2012 m. birželio 8 d.    
Nr. 23
(1998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Savo gyvenimą dosniai atidavęs kitiems

A†A vysk. Juozas TUNAITIS
(1928 10 25–1954 09 12–1991 05 19–2012 06 01)

Vyskupas Juozas Tunaitis
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Birželio 1 dieną į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas emeritas vyskupas Juozas Tunaitis. Žmonių širdyse lieka šviesaus Dievo kunigo atminimas, savo gyvenimą dosniai atidavusio visiems, kuriuos jam siuntė Viešpats; maldos vyro, stiprybės sėmusio iš Eucharistijos, uolaus Liturginių valandų kalbėjimo, kasdienio rožinio maldos; vargšų tėvo, guodusio, šelpusio, padėjusio daugybei žmonių, kurie nuolatos beldėsi į jo duris ir dosnią širdį, prašydami paramos bei pagalbos; ištikimo bičiulio, mylėjusio ir puoselėjusio draugystę; Vilniaus arkivyskupo pagalbininko, rūpestingai ėjusio jam patikėtas pareigas. Ganytojas ėjo 84-tuosius metus.


Mirė Pelesos klebonas

A†A kun. Petras Kastytis Krikščiukaitis
(1950 11 26–1979 05 25–2012 06 03)

kuningas Petras Kastytis
Krikščiukaitis

Birželio 3 dieną pamaldų metu Pelesos šv. Lino parapijos bažnyčioje, Baltarusijoje, mirė ilgametis šios parapijos klebonas kun. Petras Kastytis Krikščiukaitis.

Jis gimė 1950 m. lapkričio 26 d. Kaune. Tėvai nežinomi. Nuo pat gimimo buvo auginamas ir auklėjamas įvairiose ugdymo įstaigose. Dėl silpnos sveikatos daug metų praleido įvairiose gydymo įstaigose. Gerų ir tikinčių žmonių dėka tėvų meilės nepatyręs ir daug vargo matęs jaunuolis pažino krikščioniškąjį tikėjimą ir pasiryžo savo gyvenimą pašvęsti Dievo ir žmonių tarnystei. 1972–1974 metais tarnavo zakristijonu Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje (Utenos r.), 1974 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1979 m. gegužės 25 d. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Darbavosi vikaru Molėtų (1979–1980), Daugų (1980–1981) ir Alytaus Šv. Liudviko (1983–1984) parapijose, aptarnavo Babriškių ir Ryliškių parapijas, ėjo klebono pareigas Žilinų (1981–1983), Čiobiškio (1984–1989) ir Užuguosčio (1989–1990) parapijose. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, atsižvelgdamas į tikinčiųjų prašymą, 1990 metais išleido kun. P. K. Krikščiukaitį pastoraciniam darbui į Pelesą (Baltarusija). 2010 metais kun. P. K. Krikščiukaitis buvo įkardinuotas Gardino vyskupijoje.


Daugiau kaip 20 metų tarnavęs Viekšniuose

A†A G. kan. Vincentas GAURONSKIS
(1936 01 06–1965 04 14–2012 05 26)

Garbės kanauninkas
Vincentas Gauronskis

Gegužės 26 dieną Viekšniuose mirė Viekšnių garbės klebonas, Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos garbės kanauninkas Vincentas Gauronskis. Velionis buvo pašarvotas Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurioje tikintiesiems jis patarnavo daugiau nei 20 metų. Tikintieji rinkosi prie mirusiojo karsto, meldėsi už jį giedodami Žemaičių Kalvarijos Kalnus, dalyvaudami šv. Mišiose, budėdami prie mirusiojo palaikų. Gegužės 29 dieną 11 val. Viekšnių bažnyčioje buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“, giedojo Viekšnių parapijos choras, vadovaujamas vargoninko Vitalio Lizdenio. Šv. Mišioms, kurias koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM ir beveik 60 ne tik iš Telšių vyskupijos atvykusių kunigų, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ. Laidotuvių šv. Mišiose dalyvavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bei vadovybė. Taip pat už miruįjį meldėsi Mažeikių ir Akmenės miestų ir savivaldybių vadovai ir atstovai, taip pat ir Lietuvos kariuomenės atstovai, nes dirbdamas Tauragėje kan. V. Gauronskis ėjo ir kariuomenės kapeliono pareigas.


Tik po mirties sugrįžo į tėvynę

B. Vileišytės portretą laiko Romanas
Jaloveckas, o urną – Reda Tursaitė

Šį pirmadienį Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už kovo 8-ąją Romoje (Italija) mirusią istorikę, kultūrininkę, ilgametę Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbuotoją Barborą Vileišytę, o po to Rasų kapinėse vyko trumpa jos palaikų laidotuvių ceremonija. Šv. Mišias aukojo kun. Julius Sasnauskas OFM. Pamoksle jis, asmeniškai nepažinojęs mirusiosios, sakė, jog atlikti darbai liudija, kad ji gyveno kilniai, kaip ir kita Kanadoje jo sutikta lietuvė, iš visų jėgų kabinusis į gyvenimą, bet kartu padėdama ir kitiems. Tai gražūs mūsų išeivijos pavyzdžiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija