2012 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2005)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Supažindiname su Marijampolėje vykusių Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidų  kronika

Palaimintojo atlaidai

Arkivyskupo Jurgio MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas

Vida Mickuvienė,

Pal. J. Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė

Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila ir kan. Donatas Jasulaitis
su grupele į atlaidus atvykusių vaikų

Liepos 8 dieną Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidų oktava, skirta 25-osioms paskelbimo palaimintuoju metinėms. Tradiciškai minėjimo oktavos iškilmes pradėjo jaunieji piligrimai, išvakarėse iškeliavę pėsčiomis į Palaimintojo tėviškę ir iš jos po naktinės Švč. Sakramento adoracijos Lūginės koplyčioje sugrįžę į Baziliką. Jaunimas eidamas meldėsi, giesmėmis šlovino Viešpatį.

Šv. Mišioms, kurių metu buvo meldžiamasi už parapijų jaunimo maldos grupes, chorų narius ir visus jaunus žmones, vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ordinaras vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, mons. Alfonsas Svarinskas ir kiti kunigai. Giedojo jaunimo choras iš Kybartų. Homilijoje vyskupas R. Norvila ragino, kad Palaimintojo gyvenimas, Jo pasiaukojimas Dievui ir Bažnyčiai, ypač Jo meilė Bažnyčiai, būtų mums pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis mūsų kasdienybėje.


Lietuvos pasauliečių pranciškonų atsikūrimo Vilniuje jubiliejus

Dr. Aldona Kačerauskienė

Birželio 9 dieną Vilniaus pasauliečių pranciškonų (tretininkų) Bernardinų brolija šventė atsikūrimo dvidešimties metų sukaktį. Kaip ir dera jubiliejų progomis, apie tai paprašėme papasakoti vieną iš pradininkų, Šv.Mikalojaus brolijos vyresnįjį br. Edvardą. Jis sakė: „Sovietmečiu jautėme dvasinį alkį. Prasidėjus atgimimui į Lietuvą pliūptelėjo visokie guru. Žmonėms buvo sunku apsispręsti, prie ko šlietis, ko klausyti. Ėmiau lankytis „Žinijos“ renginiuose. Laimė, tuo metu Dievas leido sutikti kompozitorių Alvidą Remesą, tretininką br. Jeronimą. Bendravimas su juo daug davė, priėmiau jo kvietimą stoti į Pasauliečių pranciškonų ordiną. Jiedu su Vilniaus Arkikatedros Bazilikos tuometiniu klebonu tretininku mons. Kazimieru Vasiliausku buvo Ordino atkūrimo Vilniuje iniciatoriai. Dar būdamas noviciate, gavau užduotį, veikiant per klebonus sušaukti atkuriamąjį susirinkimą. Dievui laiminant, viskas labai gerai sekėsi. Pirmieji susirinkimai vykdavo Arkikatedroje, kartais – gamtoje. Paskui kurį laiką glaudėmės Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo bažnyčioje. Prisijungė gausus jaunimo būrys“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija