2012 m. birželio 15 d.    
Nr. 24
(1999)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Pamaldumo mėnuo

Po šv. Mišių šventės „kaltininkai“
tėvai su kunigais ir klierikais

MEDINGĖNAI. Nedidelio miestelio, prigludusio prie Minijos upės, tikintieji stebisi, kad jų parapijoje suaktyvėjo pamaldumas. Pasak jų pačių, tam didelės įtakos turi Rietavo parapijos klebono kun. Antano Gutkausko ir Medingėnų parapiją, kurioje nėra nuolatinio kunigo, aptarnaujančio kun. Arvydo Mačiulio didelis entuziazmas. Šių kunigų dėka Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia atnaujinta: sutvarkytas jos vidus bei išorė. Atlikus bažnyčios išorės remontą: sudėjus langų stiklus, šį bei tą paremontavus, gražiai nudažius bei pašalinus šventoriuje savo amžių bebaigiančius, senus, supuvusius šimtamečius medžius, ši medinė dvibokštė šventovė tapo Medingėnų miestelio puošmena. Šventovės viduje jauku, miela. Rūpestingų bažnyčios darbuotojų – „pročkelės“ Linos Songailienės ir zakristijono Bronislovo Piekaus – dėka, bažnyčioje viskas išblizginta, skoningai ir tam tinkamose vietose sudėtos akį džiuginančios gėlės. Pagal seną medingėniškių paprotį, padedant aktyvioms parapijietėms, švenčių progomis bažnyčia padabinama iš įvairių žalumynų nupintais vainikais. Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų progomis labai gražiai šioje šventovėje papuošiama prakartėlė ir Kristaus kapas.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Atkūrė Katalikių moterų draugijos skyrių

Moterų katalikių draugijos
Palėvenės skyrius su klebonu
kan. Vladu Rabašausku (centre)

PALĖVENĖ. Jau tapo tradicija rengti parapijos dienas. Jų metu pagerbiame žmones, nusipelniusius, dalį savo gyvenimo, širdies ir šilumos paaukojusius mūsų parapijai. Šių metų parapijos dienų renginiui pradėjome ruoštis po Šv. Kalėdų. Šiemet buvo neeilinė proga. Gavę iš klebono kanauninko Vlado Rabašausko palaiminimą balandžio 22 dieną steigiamajame susirinkime nutarėme atkurti Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės skyrių, veikusį nuo 1937 iki 1940 metų. Mes labai pavėlavome, draugija Lietuvoje buvo atkurta 1994 m. birželio 15 dieną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija