2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Maldos už Deimantę ir Lietuvą

Jau nuo gegužės 17-osios, kai iš savo namų buvo prievarta pagrobta mažoji Deimantė, mons. Alfonsas Svarinskas visą gegužę ir birželį veda pamaldas Vilniuje, prie Prezidentūros, Daukanto aikštėje, su tikinčiųjų grupele melsdamasis už iš globėjos jėga išplėštą mažąją Deimantę ir Lietuvą. Vienu metu buvo perspėtas policijos nutraukti pamaldas, tačiau 87 metų sulaukęs kunigas sakė, kad galįs sėsti į kalėjimą ir prie nepriklausomos Lietuvos, nors nemanąs, kad melsdamasis pažeidžia įstatymus. Gaila, maldininkų tokiame dideliame mieste, kaip Vilnius, susirenka nedaug – tik apie 50, o kartais ir mažiau. Monsinjoras norėtų pratęsti maldos akciją ir toliau, liepos mėnesį, nes, jo nuomone, tik per maldą Lietuva gali išbristi iš dvasinių negalių. Jis kviečia tikinčiuosius rinktis bendrai maldai už Deimantę ir kitus skriaudžiamus vaikus Lietuvoje, už visų mūsų dvasinę ramybę.

Antradienį, sužinojęs apie brutalų Seimo sprendimą atiduoti teisėją Neringą Venckienę į prokurorų rankas, mons. A. Svarinskas padarė pareiškimą, kurio esmė tokia: „Laisvės kovotojai yra pasipiktinę Seimo sprendimu atiduoti teisminiam susidorojimui N. Venckienę, nuo 240 policininkų gynusią savo dukterėčią, kurią augino kaip globėja. Jei nuteis N. Venckienę, aš pasiryžęs už ją atlikti jai skirtą bausmę. Tai būtų prasminga mano gyvenimo pabaiga“.

Birželį pamaldose už mažąją Deimantę ir jos artimuosius buvo meldžiamasi Aleksoto bei kitose bažnyčiose.

* * *

Praėjusį šeštadienį, švenčiant šv. Jono Krikštytojo dieną, Šlienavos parapijoje buvo meldžiamasi ir už mažają Deimantę, jėga išplėštą iš jai įprastų namų. Kartu su parapijos klebonu kan. Vytautu Vaičiūnu šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs mons. Alfonsas Svarinskas priminė, kad bus meldžiamasi už gražią taikingą Lietuvą, kurioje nebus juodinami Lietuvos laikinoji vyriausybė su jos vadovu Juozu Ambrazevičiumi, taip pat nebus prievarta grobiami maži vaikai, kaip tai atsitiko gegužės 17-ąją Garliavoje, Klonio gatvėje. Pamokslą sakęs mons. A. Svarinskas priminė Jono Krikštytojo, tiesusio kelią Kristaus atėjimui, gyvenimą, taip pat kalbėjo šv. Mišių intencijų temomis. Pamokslininkas ragino stropiai laikytis katalikams priskirtų pareigų, būti atsidavusiems tėvynei ir žmonėms. Jis taip pat paragino dalyvauti Vilniuje, prie Prezidentūros, jo vadovaujamose birželio pamaldose. Po šv. Mišių parapijos tikintieji ir svečiai darniai sugiedojo Lietuvos himną, Maironio „Lietuva brangi“, klebonas kan. V. Vaičiūnas padeklamavo kelis jausmingus eilėraščius. Šv. Mišiose dalyvavo Neringa Venckienė, jos tėvai, giminės, kiti artimieji, bičiuliai iš visos Lietuvos, dvasiškai remiantys teisėją sunkiomis dienomis. Paskui buvo su vardo diena buvo pasveikintas kun. Jonas Varkala, su gausiu rėmėjų būriu ištikimai saugojęs mažąją Deimantę ir jai artimus žmones nuo prievartos. Paskiau klebonas aprodė savo kuriamą buities muziejų, kuriame jau surinkta keli šimtai įdomių eksponatų. Agapės metu buvo kalbama apie dabartinę Lietuvos dvasinę būklę. Mons. A. Svarinskas pateikė svarbios ir reikšmingos medžiagos apie pasaulio ir Lietuvos žmonių dvasinę būklę, ragino melstis už nuolat pamirštamus Lietuvos kankinius, tarp kurių yra daugybė kunigų ir pasauliečių.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija