2012 m. birželio 29 d.    
Nr. 26
(2001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pasauliečių pranciškonų šventė

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Grupelė pasauliečių pranciškonų
ir jiems prijaučiančių: iš kairės:
Modesta Černiauskienė, Marius
Černiauskas, Danutė Zajenčkauskienė,
Jūratė Širkienė, Valdas Pileckas,
Zofija Aliukonienė, Edvardas
Macijauskas, Nerijus Čapas,
Mindaugas Taškūnas, Jūratė
Špukaitė šventei pasibaigus.

Birželio 17 dieną, sekmadienį, pasauliečiai pranciškonai Marijampolėje organizavo renginį, skirtą šventosios Klaros Asyžietės pasišventimo Dievui 800 metų ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25 metų jubiliejams, pavadintą „Blogį nugalėk gerumu. Taika ir gėris“ („Vinco Malum in Bonum. Pax et Bonus“). Renginys pradėtas Palaimintojo J. Matulaičio MIC koplyčios Lūginėje ir muziejaus Marijampolėje aplankymu.

Šv. Mišios

Šv. Antano atlaidų dieną šv. Mišias Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje aukojęs br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM pamokslo metu kalbėjo apie šv. Klarą ir Palaimintąjį Jurgį, jų pasiaukojimą skelbiant Dievo Žodį. Kalbėjo apie tikėjimą, kiekvienam teikiamas Dievo dovanas, kurias mes sutinkame savo gyvenime. Per Krikštą įsipareigojame skelbti Dievo Žodį „laiku ir ne laiku“. Žmogus, gyvendamas Dievo malonėje, auga – Viešpats jį pakelia. Praradus tikėjimą, galima sunykti, tačiau, pripažinus kaltes ir silpnybes, Dievas vėl duoda jėgų augimui. Būdami Kristaus kūno nariai, esame Bažnyčia. Kunigas pastebėjo, kad mūsų sėjamo Dievo Žodžio vaisiai ne iš karto atsiras – Dievas žino, kada jie turi išsiskleisti, o pasaulio pabaigoje triumfuos gėris ir teisingumas, nepaisant to, kokios blogio jėgos vyrauja šiandien. Tad sekdami Palaimintojo J. Matulaičio MIC ir šv. Klaros pavyzdžiu kiekvienas privalome skleisti gėrį. Kun. S. P. Bytautas OFM ragino branginti Dievo duotas dovanas, sėti „laiku ir ne laiku“, berti į „gerą ir prastą dirvą“, ir išaugs geras derlius. Tas krikščionis, kuris tęs Dievo darbus.

Po šv. Mišių Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Nerijus Čapas OFS priėmė noviciato iniciaciją iš Janinos Lipskienės, kuri uždėjo kryželį ir įteikė Šventąjį Raštą.

Mokslinė konferencija

Po agapės, Marijampolės dramos teatro mažojoje salėje susirinko per 100 pranciškonų pasauliečių iš visos Lietuvos. Prieš konferenciją šventės dalyvius sveikino kun. S. P. Bytautas OFM, klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC, br. Nerijus Čapas OFS.

Kun. S. P. Bytautas OFM, sveikindamas dalyvius, priminė apie bernardinių-klarisių vienuolyną Kaune, į kurį 1864 metais buvo perkelta Kunigų seminarija. Vienuolyno pastatai – didiko Masalskio dovana dukrai, įstojusiai į klarisių vienuolyną. Tačiau po 1831 metų caro valdžia uždraudė priimti į vienuolyną naujas nares. Tikėtasi, kad senosioms vienuolėms išmirus, vienuolynas sunyks savaime, tačiau seserys buvo nepėsčios. Mirus vienuolei, ją laidojo vienuolyno teritorijoje, niekam nepranešusios, o į jos vietą priimdavo naują mirusios vardu. Tikrinimo metu buvo svarbu skaičius, o vienuolių apdangalas slėpė veidą ir amžių. Kunigas juokavo, kad kai kurios vienuolės, jas iškeliant, jau turėjo būti 130 ir daugiau metų...

Marijampolės Mažosios Bazilikos klebonas kun. A. Šidlauskas MIC, priminęs Palaimintojo Jurgio šūkį „Blogį nugalėk gerumu“, kalbėjo, kad jis buvo pasirinktas kančioje, kad negalima blogio nugalėti be kančios, kuri gali būti prasminga tik su Kristumi, kaip šv. Pranciškaus ir Palaimintojo Jurgio.

Br. N. Čapas OFS kalbėjo, kad Palaimintojo Jurgio ir šv. Pranciškaus veiklos šūkis šiandien paliečia kiekvieną.

Renginyje išklausyti trys pranešimai. Br. Giedrius Bakūnas MIC kalbėjo tema „Pal. J. Matulaitis: Rikiuokitės ir aukokitės“. Prelegentas sakė, kad mūsų gyvenimas – knyga, kuri turi remtis šventumu. Šv. Pranciškus atsivertė ir kitus ragino. Pasak pranešėjo, pirmas atsivertimo kelias – asmeninis pavyzdys – širdies atsivertimas. Palaimintasis Jurgis ragino mąstyti ir rikiuotis. Prelegentas pravedė sumaniai apmąstytas paraleles tarp šv. Pranciškaus ir Palaimintojo J. Matulaičio. Skatino prašyti Kristaus Šviesos. Šiuo sunkiu metu eidami į Dievą, į šventumą, tapsime krikštytojais – švietėjais, vedančiais į Kristų.

Ses. Viktorijos Plečkaitytės MVS tema „Palaimintojo J. Matulaičio šventumas: „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu (Rom. 12, 21)“. Kalbėdama apie šventumą, kaip įvairiapusišką ir įvairialypį reiškinį, seselė detalizavo 1924 metais rašytą J. Matulaičio MIC laišką savo bičiuliui Pranciškui Būčiui MIC apie įvykius, liudijančius jo pasirinkimo šūkį viską nugalėti gerumu, ypač blogį. Palaimintasis visą gyvenimą stengėsi būti vertas kryžiaus, tad ėmė Kryžių; nesistengė saugoti savo gyvenimo – troško jį atiduoti. Palaimintasis rašė P. Būčiui, kad Viešpats davė suprasti kryžiaus ir kentėjimo prasmę, tad šūkiui pasirinko eilutę iš Pauliaus laiško romiečiams kaip išganymo teologiją. Prelegentė kalbėjo, kad pirmiausia blogį reikia nugalėti savyje, o tada ir kituose – tai ir bus gyvenimo pilnatvė. Seselė iškėlė Palaimintojo J. Matulaičio provokaciją šiandieną: ką darome kančioje? Verkiame, puolame į neviltį, tačiau reikalinga viena – apkabinti kryžių, o tai įmanoma tik tada, kai suvokiame meilę. Reikia bent mintimis apkabinti kryžių ir eiti toliau, nepaisant nieko, Palaiminotojo metais iš naujo išgyventi Krikšto pažadus, šventuosius priimti širdimi ir tikėjimu, o ką gauname, panardinti į Krikšto vandenį.

Marijampolės kolegijos lektorė, Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė ir tarybos narė Vida Mickuvienė skaitė pranešimą „Palaimintojo J. Matulaičio draugija: dvasinio augimo keliu su palaimintuoju“.

Primindama, kad birželio 28-oji – Palaimintuoju paskelbimo jubiliejinė diena, prelegentė sakė, kad popiežius Jonas Paulius II J. Matulaitį pavadino „Žmogumi pagal Dievo širdį“.

V. Mickuvienė apžvelgė Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos istoriją. Idėja kurti draugiją kilo 2003 metais Kazlų Rūdoje, kurioje tuomet klebonu dirbo kun. Tadeus Vallian. Susikūrė parapijos grupelė, o 2005 metais Alytaus Marijos Krikščionių pagalbos parapijoje įkurtas skyrius, vėliau vargdienės seserys šią idėją perdavė Rumbonių parapijai. Skyriai greitai kūrėsi įvairiose Lietuvos vietose, tad 2008 metais sukviestas pirmasis skyrių suvažiavimas, kuriame susivienijus įkurta Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, išrinktas vadovaujantis organas – taryba.

Draugijos tikslas – dvasinis augimas per gilesnį Palaimintojo Jurgio šventumo pažinimą – asmeninės maldos, draugijos nariams kas mėnesį šv. Mišios, rekolekcijos, piligrimystė, grupelių vadovų mokymas, konferencijos, bei veikla pagelbstint ligoniams.

Suvažiavimai kviečiami kas metai. Paskutinis suvažiavimas vyko 2011 metais. Jame pranešimą perskaitė ses. Ignė Marijošiūtė MVS.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijoje yra per 700 narių (20 skyrių). Patys gausiausi skyriai – Šakių (apie 150 narių), Marijampolės (per 90), Alytaus (75). Marijampolės skyrius įsikūrė 2007 metais. Prelegentė pristatė draugijos struktūrą (yra 5 asmenų taryba, jos vadovas-koordinatorius Vitas Buškevičius), kalbėjo apie veiklos kryptis, piligrimystę į vietas, kur buvojo J. Matulaitis MIC, ateities planus.

Prelegentė V. Mickuvienė pateikė išvadas: Mokomės gyventi bendrystėje, dvasiškai augti, bręsti tikėjime. Esame lygūs tikėjimo kelyje. Niekas iš mūsų negali skųstis ir aimanuoti, kad neturi laiko ir sąlygų. Atsakymus atrandame Pal. J. Matulaičio gyvenime. Svarbiausia mintis, prie kurios jis laipsniškai priėjo: Žmogus turi gyventi vidinį gyvenimą – maldos gyvenimą.

Baigiamoji šventės dalis – Kretingos pranciškoniškojo jaunimo miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“. Tai originalus muzikinis kūrinys, kuriame skamba paties jaunimo pagal Šventojo Rašto tekstus ir šv. Pranciškaus Asyžiečio maldas sukurtos giesmės bei kelios šiuolaikiškos tradicinių giesmių aranžuotės. Apie 40 žmonių miuziklo kūrybinė grupė, jungianti jaunimą ir brolius pranciškonus, kartu kūrė miuziklo scenarijų, muziką, choreografiją ir dekoracijas.

Miuziklą pristatė Lietuvos pranciškoniško jaunimo prezidentė Virginija Mickutė ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas br. Evaldas Darulis OFM. Režisierė – Kretingos pranciškoniško jaunimo tarnybos prezidentė Veronika Šlionskytė. V. Mickutė ir V. Šlionskytė – scenarijaus autorės, o muzikinės dalies autorės V. Šlionskytė ir Aušra Brasienė.

Pastebėtina, kad tai jau antras kretingiškių miuziklas. Pirmasis – „Emanuelis“, skirtas Kristaus gimimui ir jo priešistorei.

V. Mickutė ir br. E. Darulis OFM, pristatydami miuziklą, apžvelgė visus būsimus paveikslus (mini veiksmus), pateikdami jų turinį ir pasakydami: „Mes nevaidinsime, mes melsimės“. Ir iš scenos ėmė sklisti nepaprasta širdžių malda: jaunieji artistai visai nevaidino, jie gyveno savo vaidmeniu. Dar nemačiau tokio žavinčio, kuklaus ir kilnaus maldos grožio, sklindančio iš scenos ir iš jaunų širdžių. Sudėtinga būtų perteikti – reikia pamatyti, išgirsti ir pajusti. Linkėčiau, kad šis miuziklas suskambėtų kiekviename Lietuvos kampelyje ir budintų Lietuvą dvasiniam grožiui, skatintų maldai.

Marijampolė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija