2012 m. liepos 13 d.    
Nr. 28
(2003)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Įšventinta 11 diakonų ir kunigas

Birželio 9 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis įšventino diakonais aštuonis jos auklėtinius. Diakonais tapo: Marijan Apriško, Dovydas Grigaliūnas, Viktor Kudriašov, Ronald Kuzmickas, Tomas Paliukėnas, Tadas Piktelis, Egidijus Tubelis, Jaroslav Spiridovič. Šv. Mišiose kartu su Vilniaus arkivyskupu kardinolu A. J. Bačkiu už naujuosius diakonus meldėsi seminarijos vadovybės nariai, šventinamųjų klebonai bei pasveikinti atvykę kunigai, dėstytojai, seminaristai, šventinamųjų tėvai bei draugai. Beje, šventimų išvakarėse, birželio 8 dieną, seminarijos bendruomenei susirinkus koplyčioje, būsimi diakonai iškilmingai išpažino savo tikėjimą bei visų akivaizdoje prisiekė ištikimybę Dievui. Po šių apeigų prasidėjo adoracija, kurios metu seminaristai, vadovybės nariai ir propedeutinis kursas per visą naktį meldėsi už būsimus diakonus. Šeštojo kurso klierikai buvo įjungti į dvasininkų luomą, kuriame ypatingu būdu dalyvauja Kristaus malonėje ir misijoje. Įšventintieji diakonai tampa vyskupų ir kunigų pagalbininkais bei Dievo ir žmonių tarnais, todėl privalo rūpintis krikščioniškos tautos augimu, turi skelbti Dievo žodį tikintiesiems ir vadovauti Bažnyčios maldoms. Kelios iš pagrindinių diakonų užduočių yra asistuoti vyskupui ir presbiteriams, vadovaujantiems Eucharistijai, laiminti santuokas, vadovauti laidotuvėms. Liturginis diakono rūbas yra stula, nešiojama ant kairiojo peties bei dalmatika. Po šv. Mišių seminarijos konferencijų salėje buvo šventiniai pietūs. Įšventintųjų vardu žodį tarė diakonas T. Paliukėnas ir dėkojo Dievui, tėveliams, draugams ir visiems lydėjusiems ir lydintiems pašaukimo kelionėje. Atvykusieji į šią šventę pietų metu galėjo pasveikinti naujuosius diakonus, pasivaišinti, pabendrauti vieni su kitais, su vyskupais ir su pagrindiniais šios šventės kaltininkais – pačiais diakonais.

Birželio 29 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, švenčiant titulines Šv. Petro ir Pauliaus iškilmes, per Eucharistiją jai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius diakono šventimus suteikė Kauno kunigų seminarijos klierikui Dariui Vasiliauskui. Arkiv. S. Tamkevičius pasakė homiliją ir paragino tikinčiuosius prašyti Viešpaties šventinamajam diakonui paties svarbiausio dalyko jo pašaukimo kelyje – per visą gyvenimą išsaugoti meilę Kristui ir tiems žmonėms, kuriuos vyskupas jam paves jo gyvenimo kelionėje.

Birželio 29 dieną Vilkaviškio vyskupijos Katedroje irgi vyko šventimai. Liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge koncelebravo vyskupijos kunigai bei Kauno kunigų seminarijos vicerektorius kun. Kęstutis Genys. Diakonu buvo įšventintas Kauno kunigų seminarijos absolventas Deividas Baumila, kunigu – diakonas Vitalij Valadkovič.

Šiaulių Katedroje birželio 29 dieną buvo minima Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio įšventinimo į vyskupus 15 metų sukaktis ir suteikti diakono šventimai Kauno kunigų seminarijos auklėtiniui Donatui Grigaliui. Iškilmės Šiaulių Katedroje prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, vyskupijos kunigai. Kreipdamasis į D. Grigalių vyskupas nubrėžė pagrindines diakono tarnystės gaires: Jei jaučiamės apleisti, nesuprasti, svarbiausia visa širdimi mylėti Viešpatį ir žmones, nes Viešpats nepaprastai myli. Šiltais žodžiais ganytojas kreipėsi ir į naujojo diakono tėvus.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija