2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Pirmasis paminklas palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui

Ričardas PASILIAUSKAS

Apaštalinis nuncijus arkivyskupas
Luigi Bonazzi prisiminimui iš Skardupių
išsivežė šiaudinį angelą

Paminklas Palaimintajam Jurgiui
Matulaičiui Skardupiuose iškilo
parapijos klebono kun. Algirdo
Petro Kanapkos iniciatyva

Šalia vidury laukų stovinčios bažnyčios
Visų šventųjų parke prie naujo paminklo
susirinko būrys kunigų ir tikinčiųjų

Skulptūros-biusto autorius
Zigmas Buterlevičius

SKARDUPIAI. Gegužės 20 dieną čia atidengtas paminklas Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Tai kol kas pirmasis Palaimintajam įamžinti skirtas kūrinys Lietuvoje. Ant paminklo (jo autorius – skulptorius Zigmas Buterlevičius) postamento, kuriam akmuo buvo atvežtas iš Širvydų kaimo laukų, užrašytas arkivyskupo J. Matulaičio šūkis „Nugalėk blogį gerumu“.

Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčioje už parapiją ir pašaukimus aukojo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo kaimyninių parapijų kunigai. Nuncijus susirinkusiesiems perdavė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą.

Paskui šventoriuje sugiedota „Marija, Marija“, o šalia parapijos namų stovinčią daugiau nei dviejų metrų aukščio skulptūrą – biustą Palaimintajam arkivyskupui J. Matulaičiui – pašventino nuncijus. Jis taip pat Visų šventųjų parke greta naujojo paminklo pasodino šermukšnį.

„Paminklo idėja brendo pamažu“, – pasakojo jo statybos iniciatorius Skardupių parapijos klebonas kun. dr. Algirdas Petras Kanapka. Pasak klebono, prieš trejus metus jam atvykus į šią parapiją pirmiausiai teko pasirūpinti Bažnyčios pastatų remontu, jų aplinka, pašalinti brūzgynus aplink šventorių. Į šiuos darbus įsijungė ir parapijiečiai. Talkose, veikliųjų parapijos organizatorių dėka, dalyvavo daugiau kaip šimtas parapijos gyventojų. Net iš Marijampolės kai kas atvykdavo. Taip bekertant brūzgynus klebonui ir kilo mintis toje vietoje įkurti parką.

Skardupių bažnyčios pašventinimo 70 metų minėjimo proga šalia pastatyto Visų šventųjų parko kertinio akmens su kryžiumi (autorius Vytautas Jarutis) vyskupas R. Norvila 2011 metais pasodino pirmąjį ąžuoliuką. Netrukus Lietuvos vyskupai, rengiantis minėti 25-ąsias Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikavimo metines ir dėkojant Dievui už suteiktas malones mūsų kraštui, paskelbė Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus.

„Tebuvo likęs tik vienas žingsnis iki minties ypatingu būdu įamžinti Palaimintąjį Jurgį – pastatyti parke jam paminklą. Bet prieš akis matant kiaurus bažnyčios ir parapijos namų stogus ir „minusinę“ parapijos kasą, teko šio sumanymo atsisakyti. Tačiau vieną dieną atėjo mintis, kad stogus kas nors kada nors vis tiek uždengs, o skulptūra gali likti nepadaryta,“ – prisimena kun. dr. A. P. Kanapka. Pasikalbėjęs su parapijos aktyvu klebonas atrado žmogų, kuris paaukojo reikiamą sumą avansui, kitas parapijietis pažadėjo tūkstantį litų. Tokia buvo pradžia. Kovo viduryje buvo surinkta beveik visa reikiama suma.

Palaimintojo J. Matulaičio raginimas nugalėti blogį gerumu kviečia būti aktyviais žmonėmis. O aktyvių ir geranoriškai prisidedančių prie parapijos garsinimo Skardupių klebonas tą dieną išvardijo nemažai. Garbiems svečiams ir nuoširdiems rėmėjams klebonas įteikė kraštietės tautodailininkės Danutės Saukaitienės pagamintus šiaudinius angelus.

Skambėjo Marijampolės Česlovo Sasnausko kamerinio choro, vadovaujamo Mindaugo Radzevičiaus, atliekamos giesmės, dainavo Alytaus etnografinis ansamblis „Dzūkų pulkucis“ (vadovė Antanina Urmanavičienė).

Vėliau šventoriuje agapei susibūrę Skardupių parapijos tikintieji gėrėjosi išgražėjusia aplinka, Mergelės Marijos medine skulptūra, Rūpintojėliu, kryžiumi, jau ūgtelėjusiu vyskupo R. Norvilos sodintu ąžuoliuku, akmenimis grįstu taku, vedančiu link naujai pastatytos skulptūros. Nuo šiol su visais kartu – ir Palaimintasis...

Renginyje dalyvavo ir apylinkių kunigai, bendruomenės nariai ir kiti svečiai.

Marijampolės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija