2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pristatyta Tikėjimo metų programa

Mindaugas BUIKA

Tikėjimo metų emblema

Kristaus atvaizdas Cefalu (Sicilija)
katedroje bus pagrindinis,
ženklinantis Tikėjimo išpažinimą

Išpažinimas, pamaldumas ir liudijimas

Artėjant galbūt vienam svarbiausių popiežiaus Benedikto XVI pontifikato etapų, rudenį pradedamiems celebruoti Tikėjimo metams, Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba pristatė parengtą jų programą bei kitas reikšmingas gaires. Ta proga birželio 21 dieną Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje minėtos Šventojo Sosto dikasterijos vadovas italas arkivyskupas Rinas (Salvatorė) Fizikela pirmiausia priminė, kad Šventasis Tėvas, savo apaštaliniame laiške „Porta fidei“ paskelbdamas Tikėjimo metus, pabrėžė poreikį suvokti krikščioniškojo tikėjimo šventimo, išpažinimo, pamaldumo ir kasdienio išgyvenimo turinį, kad per džiugų asmeninį susitikimą su Kristumi kiekvienas tikrai veiktų pagal tai, kuo tiki. Taigi gyvenimo kelionė šioje kontroversijų kupinoje epochoje kiekvienam tikinčiajam turi tapti evangelizaciniu įsipareigojimu.

„Tikėjimo metai pirmiausia skirti sustiprinti tikėjimą daugelio tų krikščionių, kurie kasdienių rūpesčių ir išbandymų akivaizdoje nepaliauja su tvirtu apsisprendimu ir drąsa savo gyvenimą patikėti Viešpačiui Jėzui, – kalbėjo arkivyskupas R. Fizikela. – Jų vertingas liudijimas, kuriam informacijos sraute galbūt neskiriama daug dėmesio, yra brangus Aukščiausiajam ir įgalina Bažnyčią pristatyti dabarties pasauliui savo veiklą praeityje ir kaip paprastų žmonių tikėjimo ir entuziazmo jėgą“. Kita vertus, būtina pabrėžti, kad dabartiniai Tikėjimo metai rengiami šiuolaikinę visuomenę ištikusios sunkios tikėjimo krizės kontekste. Dėl sekuliarizmo šėlsmo pastaraisiais dešimtmečiais bei stengdamiesi būti kuo labiau nepriklausomi nuo bet kokio autoriteto dabar daugelis išgyvena mentalinę egzistenciją „tarsi Dievo nebūtų“ ir visiškai nežino, kaip elgtis.

„Taigi šiuolaikinė krizė įgyja dramatišką raišką antropologinėje krizėje, kuri paliko žmogų su šiandien būdinga (moraline) painiava, vienatve ir pasidavimu dažnai nežinomų jėgų įtakai, be tikslo, kuris leistų kryptingai sutvarkyti gyvenimą“, – aiškino Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas. Tokioje dvasinio skurdo akivaizdoje Tikėjimo metai turi padėti išgydyti šią fatališką būseną, patenkinti žmonių prigimtinį Dievo ilgesį ir atkurti Jo prideramą vietą kiekvieno asmens ir visos visuomenės gyvenime. Šiam naujojo evangelizavimo tikslui bus stengiamasi sutelkti visą bažnytinę bendruomenę – vienuolijas, seminarijas, tikinčiųjų organizacijas ir sąjūdžius, katechetus, katalikiškąjį jaunimą ir senjorus – vietinio pobūdžio ir tarptautiniais religiniais bei kultūriniais įvykiais, konferencijomis ir prasmingu liturgijos šventimu.

Sukurta prasminga simbolika

Arkivyskupas R. Fizikela spaudos konferencijoje pranešė, kad šiam Tikėjimo metų kontekstui Dieviškojo kulto ir sakramentinės tvarkos kongregacija patvirtino specialią „Šv. Mišių naujajam evangelizavimui“ formulę. Tai yra ženklas, kad švenčiant Tikėjimo metus, prioritetas bus skiriamas liturginio pamaldumo raiškai ir ypač Eucharistijai, kuri yra viso krikščioniškojo gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Kadangi, kaip minėta, Tikėjimo metų programa turi paliesti visų tikinčiųjų kasdienį gyvenimą ir krikščioniškąją pastoraciją, gaivinant tikrąją misijų dvasią, rugsėjo pradžioje įvairiomis kalbomis bus paskelbtos pastoracinės gairės „Tikėjimo metų išgyvenimas“, skirtos parapijų bendruomenėms ir visiems maldininkams, norintiems giliau suvokti Tikėjimo išpažinimą. Ši malda piligrimams bus platinama su Kristaus atvaizdu iš Cefalu (Sicilija) katedros.

Arkivyskupas taip pat pristatė būsimų Tikėjimo metų emblemą, kurioje vaizduojamas tradiciškai Bažnyčią simbolizuojantis laivas. Šio laivo stiebas yra kryžius, o burės sudarytos pagal Kristaus monogramos JHS raidžių formą. Fone yra regima saulė, kuri kartu su Išganytojo simbolika ženklina Eucharistiją. Taip pat yra parinktas ir oficialus Tikėjimo metų himnas, skelbiantis „Credo, Domine, adauge nobis fidem“ („Tikiu, Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą“). Tikėjimo metams, kurie truks nuo 2012 metų spalio 11 iki 2013-ųjų lapkričio 24 dienos, taip pat yra sukurtas interneto portalas www.annusfidei.va, kuriame įvairiomis kalbomis galima gauti išsamesnę informaciją.

Vatikane žiniasklaidos atstovams buvo pristatytas Tikėjimo metų svarbiausių įvykių Romoje kalendorius. Šie metai iškilmingai bus pradėti spalio 11-ąją. Tai ženklins Vatikano II Susirinkimo pradžios 50-ąsias ir didžiojo Katalikų Bažnyčios Katekizmo paskelbimo 20-ąsias metines. Sutapimas nėra atsitiktinis, nes pagal popiežiaus Benedikto XVI sumanymą kaip tik švenčiant Tikėjimo metus bus aptariami Susirinkimo dokumentai, jų įtaka pastarųjų dešimtmečių Bažnyčios gyvenimui, ir toliau plečiamas Katekizmo naudojimas sekuliarizuotos visuomenės naujojo evangelizavimo (religinio neraštingumo įveikimo) reikmėms. Šiam tikslui Vatikane nuo spalio 7 iki 28 dienos šaukiama speciali Vyskupų Sinodo asamblėja, kurios dalyviai kartu su nacionalinių vyskupų konferencijų pirmininkais bei dar gyvenančiais Vatikano II Susirinkimo tėvais dalyvaus Šv. Petro aikštėje vyksiančiose Tikėjimo metų atidarymo iškilmėse. Jose popiežius Benediktas XVI taip pat paskelbs du naujus Bažnyčios mokytojus: XVI amžiuje gyvenusį garsųjį ispanų teologą šv. Joną Avilietį ir XV amžiuje – vokietę benediktinę vienuolę šv. Hildegardą Bingenietę.

Pasaulinis Eucharistijos adoravimas

Naujajam evangelizavimui skirtame Vyskupų Sinode Tikėjimo metų pirmasis svarbus įvykis bus spalio 21 dieną Romoje įvyksianti šešių kankinių ir tikėjimo išpažinėjų kanonizacija. Tai labai simboliška, nes būtent jų herojiško liudijimo iš praeities šimtmečių pavyzdžiai turi įkvėpti ir dabartinę krikščionių kartą aktyviai misijų veiklai visuose pasaulio regionuose. Minėtą sekmadienį popiežius Benediktas XVI šventaisiais paskelbs 1896 metais Madagaskare kankinystę patyrusį misionierių jėzuitą kunigą Žaka Bertju, 1672 metais Filipinuose kankinio mirtimi žuvusį pasaulietį katechetą Pedrą Kalungsodą, 1913 metais mirusį tikėjimo liudytoją ir jaunimo ugdytoją italą kunigą Džovanį Batistą Piamartą, 1918 metais mirusią vienuolę seserį Marianą (Barbarą Koup), dirbusią su raupsuotaisiais Molokajų salose, 1911 metais mirusią švento gyvenimo ispanę vienuolę seserį Karmelio kalno Mariją, 1680 metais mirusią į katalikybę atsivertusią Šiaurės Amerikos indėnę pasaulietę tikėjimo išpažinėją Katriną Pekakvitą, 1925 metais mirusią meilę Kristui sunkios ligos kančioje paliudijusią pasaulietę vokietę Aną Šėfer.

Švenčiant Tikėjimo metus ypatingais bruožais bus pažymėti visi tradiciniai bažnytiniai renginiai. Štai 2013 metų sausio 25 dieną per kasmetinę Maldų už krikščionių vienybę savaitę Šventojo Tėvo vadovaujamos ekumeninės apeigos Romos Šv. Pauliaus bazilikoje bus iškilmingesnės, įvairių krikščioniškų konfesijų dvasiniams lyderiams kartu meldžiant Tikėjimo išpažinimo ir pabrėžiant bendro krikšto įpareigojimą siekiant religinės vienybės. Vasario 2 dieną, bažnytinėje vienuolijų (Jėzaus paaukojimo) šventėje, įvairių Dievui pašvęsto gyvenimo bendruomenių nariai ir narės rinksis į Šv. Petro baziliką bendra malda patvirtinti, kad tikėjimas reikalauja konkrečių ženklų palaikyti gyvą Viešpaties laukimo viltį. Natūralu, kad Tikėjimo metais naujojo evangelizavimo kontekste vėl ypatingas dėmesys bus skirtas jaunimui. Kovo 24 dieną, Verbų sekmadienį, Romoje, kaip ir visose diecezijose, bus švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Balandžio 24 dieną, taip pat sekmadienį, popiežius Benediktas XVI grupei jaunų žmonių suteiks Sutvirtinimo sakramentą, kaip tikėjimo, gauto per krikštą, viešo išpažinimo paliudijimą.

Gegužės 5 dieną, sekmadienį, bus celebruojamas liaudiškasis pamaldumas, kuris per šimtmečius įgijo ypatingas tikėjimo raiškos formas įvairiose tautose ir draugijose. Gegužės 18 dieną Sekminių vigilija bus dedikuota įvairiems naujiems ir seniems religiniams sąjūdžiams, kurių delegacijos rinksis paliudyti tikėjimą prie apaštalo šv. Petro kapo. Sekminių iškilmėje bus kartu maldoje prašoma Viešpaties siųsti savo Dvasios gausių malonių dabarčiai, kaip buvo ankstyvosios Bažnyčios dienomis. Vienas iš svarbiausių būsimų Tikėjimo metų įvykių bus birželio 2 dieną Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje organizuojama pasaulinė Eucharistijos adoracija. Tą šventadienį vienu metu Romos Šv. Petro bazilikoje ir kiekvienos vyskupijos katedroje, kiekvienoje bažnyčioje tyloje bus kontempliuojamas pagarbinimui išstatytas Švenčiausias Sakramentas, kad visi katalikai paliudytų tikėjimą į gyvojo Dievo slėpinį.

Ypatingas dėmesys katechezei

Bažnyčiai atkakliai ginant gyvybę visuose jos egzistencijos etapuose – nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties – ir Tikėjimo metais šiam uždaviniui bus skirtas ypatingas dėmesys. Metų šventimo kalendoriuje numatyta, kad birželio 16 diena, sekmadienis, bus skirta Gyvybės evangelijos liudijimui pabrėžiant žmogiškojo asmens orumo svarbą visomis gyvenimo aplinkybėmis. Liepos 1 dieną, taip pat sekmadienį, savo piligrimystę į Romą atliks kunigų seminarijų studentai ir vienuolijų novicijai iš viso pasaulio, siekdami viešai paliudyti savojo pašaukimo kelius ir džiaugsmą dėl apsisprendimo sekti Viešpačiu bei tarnystės jo Bažnyčiai. Liepos 23–28 dienomis planetos jauni žmonės kartu su popiežiumi Benediktu XVI rinksis į Brazilijos didmiestį Rio de Žaneirą Pasaulio jaunimo dienų šventėje papasakoti kiekvienam apie savojo tikėjimo svarbą.

2013 metų rugsėjo 29 dieną į Romą rinksis katechetai paminėti Katalikų Bažnyčios Katekizmo publikavimo dvidešimtąsias metines. Paminėtina, kad katechezei, suaugusių žmonių katechizavimui, kovai su religiniu neraštingumu būsimaisiais Tikėjimo metais bus skiriamas didelis dėmesys ir vietinėse Bažnyčiose, padedant iš naujo atrasti tikėjimo grožį, susitinkant su žinomais tikėjimo liudytojais. Svarbu tai, jog šiame kontekste bus skatinamas tikėjimo ir proto dialogas per įvairius renginius, įtraukiant mokslo, kultūros ir kūrybos pasaulio atstovus, siūloma organizuoti daugiau susitikimų su žmonėmis, kurie nors patys tikėjimo dovanos ir nepažįsta, bet jaučia Dievo ilgesį ir rimtai ieško tikrosios prasmės ir tiesos savo gyvenimui. Tikintiesiems, ypač parapijų vietinėse bendruomenėse vyksiančiais renginiais, reikia padėti iš naujo suvokti, kad kiekvieno krikščionio per krikštą gautas pašaukimas yra „pašaukimas apaštalauti“.

Tikėjimo metų Rožinio maldai skirto spalio mėnesio 13 dieną, sekmadienį, bus celebruojamas Dievo Motinos, kaip „tikėjimo ikonos“, pavyzdys kiekvienam krikščioniui, kartu pabrėžiant jos išskirtinį vaidmenį atpirkimo slėpinyje. Nors Vatikano II Susirinkimas atskiro dokumento, skirto Švč. Mergelei Marijai, nepaskelbė, tačiau dogminėje konstitucijoje „Lumen gentium“ jai skirtas visas skyrius, pabrėžiant, kad ji „savyje jungia didžiausias tikėjimo tiesas ir jas atspindi“, todėl ir būsimais Tikėjimo metais rekomenduojama rengti piligrimines keliones į didesnes tarptautines bei nacionalines Dievo Motinos šventoves, tam skirti liturginius šventimus ir maldininkų susitikimus.

Tikėjimo metais, kurių šventimas bus užbaigtas 2013-ųjų lapkričio 24 dieną, celebruojama Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, iškilme, Romoje bus organizuojami įvairūs masiniai kultūriniai renginiai, parodos ir koncertai. Kai kurios Šventojo Sosto dikasterijos planuoja savo atskiras iniciatyvas, pavyzdžiui, Popiežiškoji kultūros taryba rengia teminį Romos katakombų lankymą (apie tai išsamiau bus pranešta ateityje, patikslinus datą). Popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metai nėra pirmieji Bažnyčios istorijoje. Paskutinį kartą juos 1967 metais buvo paskelbęs Dievo tarnas Paulius VI, siekdamas paminėti apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus kankinystės, kaip aukščiausio tikėjimo liudijimo, 1900-ąsias metines.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija