2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Alytiškiai – Europos centre

Prie kryžiaus Europos
geografiniame centre

Birželio 2 diena daugeliui galbūt Tėvo dienos išvakarės, tačiau alytiškiams, kurie leidosi į kelionę po Vilniaus įdomias krikščioniškas vietas, ši diena paliko neišdildomą įspūdį.

Išvykos iniciatoriai – Dainavos krašto Ateitininkų vietovės valdybos pirmininkas Almantas Geležius bei Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas, ateitininkas sendraugis kun. Valdas Simanaitis – suorganizavo kupiną gerų bei šiltų įspūdžių kelionę. Įdomias vietas aplankė Dainavos krašto ateitininkai, valančiukai, kazimieraičiai, Šaulių sąjungos nariai bei Šv. Brunono parapijos jaunimas. Prie šios išvykos dalyvių prisijungė alytiškis ateitininkas sendraugis Alfonsas Vitkauskas, Vilniaus krašto Ateitininkų vietovės valdybos pirmininkas teisininkas Vaidotas Vaičaitis, žinomas Lietuvoje išleistomis knygomis Alytaus kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas, kun. Gediminas Kijauskas SJ, buvęs Lietuvos jėzuitų provinciolas išeivijoje, Klivlendo Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos klebonas, Ateitininkų Federacijos tarybos pirmininkas, moksleivių ateitininkų JAV ir Kanadoje dvasios vadas, bei Miroslave reziduojančios Šv. Vincento Pauliečio gailestingųjų sesių kongregacijos vienuolės ir Lietuvoje žinoma s. Nijolė Sadūnaitė.


Galėjome pažinti protu ir širdimi

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos
maldininkai prie koplyčios Lūginėje

Laiške Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis kunigui Fr. F. Būčiui 1924 metais rašė: „Vien žiūriu Dievo garbės ir Bažnyčios labo, sau obalsiu pasiėmiau: „Vince malum in bono“. Ką reiškia šis sakinys kiekvienam lietuviui?

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. teol. lic. Saulius Paliūnas liepos 2 dieną aktyviausius parapijos bendruomenės narius pakvietė į piligriminę kelionę Palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio takais. Kelionė prasidėjo šv. Mišiomis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje, kurią aukojo klebonas kun. teol. lic. S. Paliūnas, jam talkino Marijonų vienuolyno brolis Darius, giedojo Kuršėnų parapijos choras. Maloniai nustebino brolio Dariaus pasakojimas apie Baziliką žemaičių tarme.


Bažnytinių chorų draugystė

Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčios choro
vadovas Antanas Kazlauskas

Gražios iniciatyvos ėmėsi Šilalės parapijos klebonas ir dekanas kan. dr. Algis Genutis, pasiūlęs Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choristams (vadovas, maestro Antanas Kazlauskas) užmegzti draugystę su kaimyninių dekanatų geriausiais bažnytiniais chorais, nes, pasak klebono, Šilalės parapijos choras yra gausus ir gražiai giedantis choras, pajėgus prilygti didesnių miestų bažnytiniams chorams, be to, kitų patirtis visuomet praverčia.


Jaudinantis vakaras

„Tautišką giesmę“ prie Vidiškių
bažnyčios šventoriaus
gieda parapijiečiai.
Centre – kun. Darius Auglys

Jau ketverius metus liepos 6-ąją, 21 valandą, visame pasaulyje, kur gyvena lietuviai, vieningai traukiama „Tautiška giesmė“.

Neišsiskyrė ir mūsų, Vidiškių, bendruomenė. Šią dieną šv. Mišiose meldėmės už tėvynę, o vakare susirinkome į aikštę prieš parapijos bažnyčią ir 21 valandą giedojome Lietuvos himną. Darniai suskambo ir bendruomenės narių, ir miestelio senjorų, ir Vidiškių kultūros namų ansamblio „Volungė“, ir parapijos klebono, ir jaunimo balsai. Tai labai jaudinanti akimirka, nes mūsų balsus vėjelis nuneša tolyn ir jie susijungia su visais, giedančiais giesmę.


Prisiminimai prieš Žvirgždaičių bažnyčios šventinimą

Restauruota klėtelė Tupikų kaime,
kur, sudegus Žvirgždaičių
bažnyčiai, veikė maldos namai,
gyveno kun. S. Samuolis

Liepos 22 dieną 13 valandą vyks Žvirgždaičių bažnyčios šventinimas, kurios statyba rūpinosi klebonas Šakių dekanas kan. Donatas Jasulaitis.

Visai neseniai gavome mūsų tėviškės restauruotos klėtelės nuotrauką, kur, netekus parapijos maldos namų, vyko visos bažnytinės apeigos.

Skaudu, kad sunaikinta sodyba, kurioje, be ten buvusių maldos namų, gyvena net keturi 1918 metų Nepriklausomybės kovų savanoriai – trys broliai Antanas, Pranas ir Jonas Prapuoleniai ir Jonas Staugaitis, už nuopelnus kovose apdovanotas Vyčio kryžiumi.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija