2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Nuncijaus viešnagė atnaujintoje bažnyčioje

Dr. Aldona Kačerauskienė

Į Skiemonis atvyko apaštalinis
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas
Luigi Bonazzi (centre). Kairėje –
kun. Sigitas Sudentas, dešinėje –
dekanas mons. Stanislovas
Krumpliauskas, kairėje toliau –
Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius

Skiemonių Švč. Mergelės Marijos
Aplankymo bažnyčia
per Šv. Antano atlaidus

SKIEMONYS. Dabartinė Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia (Anykščių r.) pastatyta 1884 metais kun. K. Bernatavičiaus rūpesčiu. Prieš metus Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas seniai beremontuotą bažnytėlę pavedė atnaujinti kun. Sigitui Sudentui, šios šventovės administratoriui, kuris su malonumu ir jam būdingu entuziazmu ėmėsi šios užduoties vykdymo.

Birželio 17 dieną Šv. Antano atlaidai buvo švenčiami jau visiškai atnaujintoje, šimtais rožių žiedų išpuoštoje Skiemonių bažnyčioje. Ta proga Skiemonyse apsilankė ir šv. Mišių koncelebracijai vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, kartu su juo šv. Mišias aukojo Anykščių dekanas mons. Stanislovas Krumpliauskas, jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ, keli Panevėžio vyskupijos kunigai, vėliau prie jų prisijungė iš Svėdasų, kur teikė Sutvirtinimo sakramentą, atskubėjęs Panevėžio vyskupas J. Kauneckas.

Šv. Mišių pradžioje nuncijus padėkojo už gražų sutikimą, priminė, kad kartu su mumis yra Dievas, kuris visada ateina pilnomis malonių rankomis, taip pat šv. Antanas, kiti šventieji, todėl yra gera proga mums padėkoti už pagalbą per trumpą laiką atnaujinant bažnyčią žmonėms, kurie nuoširdžiai atliko šį darbą.

Pamoksle nuncijus paragino gausiai susirinkusius tikinčiuosius su džiaugsmu priimti Dievo žodį, prašyti Viešpatį, kad laimės ir džiaugsmingumo lygis Lietuvoje vis augtų. Kaip tai gali įvykti, jeigu nuolatos trūksta darbo vietų, kartais sutrinka sveikata, ištinka kiti sunkumai? Pamokslininkas į šį klausimą atsakė Viešpaties žodžiais: „Palaimingiau yra duoti negu gauti“. Nuncijus kalbėjo: „Štai nuoširdžiai priėmėte Šventojo Tėvo atstovą, choras ilgai repetavo, mergaitės apsirengė tautiniais drabužiais – visi pajutote džiaugsmą. O ką gi gali duoti vargšas, kuris nieko neturi? Patį save, didžiausią savo turtą. Kad galėtume džiaugtis, kiekvienas privalome mylėti, gerbti, priimti net tuos, kurie yra mums antipatiški. Privalome gyventi pagal Dievo valią ir mylėti artimą. Einant šiuo keliu, atsiranda išorinių ir vidinių sunkumų. Sutinkame mums nedraugiškai nusiteikusius žmones, neatsispiriame gundymams, mums trukdo egoizmas, baimė... Taigi mylėti nėra lengva. Kad galėtume mylėti, turime būti laisvi, atsisakyti to, kas mums trukdo: nutraukti neteisėtus santykius, būti ištikimi tai vienintelei (vieninteliam), kuriai (kuriam) kadaise prisiekėme, liautis melavus, vogus, gyventi tiesoje – nebijoti eiti prieš srovę. Jėzus mus mokė mylėti savo priešus. Jis mus pamilo, nors buvome nusidėjėliai. Susitaikant pirmieji darykime geros valios žingsnius. Prašykime šv. Antaną, kad mums padėtų daugiau gera daryti kitiems. Pagalbą rasime ir bažnyčioje“, – baigė pamokslą nuncijus.

Per šv. Mišias giedojo Lietuvos mokslų akademijos choras (meno vadovas Vytautas Verseckas, chormeisterė-koncertmeisterė Judita Taučaitė, tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas), ne vienam išspaudė ašarą operos primadonos prof. Irenos Milkevičiūtės ir jos mokinio Andriaus Apinio atlikti solo kūriniai.

Po šv. Mišių padėkos žodį tarė vyskupas J. Kauneckas, Skiemonių bažnyčios administratorius kun. S. Sudentas, valdžios ir parapijos bendruomenės atstovai.

Tikimės, kad graži ir šviesi bažnytėlė ir jaučiama stebuklinga Marijos pagalba, sutrauks vis daugiau žmonių.

Anykščių rajonas
Jurgio ŠEDUIKIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija