2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Laikas ir žmonės

Už vaikų globą – valstybinis apdovanojimas ir parapijiečių pagarba

Dalia ZABITIENĖ

„Gerumo žvaigždės“
nusipelnoma gerumu

Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje klebonas kun. Liudvikas
Dambrauskas gavo tiek gėlių,
kad vos užteko vazų joms pamerkti

Gegužės 23 dieną Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas Mosėdžio parapijos (Skuodo dekanatas) klebonui kunigui Liudvikui Dambrauskui įteikė garbingiausią apdovanojimą, mūsų šalyje skiriamą už vaikų globą, – „Gerumo žvaigždę“. Ta proga Skuodo rajono valdžia dvasininką pagerbė birželio 1-ąją, įvykusiame renginyje, skirtame Skuodo savivaldos 440 metų jubiliejaus proga padėkoti savo darbais rajonui labiausiai nusipelniusiems ir jį garsinantiems žmonėms. Birželio 3-iąją, sekmadienį, Tėvo dieną, po Sumos, klebonas pagerbtas Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Mosėdžio parapijos klebonas kun. L. Dambrauskas meilę dosniai dalina ne tik visiems savo parapijiečiams, bet ir išskirtinai tiems, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neteko to, kas vaikystėje bei paauglystėje visų svarbiausia, – šį pasaulį jau palikusių ar tiesiog klystkeliais pasukusių tikrųjų tėvų globos bei rūpesčio. Tokių vaikų nuo 1994-ųjų, kai Mosėdyje kun. L. Dambrauskas įkūrė parapijos vaikų globos namus, į pasaulį išleista jau beveik trys dešimtys. Kiekvienas, čia vis randantis prieglobstį sunkiomis akimirkomis ar tiesiog kaip tikruose namuose apsilankantis paviešėti, savo kelią pasišviečia klebono meile, dalele jo širdies gerumo, kadangi dvasininkas savo globotiniams tikrąja to žodžio prasme yra Tėvas. Labai simboliška, kad į iškilmes klebonui pagerbti parapijiečiai susirinko būtent Tėvo dieną. Nors meilės, pagarbos ir dėkingumo niekada niekam nebuvo, nėra ir nebus per daug, tuos, kurie mums brangūs, reikėtų prisiminti kuo dažniau be jokių specialių progų.

Kaip ten bebūtų, vis dėlto dažnai pasitaiko, kad tie, kurie savo darbais yra nusipelnę išskirtinio dėmesio, jo nesulaukia arba sulaukia per vėlai. Norisi pasidžiaugti, jog bent jau šiuo atveju taip nenutiko – pagaliau mūsų valstybės vyrai pastebėjo kun. L. Dambrausko tėvišką atsidavimą globojant vaikus ir įvertino pačiu garbingiausiu mūsų šalyje už tai skiriamu apdovanojimu – „Gerumo žvaigžde“. Šis ženklas įteiktas III Seimo rūmuose įvykusioje VI konferencijoje vaikus globojančioms šeimoms ir šeimynoms „Priglausk mane“. Ją surengė Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Minėtos tradicinės konferencijos idėja – skleisti globojančiųjų vaikus patirtį bei paskatinti jų pavydžiu sekti kitus. Visi renginyje kalbėjusieji išreiškė viltį, kad augančių vadinamuosiuose valdiškuose vaikų namuose vis mažės. Tuo tikslu parengta ir tądien perskaityta nemažai pranešimų. Tad, jeigu po šios konferencijos prieglobstį kurioje nors šeimoje ras dar bent vienas, netekęs tikrųjų tėvų meilės bei rūpesčio, ją surengti tikrai buvo verta.

Globėjų bei jų šeimų apdovanojimo „Gerumo žvaigždėmis“ arba Padėkos raštais ceremoniją Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas pradėjo būtent nuo Mosėdžio parapijos klebono kun. L. Dambrausko: jis pirmasis pakviestas atsiimti vieno iš tądien įteiktų kelių garbingų ženklų, mūsų šalyje skiriamų už vaikų globą, – „Gerumo žvaigždės“. Kartu su ja įteiktas tai paliudijantis socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytas raštas bei dovana. Tądien kunigą atlydėjusieji – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Zita Lenkienė, Seimo nario padėjėja, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė, Mosėdžio seniūnijos bendruomenės tarybos pirmininkė Bronė Laureckienė, Mosėdžio seniūnas Augenijus Zabitis, Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė, Mosėdžio parapijos vaikų namų direktoriaus pavaduotoja Margarita Petrauskaitė, šios globos įstaigos auklėtinių atstovė Jurga Šimkutė bei Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios varpininkė, seniūnijai talkinanti kaip šventoriaus atnaujinimo darbų vadovė Aldona Burbienė – negailėjo sveikinimų ir gėlių.

Apie „Gerumo žvaigždės“ nominantą, Mosėdžio parapijos kleboną kun. L. Dambrauską parodytas specialus, jį apibūdinantis filmukas. Kituose filmukuose kalbėjo patys globėjai, jų globotiniai, rodomos vaizdais ar nuotraukomis užfiksuotos ir išsaugotos vaikus globojančios šeimos ar šeimynos gyvenimo akimirkos. Reportaže apie kleboną pasakojo jo pėdomis beeinantis Telšių vyskupijos licėjuje, arba mažojoje kunigų seminarijoje, besimokantis Mosėdžio parapijos vaikų globos namų auklėtinis Saulius Knieta. Vadindamas dvasininką tėvu, vaikinas akcentavo jo atsidavimą globotiniams. Kunigystės siekiantis S. Knieta teigė Mosėdžio parapijos globos namuose radęs tikruosius namus, į kuriuos ir dabar vis traukia grįžti. Pasakojimą palydintys, iliustruojantys vaizdai tarsi kokią mozaiką sudėliojo labai ramaus ir kuklaus tų namų vadovo (tiesa, dabar jau tik kapeliono, dvasios tėvo – neseniai šiai įstaigai vadovauti pradėjo Skuodo dekanato dekanas, Skuodo bei Aleksandrijos parapijų klebonas kun. Saulius Damašius) paveikslą. „Aš laimingas, kad mano gyvenime buvo šis žmogus“, – sakė S. Knieta.

Kun. L. Dambrauskas, gaudamas „Gerumo žvaigždę“ ir dovanas, labai kuklinosi, ministro D. Jankausko vis klausdavo: „Ar čia – man?..“ Po apdovanojimų ceremonijos darsyk pakviestas ant scenos bendrai apdovanotųjų nuotraukai atsistojo prie pat sienos, už visų kitų... Fotografams teko jį iš ten „išprašyti“.

Nenorėdamas, kad tą vakarą Mosėdžio bažnyčioje nebūtų šv. Mišių, dvasininkas sostinėje neužtruko – tedalyvavo tik pirmajame konferencijos posėdyje. Kadangi, kaip prisipažino, Lietuvos sostinėje nebuvo lankęsis kokius du dešimtmečius, matyt, daug ką būtų norėjęs pamatyti, daug kur apsilankyti, bet... Pasitenkino tik galimybe nuvykti už Dievo dovanas padėkoti Aušros Vartų Marijai. Garbingas apdovanojimas jam įteiktas reikšmingos sukakties – įšventinimo į kunigus 45-mečio – išvakarėse.

Pirmąjį birželio sekmadienį po Sumos Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje būta tikrų iškilmių: kaip parapijiečių dvasios tėvas klebonas kun. L. Dambrauskas pasveikintas Tėvo dienos, apdovanojimo „Gerumo žvaigžde“ bei įšventinimo į kunigus 45-mečio proga. Renginyje, kurio iniciatoriai – Mosėdžio seniūnas A. Zabitis, seniūnijos bendruomenės pirmininkė Bronė Laureckienė ir ištikimi dvasininko bičiuliai – Bažnyčios tarnai Margarita Petrauskaitė, Aldona Burbienė bei Virginijus Stanius – ir Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė Dalia Zabitienė, – parodytas Seime demonstruotasis filmas apie kun. L. Dambrauską bei skaidrės, pasakojančios apie jo, kaip dvasininko, nueitą kelią. Mosėdžio parapija kunigui yra aštuntoji. Dvasininką pasveikino Mosėdžio gimnazijos, valančiukų, miestelio bendruomenės, medikų, kultūros darbuotojų atstovai ir kt. Žymusis salantiškių Dapšauskų, grojančių vien pučiamaisiais, orkestras šia proga skyrė iškilmingą maršą, bažnyčios choras su parapijiečiais  – „Ilgiausių metų“, o Dievas už atsidavimą globotiniams bei visiems parapijiečiams teatlygina savo malone – stipria sveikata ir aplinkinių gerumu.

Mosėdis, Skuodo rajonas
Autorės ir Augenijaus ZABIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija