2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Įspūdinga Viešpaties diena

Tėvai laimina vaikus,
priimsiančius Pirmąją Komuniją

UPYNA. Nors birželio 17-osios, sekmadienio, rytas išaušo gerokai apsiniaukęs, su krapnojančiu lietučiu, tačiau parapijos tikinčiųjų tai neatbaidė atvykti į Šv. Antano Paduviečio atlaidus. Nors Upynos bažnyčia tituluota Švč. Marijos Vardo titulu, čia populiarūs ir Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Be to, upyniškiams tai buvo dviguba šventė: Votyvos metu būrelis Upynos parapijos vaikučių priėmė Pirmąją Komuniją, o Sumos metu buvo meldžiamasi į šv. Antaną Paduvietį – ypatingo pamaldumo šventąjį, kuris žinomas, kaip garsus pamokslininkas, nuolankumo ir kantrumo pavyzdys, vargšų ir našlaičių bei nuliūdusiųjų guodėjas. Liaudyje jis žinomas kaip pagalbininkas, padedantis atrasti pamestus ar pavogtus daiktus. Šis šventasis yra laikomas visų stebuklų įsikūnijimu bei įvairiose bėdose atsidūrusių žmonių pagalbininku.

Upynos bažnyčios klebonas kun. Eduardas Steponavičius pasistengė, kad ši dviguba šventė ir suaugusiems, ir vaikučiams būtų įspūdinga. Votyvos metu baltomis juostomis ir žaliais vainikais bei gėlėmis išdabintoje bažnyčioje būrelis upyniškių vaikučių, dalyvaujant jų tėveliams, iškilmingai priėmė Šv. Komuniją. Už vaikučius, pirmą kartą priėmusius Komuniją, kun. E. Steponavičius aukojo Votyvos šv. Mišias ir pasakė homiliją.

Šv. Antano Paduviečio atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Viktoras Ačas. Giedojo Upynos parapijos choras, vadovaujamas Eugenijaus Naktinsko. Visus sudomino kunigo svečio homilija apie šv. Antaną Paduvietį. Vyko atlaidų procesija aplink bažnyčią.

Pasibaigus iškilmingiems Šv. Antano Paduviečio atlaidams, jų dalyviai nuoširdžiai dėkojo gerbiamam ir mylimam klebonui kun. E. Steponavičiui už išradingą pasiruošimą šiai dvigubai Upynos parapijos šventei, o klebonas dėkojo už nuoširdžią parapijiečių pagalbą: vainikų pynėjoms, „pročkelei“ Anicetai Sudintienei, zakristijonui Arkadijui Vaitkui, parapijos jaunimui, skaičiusiam Šventąjį Raštą, ministrantams ir adorantėms.

Svečias seminarijos rektorius kun. V. Ačas yra kilęs iš netoli esančių Varsėdžių, todėl atlaidų dalyviai nuoširdžiai pabendravo su savo kraštiečiu. Paskui Upynos parapijos namuose vyko agapė, kurios metu pasivaišinta, pabendrauta.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija