2012 m. birželio 15 d.    
Nr. 24
(1999)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Atkūrė Katalikių moterų draugijos skyrių

Moterų katalikių draugijos
Palėvenės skyrius su klebonu
kan. Vladu Rabašausku (centre)

Sveikinimo žodį taria Kupiškio
dekanato Marijos legiono
vadovė Elvyra Rudžianskienė

Šv. Mišių atnašos

Įnešama 1937 metais įsigyta
draugijos vėliava

Vėliavą šventina klebonas
kan. Vladas Rabašauskas

PALĖVENĖ. Jau tapo tradicija rengti parapijos dienas. Jų metu pagerbiame žmones, nusipelniusius, dalį savo gyvenimo, širdies ir šilumos paaukojusius mūsų parapijai. Šių metų parapijos dienų renginiui pradėjome ruoštis po Šv. Kalėdų. Šiemet buvo neeilinė proga. Gavę iš klebono kanauninko Vlado Rabašausko palaiminimą balandžio 22 dieną steigiamajame susirinkime nutarėme atkurti Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės skyrių, veikusį nuo 1937 iki 1940 metų. Mes labai pavėlavome, draugija Lietuvoje buvo atkurta 1994 m. birželio 15 dieną.

Idėja atkurti draugiją kilo sužinojus, kad mūsų bažnyčioje buvo išsaugota prieškario draugijos vėliava. Draugijoje šiuo metu yra 28 narės. Išsirinkome pirmininkę, valdybą, revizijos komisiją. Ateityje numatyta įregistruoti kaip nevyriausybinę organizaciją.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų moterų gražiu pavyzdžiu, katalikiškų šeimų puoselėjimu. Šios tradicijos ateina iš kitų kartų. Mūsų draugijoje dukros, anūkės, kurių motinos, močiutės buvo prieškarinės draugijos narės. Garbingai tęsiama jų pradėta veikla. Mūsų draugijos devizas ,,Padėti silpnam, paguosti nuliūdusį, pakelti parpuolusį“.

Gegužės 13 dieną, sekmadienį, į Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčią susirinko daug svečių, parapijiečių. Tą sekmadienį buvo padėta gėlių ir uždegta žvakučių ant prieškarinės draugijos narių kapų. Buvo iškilmingai į bažnyčią įnešta draugijos vėliava, ją lydėjo moterys, pasipuošusios tautiniais drabužiais ir baltomis skarelėmis. Kan. V. Rabašauskas pašventino vėliavą ir palaimino draugijos nares. Moterys suklaupė bučiuodamos vėliavą. Tai buvo iš tiesų jaudinantis momentas. Kai kurių moterų akyse sužibo ašaros. Šv. Mišias aukojo kan. V. Rabašauskas. Paskui skyriaus pirmininkė Aldona Ramanauskienė perskaitė pranešimą. Apie prieškarinės draugijos veiklą ir jos nares papasakojo Kupiškio muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Pasisakė ir mūsų draugijos nares sveikino Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Dalius Bitaitis, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Kupiškio skyriaus pirmininkas Dainius Bardauskas, moterų katalikių draugijos narės iš Šiaulių, Pasvalio, Panevėžio, Biržų. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos bajorų sąjungos narė Nijolė Milaknienė. Prisistatė Kupiškio dekanato katalikiškos organizacijos. Šventoriuje veikė fotografijų paroda apie parapiją, bažnyčioje 1937 metų moterų draugijos narių ir jų veiklos nuotraukos.

Paskui vyko konferencija tema ,,Moters vaidmuo Bažnyčioje“. Ją vedė Kupiškio dekanas kun. dr. Rimantas Gudelis. Šventės dalyviai su bažnyčios choru sugiedojo Lietuvos himną ir rinkosi bendrai agapei. Gerą nuotaiką dovanojo du meno kolektyvai: Naivių kultūros centro moterų ansamblis (vadovas Julius Žiukas) ir pasakorės iš Antašavos („Antašavos panos“). Ilgai šį sekmadienį vakarojome baltais žiedais pasipuošusių obelų sode prie neįprastai ilgo stalo.

Inga PAUGIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija