2012 m. birželio 15 d.    
Nr. 24
(1999)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vyskupas Juozas Olekas sugrįžo į Vilkaviškio Katedros šventorių

Birželio 9 dieną Vilkaviškyje perlaidotas Seinų vyskupas sufraganas Juozas Olekas
(1812 01 18–1837–1883 05 27–1890 10 27)

Birutė Nenėnienė

Vyskupas Juozas Olekas

Iškilmės Katedroje

Perlaidojimo ceremonija prasidėjo nuo ankstyvo ryto, kai Vilkaviškio Katedros centrinėje navoje buvo pašarvotas karstas su velionio palaikais. Grupė Katedros choristų giedojo rožinį, tikintieji meldėsi. 12 valandą prasidėjusių iškilmingų perlaidojimo šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo Vilkaviškio vyskupai ordinaras Rimantas Norvila ir emeritas Juozas Žemaitis MIC, Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas, daugiau kaip 30 kunigų, kapitulos narių.


Adoracija Kauno bažnyčiose prieš blogio atakas, mirties kultūrą ir už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės

Birželio 12 dienos vakare, kai dalis Kauno jaunimo rinkosi į skandalingojo, nevilties žinią nešančio atlikėjo Marilyn Mansono (Briano Warnerio) koncertą „Žalgirio“ arenoje, būrys jaunų žmonių Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje pakilia Viešpaties šlovinimo giesme pasitiko gausiai besirenkančius į maldos ir šlovinimo vakarą melstis už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės, kad jų nepasiglemžtų skleidžiamas blogis. Šį maldos vakarą rengė arkivyskupijos kurija, katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“ drauge su nuoširdžiai į šią akciją atsiliepusiomis kitomis bendruomenėmis bei maldos grupėmis.


Garbinga mons. Kazimiero Senkaus sukaktis

Mons. Kazimieras Senkus

Šeštadienį, birželio 3-iąją, Kaune, Palaimintojo Jurgio Matulaičio namuose, buvo paminėtas mons. Kazimiero Senkaus kunigystės 70-metis. Gimęs 1917 metais ir sulaukęs jau 95-ųjų gyvenimo metų, kunigas tik prieš 15 metų sugrįžo visam laikui į tėvynę. K. Senkus, dar 1940 metais patekęs į Vokietiją, gyveno pabėgėlių stovykloje ir mokėsi Miunsterio seminarijoje. Buvo įšventintas į kunigus 1942 m. gegužės 30-ąją, vokiečių okupacijos metais. Dėl sovietų okupacijos liko Vokietijoje: Štutgarto vyskupijoje dirbo (daugiausia tarp lietuvių) virš 30 metų. Į vokiečių kalbą išvertė kun. Stasio Ylos knygą „J. Matulaitis“, S. Sužiedėlio „Šv. Kazimieras“, Nijolės Sadūnaitės  pasakojimus apie sovietinius lagerius. 1989 metais, kartu su dr. Jonu Norkaičiu vežiodamas Lietuvos atstovus pas Vokietijos katalikų vadovus, padėjo „Lietuvos Caritas“ įkūrėjams susisiekti su „Kirche in Not“, ir jau nuo 1990 metų labdaringa parama pasiekdavo Lietuvą. Beje, mons. K. Senkus daug padėjo remdamas sužeidimus ir negalavimus nuo 1991 metų Sausio agresijos patyrusių žmonių gydymą. Grįžęs į Lietuvą 1997 metais, mons. K. Senkus aukomis iš savo įkurto fondo padeda Pal. J. Matulaičio parapijai ir kitoms katalikiškoms institucijoms.  


Telšių vyskupijos globėjo šv. Justino iškilmė

Šv. Mišiose Telšių Katedroje

Birželio 1 dieną Bažnyčia minėjo šv. kankinį Justiną. Tą dieną savo dangiškąjį globėją iškilmingai mini ir Telšių vyskupija. 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, jas koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkai, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos kanauninkai, prelatai, monsinjorai, dekanai ir vicedekanai, o vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ. Šv. Mišiose dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Ganytojas šv. Mišių pradžioje tikintiesiems pristatė kankinį, filosofą, apologetą šv. Justiną. Jis papasakojo apie šio šventojo gyvenimą, jo atsivertimą, ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai. Ganytojas atkreipė ypatingą dėmesį į šv. Justino mokymą apie sekmadienio šventimą ir Eucharistiją.


„Marijos radijo“ laida „Katechezė“

Suprasti Kristaus asmens paslaptį nėra lengva. Kad atsivertų neišsenkantis pažinimo, garbinimo ir skelbimo šaltinis, reikia daug laiko ir nuolatinių pastangų. Katechezė yra „durų atidarymo Kristui“ rezultatas, atsiliepimas į pirmąją popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką Redemptor Hominis. Į ją atsiliepia „Marijos radijo“ laida „Katechezė“.

Ši laida turi savo šarmą jau vien todėl, kad ją rengia ir veda neeilinė asmenybė, „Marijos radijo“ direktorius, kun. Kęstutis Kėvalas. Dievo žodis turi savyje jėgą, kuri yra mūsų gyvenimo ramstis ir tikėjimo tvirtybė, sielos maistas, dvasinio gyvenimo šaltinis. Tai, ką šis žinios ambasadorius liudija, papildo harmoninga jo asmenybė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija