2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atvykite į atlaidus Žemaičių Kalvarijoje

Procesija po Kryžiaus kelio kalnus

Mieli Broliai, Seserys, Telšių vyskupijos ir visos Žemaitijos bei Lietuvos tikintieji!

Kaip ir kasmet, liepos 2–12 dienomis Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šioje šventovėje Gerasis Dievas vėl atveria savo gailestingumo ir malonių lobyną visiems, kurie, apgailėdami praeities klaidas, nuodėmes, atsivertimo ir dvasinio atsinaujinimo malonių prašys apmąstydami Viešpaties kryžiaus kelią, šaukdamiesi savo dangiškosios Motinos Marijos – Krikščioniškų šeimų Karalienės – užtarimo.

2009 m. spalio 11 dieną, sekdami savo pirmtako vyskupo Jurgio Tiškevičiaus pavyzdžiu, Kryžiaus kelio takus ir kelelius tiek lauke, kalneliuose, tiek Bazilikos viduje pabarstėme iš Jeruzalės Kryžiaus kelio parvežtomis smiltimis. Taigi Viešpaties Jėzaus krauju aplaistyta žeme pabarstyti takeliai vėl laukia Jūsų, mieli tikintieji. Tie takeliai, Kryžiaus kelio stotys, vėl nori kalbėti Jūsų širdims apie begalinę Dievo Kristaus meilę kiekvienam iš mūsų, Nepaisant mūsų neištikimybės, apsileidimų ir mūsų nuodėmių, Jis sutiko tapti vienu iš mūsų dėl mūsų tikrosios laimės eiti skaudžiu Kryžiaus keliu, mirti baisia mirtimi ant kryžiaus, kad Jo mirtimi ir prisikėlimu būtų suteikta galimybė dalyvauti Jo amžinose Velykose, Jo pergalėje prieš mirtį.

Vykime į Žemaičių Kalvariją vienintelio troškimo vedini – atnaujinti tikėjimą šia begaline Dievo – Kristaus – meile mums, – Kryžiaus kelio apmąstymais, nuoširdžiu dalyvavimu Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo sudabartinime – šv. Mišiose, – atsiverdami visų Lietuvos vyskupų ir mūsų vyskupijos kunigų skelbiamam Dievo žodžiui, Jo pagalba ieškodami būdų, kaip krikščioniškai gyventi šių dienų Lietuvoje.

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai prasidės šv. Mišiomis 16 val. Panų Kalno koplyčioje liepos 1 dieną, po jų – maldinga atgailos kelionė procesijos būdu į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, kurioje 19 val. – atlaidų pradžios mišparai, vakarinė ir Eucharistinė procesija aplink Baziliką.

Kiekvieną atlaidų dieną 7 val. ryte palaiminimu palydėsime maldininkus iš Kęstaičių, norinčius atlikti atgailos kelionę pėsčiomis (12 km) į Žemaičių Kalvarijos šventovę, kurioje kasdien pamaldos vyks tokia tvarka: 7.30 val. – liturginių Dievo tautos valandų rytmetinė malda Bazilikoje; 8.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje; 10.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis; 12.00 val. – pagrindinės, iškilmingos šv. Mišios. Jas aukos Lietuvos vyskupai. Po jų – iškilminga vyskupų vadovaujama procesija į Kryžiaus kelio kalnus; 19.00 val. – vakarinės šv. Mišios. Paskutinę atlaidų dieną – liepos 12-ąją – vakarinių šv. Mišių nebus. Atlaidus baigsime Kryžiaus kelio procesija po Sumos, sugiedodami padėkos giesmę „Tave, Dieve, garbinam“.

Mieli žemaičiai ir visos Lietuvos tikintieji, ruošdamiesi 2013 metų Žemaičių Krikšto jubiliejui, su dar didesniu uolumu skubėkime pasisemti tikėjimo ir doros stiprybės Dievo malonių šaltinyje – Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija