2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Sielos ir žodžio šventė su kunigu

Gadūnaviškiai sveikina savo svečią,
buvusį kleboną kun. Vladislovą
Juškį (antras iš kairės)

GADŪNAVAS. Kiekvienas kultūrinis renginys mažame miestelyje yra didelė šventė. Čia tokia šventė vyko gegužės 19 dieną, kai svečiavosi prieš 25 metus buvęs šios parapijos klebonas, dabar klebonaujantis Pagramantyje, kun. Vladislovas Juškys. Jis pristatė savo išleistas knygeles. Pirmoji poezijos knygelė „Dieve, Tau save aukoju“ išleista 2011 metais. Į ją sudėtos eilės, rašytos nuo 1947 metų. Kita knygelė – „Trumpa Gadūnavo parapijos istorija“ – buvo išleista 2012 metais, klebonui švenčiant 55-ąjį kunigystės jubiliejų.

Pagramantyje (Tauragės r.) kun. V. Juškys dirba 12 metų. Į Gadūnavą atvyko ne vienas. Jį atlydėjo Pagramančio bendruomenės nariai ir bibliotekininkė Virgina Bartušienė, kuri rūpinosi knygelių išleidimu. Šventėje dalyvavo ir kraštietė Janina Zvonkuvienė.

Pirmiausia atvykę svečiai apsilankė Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Joje klebonas kun. V. Juškys meldėsi kartu su atvykusiais svečiais ir parapijiečiais. Po to renginys vyko seniūnijos salėje.

Renginį vedė bibliotekininkė Gražina Narmontienė. Ji su bibliotekos jaunaisiais lankytojais Justu, Pauliumi ir Tadu, dalyvaujant gadūnaviškiui Benediktui Spirgiui, paruošė programėlę pagal klebono V. Juškio knygelės „Dieve Tau save aukoju“ eiles. Klebonas renginio metu geru žodžiu prisiminė Gadūnavo parapijos žmones, kurie prisidėdavo prie darbų ir pagelbėdavo, kai jis čia buvo klebonas. Šiltais prisiminimais dalijosi apie dalyvavusius renginyje, buvusį vargonininką Steponą Gudą, Prano Šiaulio, Zitos ir Stepono Žyprių šeimas, patarnautoją šv. Mišioms Povilą Žyprę, kurio šešiametis sūnus pasveikino kleboną, deklamuodamas eilėraštį iš pristatomos poezijos knygelės. Dalindamasis mintimis apie eiles, kun. V. Juškys papasakojo, kaip sovietinės okupacijos laikais buvo sudėtinga ką nors rašyti. Po to, kai buvo iš jo atimti užrašai, nusprendė nebekurti, todėl nedaug liko eilėraščių iš tų laikų.

Pristatydamas knygelę „Trumpa Gadūnavo parapijos istorija“, kurią išleido savo lėšomis, kun. V. Juškys prisiminė, kad dar tada, kai buvo Gadūnavo klebonas, jau domėjosi Bažnyčios ir miestelio praeitimi, rinko medžiagą, fotografavo, tačiau tos informacijos nebuvo daug. Akcentavo, jog ir vyskupo M. Valančiaus apie Gadūnavo parapiją tebuvo parašyta tik keli sakiniai, tačiau su džiaugsmu pacitavo sakinį, kad „parapijos žmonės dori ir dosnūs“. Po jaudinančių prisiminimų klebonas parapijiečiams padovanojo iš anksto dedikuotas knygeles.

Apie šių knygelių gimimą papasakojo kartu su klebonu atvykusi Pagramančio bibliotekos bibliotekininkė V. Bartušienė. Vartant klebono rankraščius, jai ir kilo mintis išleisti poezijos knygelę. Parengus projektą buvo gautos reikalingos lėšos.

Dėkodami už nuoširdžią kūrybą, istorijos įamžinimą, kleboną sveikino ir jam linkėjo geros sveikatos, Dievo palaimos, stiprybės Gadūnavo parapijiečiai. Žodį tarė Pagramančio bendruomenės atstovai, kurie džiaugėsi, kad gerbiamas klebonas paskatino gražiai bendrauti Pagramančio ir Gadūnavo bendruomenes.

Jei ne parapijiečių, seniūnijos darbuotojų, bibliotekininkės aktyvumas, kurie palaiko ryšį su buvusiu ilgamečiu klebonu ir poetu Vladislovu Juškiu, tai toks nuoširdus renginys nebūtų įvykęs. Tik jų dėka susirinkę žmonės galėjo praturtinti savo sielas nuostabiu kultūriniu renginiu, kuris į tokį mažą miestelį sutraukia ne tik vietinius, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus.

Atsisveikindami su buvusiu klebonu kun. V. Juškiu, parapijiečiai ne tik spaudė ranką, bet ir ašarą nubraukė.

Benediktas Spirgys, Gražina Narmontienė
Telšių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija