2012 m. birželio 1 d.    
Nr. 22
(1997)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Deimantinis kunigystės jubiliejus

Prel. Pranas Gaida-Gaidamavičius

Gegužės 22 dieną prel. Pranui Gaidai-Gaidamavičiui, reziduojančiam Aukštadvario parapijoje, sukako 75 kunigystės metai – deimantinis jubiliejus. Šia proga Šv. Domininko rektorato bažnyčioje jubiliatą sveikino ir kartu meldėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos kunigų vardu žodį tarė jauniausias vyskupijoje kunigas  Elektrėnų parapijos vikaras Laurynas Visockas. Šv. Mišių įžangoje Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas padėkojo jubiliatui už ilgą tarnystę Bažnyčioje – Kaišiadorių vyskupijoje ir išeivijoje, o vysk. J. Matulaitis šv. Mišių pamoksle atkreipė dėmesį į jubiliato nuolatinį rūpestį Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla, kuriai neįkainojamos reikšmės turėjo prel. P. Gaidos surinkta medžiaga, publikuota monografijoje „Nemarus mirtingasis“ (Roma, 1981); vėliau šis leidinys buvo publikuotas vokiečių ir portugalų kalbomis bei 2 kartus išleistas Kaišiadorių vyskupijoje.

Prel. Pranas Gaida-Gaidamavičius gimė 1914 m. sausio 26 d., Kiauklių parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje. Kunigu įšventintas 1937 m. gegužės 22 d. darbavosi Onuškio ir Širvintų parapijose, aktyviai dalyvavo angelaičių, ateitininkų, ir pavasarininkų veikloje, bendradarbiavo to meto spaudoje. 1940 metais pasitraukė į Vokietiją. Freiburgo universitete apgynė teologijos mokslų daktaro laipsnį. 1950 metais išvyko į Kanadą. Dėstė kunigų seminarijoje, vėliau darbavosi sielovadoje. Nuo 1954 metų persikėlė į Torontą, kur ilgus metus vadovavo savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ redakcijai. 2010 metais jis sugrįžo į gimtąją Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno Aukštadvario parapijoje.

Stasio Povilaičio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija