakstį, Andrių Tarvidą, Audrių Undraitį, Martyną Girininką ir Donatą Liutiką skyrimams pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Viktoras Ačas, o šioje seminarijoje studijuojantį Vilkaviškio vyskupijos klieriką Arną Budrių pristatė Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. dr. Ž. Kulpys.

Pamoksle vyskupas J. Boruta SJ tikintiesiems nuodugniai išaiškino akolito skyrimų prasmę, reikšmę bei uždavinius Bažnyčioje. Akolitai tampa ekstraordinariniais šv. Komunijos dalintojais, tokiu būdu prisiliesdami prie pačių sakraliausių dalykų. Vyskupas kvietė gerai suprasti ir įsigilinti į šią skyrimų pakopą, po kurios kandidatai priartėja jau prie šventimų.

Po šv. Mišių naujuosius akolitus sveikino Telšių vyskupai – ordinaras J. Boruta SJ ir augziliaras L. Vodopjanovas OFM – bei Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. dr. Ž. Kulpys.

Po iškilmių buvo meldžiamasi prie vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis būtų kuo greičiau iškeltas į altorių garbę, prašant, kad jo dvasios būtų ir naujieji akolitai.

Telšiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija