2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nuo Milgaudžių iki Adelaidės

Kun. Juozas Nikodemas
Petraitis MIC (kairėje) 60 metų
kunigystės jubiliejaus proga
aukoja Padėkos šv. Mišias

Kun. Juozo Nikodemo Petraičio MIC 90 metų sukaktis

Viktoras Baltutis

Vyresnioji karta, gimusi XX šimtmetyje, savo atmintyje yra sutelkusi ir ryškiai mena visas prabėgusias valandas, dienas ir metus. Svetimoje šalyje išgyventi metai mus suartino, sudarėme bendruomenę – šeimą. Stengėmės išlaikyti visas iš tėvų paveldėtas dvasines vertybes –  religines ir tautines. Jos mus gaivina ir suteikia jėgų, kad ir toli gyvenant nuo savo krašto liktume jam ištikimiems.

Liepos 16-ąją Adelaidės (Australija) Šv. Kazimiero koplyčioje susirinko daugiau nei 50 adelaidiškių pasveikinti, pagerbti, pasidžiaugti ir atšvęsti kun. Juozo Nikodemo Petraičio 90-ąjį gimtadienį. Didesniąją savo gyvenimo metų dalį jis praleido išeivijoje.

Prieš 90 metų gražiame Milgaudžių kaime, mažažemių ūkininkų šeimoje, pasaulio šviesą išvydo Juozukas, pirmasis Petraičių sūnus. Tėvai buvo labai dievobaimingi ir jau nuo pat mažens mokė savo vaikus poterių ir maldų. Juozo noras tapti kunigu gimė, kai būdamas septynerių metų jis pirmą kartą sekmadienį apsilankė Gaurės bažnyčioje ir negalėjo iš nuostabos atsidžiaugti jos vidaus grožiu ir vargonų muzika bei choro giesmėmis. Jis čia pajuto pašaukimą tapti kunigu.

Pradžios mokyklą baigęs Juozas lankė Tauragės gimnaziją, bet tėvai nepajėgė jo išlaikyti ir teko grįžti į namus, į ūkį, darbams. Tik po dvejų metų vėl pavyko grįžti į Tauragės gimnaziją ir ją baigęs, 1941 metais stojo į Telšių kunigų seminariją. Metus lankė Telšių, dvejus Kauno kunigų seminariją. 1944 metais su motina, broliu ir seserimi pasitraukė į Vakarus, tėvas su kitu sūnumi išvykti nespėjo ir liko namuose. Rytprūsiuose tuoj pat gavo leidimą vykti į Bavarijoje esančią Eichstatto kunigų seminariją. Iš ten 1946 metais – į Romoje esančią Gregorianumo marijonų vienuoliją. 1949 metais perkeltas į JAV Marijonų seminariją Clarendon Hill, 1952 m. gegužės 22 d. baigė seminariją ir gavo kunigystės šventimus. Jis šešerius metus išdirbo įvairiuose parapijose, paskiriamas marijonų vienuolijos JAV provincijos sekretoriumi. Išdirbęs šešerius metus, pasiunčiamas į Argentiną, darbuotis lietuvių katalikų apylinkėse. Australijoje, Adelaidėje, kun. Albinui Spurgiui apsirgus atvyko jam padėti, o vėliau jau paskiriamas Adelaidėn ir atvyksta į ją 1984 metais. Būdamas JAV, jis lankė piešimo ir meno mokyklą, išmoko piešti. Jo piešiniai, daugiausia religinio pobūdžio, labai gražūs. Be to, jis iš įvairių kauliukų suriša rožinius. Yra sukūręs melodiją B. Bradžionio eilėraščiui „Esu mirtis“.

Švenčiant jo gimtojo Gaurės miestelio 500 metų gyvavimo sukaktuves, teko jose dalyvauti. Čia buvo prisimintas ir kraštietis kunigas Juozas Nikodemas Petraitis, gyvenantis tolimoje Australijoje, bet savo gimtinės nepamiršęs. Jis palaikė ir palaiko ryšį su ten gyvenančiu broliu, su Gaurės klebonu. Sovietmečiu bažnyčia nudegė, ją padegė ateistai, kuriems ji kliudė skleisti savo prorusiškas – komunistines – idėjas. Tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo pradėta bažnyčią atstatyti. Kunigas Juozas stengėsi, kiek tik įmanoma, padėti, nes jis vis prisimena, kai pirmą kartą išgirdo vargonų muziką ir pamatė jos skliautus. Tada jį sužavėjo Dievo Namai, ir jis nutarė tapti kunigu ir pašvęsti savo gyvenimą Dievo žodžio skelbimui.

Nelengva daugybę metų gyvenant išeivijoje (o jam teko keliauti net per kelis kontinentus) išlaikyti meilę Dievui ir savo Tėvynei. Jo nuoširdus pamaldumas ir paprastumas patraukia ir abejojančius. Visi mes jaučiame jo pasiaukojimą ir ištikimybę tam, kuriam prisiekė tarnauti iki paskutinės savo gyvenimo dienos. Mes, adelaidiškiai, džiaugiamės, turėdami jį, nes visos kitos Australijos lietuvių kolonijos nebeturi lietuvių kunigų arba turi tik laikinai čia dirbančius.

Šiandieniniame pasaulyje kunigo darbas yra nelengvas. Visi stebi jo žingsnius ir dažnai tenka išgirsti net ir nepagrįstų priekaištų, kritikos, nes kunigas dirba įvairiausių įsitikinimų ir pažiūrų visuomenėje. Esame dėkingi kunigui Juozui Nikodemui Petraičiui už visus dvasinius patarnavimus, rūpestį ir pasišventimą mūsų mažai lietuviškai bendruomenei Adelaidėje.

Po Padėkos šv. Mišių, kurių metu giedojo Šv. Kazimiero bažnytinis choras, salėje vyko „Lietuvių Caritas Inc.“ tarybos ir Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų draugijos suruoštos vaišės. Sveikino „Lietuvių Caritas Inc.“ pirmininkas Viktoras Baltutis, Australijos lietuvių bendruomenės Adelaidės Apylinkės valdybos vicepirmininkė Gaila Paškevičienė, Adelaidės Biuletenio leidėjų valdybos pirmininkas Romas Urmonas, Adelaidės lietuvių katalikių moterų draugijos pirmininkė Salomėja Vasiliauskienė, Adelaidės Lietuvių Namų Bibliotekos vedėja Reneta Urmonienė, ateitininkų vardu – Vingra Rupinskienė ir kiti. Įteiktos dovanos ir gražus medžio raižinys „Rūpintojėlis“. Vaišių metu vyko meninė programa: pianinu paskambino Jonas Pocius, akordeonu grojo Jonas Pocius ir Albinas Savickas. Gražiai lūpine armonikėle pagrojo Albinas Savickas. Dainuota daug įvairių dainų iki vėlyvos popietės.

Mielas kunige Juozai, tegul Dievas laimina visus Tavo gyvenimo žingsnius ir suteikia jėgų dar daug metų darbuotis.

Adelaidė, Australija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija