2012 m. birželio 15 d.    
Nr. 24
(1999)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijos globėjo šv. Justino iškilmė

Šv. Mišiose Telšių Katedroje

Kunigai šv. Mišiose
Klier. Antano Šneideraičio
nuotraukos

Birželio 1 dieną Bažnyčia minėjo šv. kankinį Justiną. Tą dieną savo dangiškąjį globėją iškilmingai mini ir Telšių vyskupija. 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, jas koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkai, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos kanauninkai, prelatai, monsinjorai, dekanai ir vicedekanai, o vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ. Šv. Mišiose dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Ganytojas šv. Mišių pradžioje tikintiesiems pristatė kankinį, filosofą, apologetą šv. Justiną. Jis papasakojo apie šio šventojo gyvenimą, jo atsivertimą, ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai. Ganytojas atkreipė ypatingą dėmesį į šv. Justino mokymą apie sekmadienio šventimą ir Eucharistiją.

Šv. Mišiose pamokslą pasakė Telšių Katedros kanauninkų kapitulos pirmininkas, Šilalės parapijos klebonas ir šio dekanato dekanas kan. dr. Algis Genutis. Pamoksle jis išryškino Bažnyčios mokymą apie šventųjų bendravimą ir jų užtarimą pas Viešpatį, meldžiant iš Dievo reikiamų malonių. Kanauninkas priminė besiartinančio Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus svarbą, kalbėjo apie pasiruošimą šiam jubiliejui ir dvasinio atsinaujinimo būtinybę. Tikėjimo tvirtumo jis kvietė mokytis iš šv. Justino, kuriam dėl Kristaus teko paaukoti savo gyvybę – krikščionių persekiojimo metu II amžiuje jam ir jo mokiniams buvo nukirstos galvos. Pamokslininkas priminė Telšių vyskupijos istorijos detales ir tai, jog už tikėjimą ir šioje vyskupijoje yra paaukojusių savo gyvybę, ir vienas iš tokių pavyzdžių – Telšių vyskupas kankinys Dievo tarnas Vincentas Borisevičius. Tokie pavyzdžiai kviečia ir šiandienos žmogų gilesniam tikėjimui ir glaudesnei bendrystei su Kristumi.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ pakvietė visus prie pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio kapo maldai už pirmąjį Telšių ganytoją jo dangiškojo globėjo dieną. Vyskupas ordinaras priminė pirmojo Telšių vyskupo biografijos faktus bei tai, jog palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurio metus šiemet švenčiame, ir pirmasis Telšių vyskupas J. Staugaitis buvo geri bičiuliai dar nuo gimnazijos laikų, nes abu mokėsi vienoje klasėje Marijampolėje. Katedros kriptoje buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupą, Vasario 16-osios akto signatarą, žymų politiką ir dvasininką J. Staugaitį taip pat altoriaus garbės buvo meldžiama toje pačioje kriptoje besiilsinčiam vyskupui kankiniui V. Borisevičiui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Antano Šneideraičio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija