2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kai jaunesnieji nenori pakeisti vyresniųjų

Viktoras Baltutis

Sekmadienio pamaldos
Šv. Kazimiero koplyčioje

Adelaidės Lietuvių Katalikų Centras

Adelaidės „Lietuvių Caritas Inc.“
narių ir lietuvių katalikų metinio
susirinkimo dalyviaiAdelaidės
„Lietuvių Caritas Inc.“ narių
ir lietuvių katalikų
metinio susirinkimo dalyviai

Tolimojoje Australijoje prisimename, kaip prieš 63 metus iš Romos atvykęs kun. dr. Paulius Jatulis 1949 balandžio 17 d. Pirie St. Adelaidėje, kuklioje Šv. Juozapo bažnytėlėje, aukojo pirmas šv. Mišias lietuviams. Po keleto metų kun. dr. P. Jatulis išvyko į Romą, o Adelaidėje jį pakeitė kun. Juozas Kungys, o šiam 1963 kovo 4 d. mirus, iš Anglijos atvyko marijonai kunigai Antanas Kazlauskas ir Pranas Dauknys, vėliau, iš JAV – Albinas Spurgis, o jam susirgus, iš Argentinos padėti atvyko dabartinis Adelaidės lietuvių kunigas Juozas N. Petraitis, kuris liepos 16 atšventęs 90-ąjį gimtadienį, patarnauja ne tik Adelaidės lietuviams, bet ir ispanams.

Australijon 1947 metais ir kiek vėliau atvykę lietuviai nerado jokių lietuviškų organizacijų, išskyrus Sidnėjuje Australijos lietuvių draugiją su trisdešimčia narių. Adelaidėje jokios lietuviškos veiklos nebuvo. Lietuviai katalikai 1950–1951 metais susibūrė į Šv. Kazimiero draugiją, kuri buvo labai aktyvi ir per keletą gyvavimo metų susirado patalpas, ir 1960 m. lapkričio 20 d. Adelaidės arkivyskupas M. Beovich pašventino St. Peters priemiestyje Šv. Kazimiero koplyčią ir joje buvo pradėtos aukoti lietuviškos šv. Mišios. Įsigyti koplyčią ir ją atstatyti iš apgriuvusios mergaičių kolegijos pastato pareikalavo nemažai lėšų ir darbo, bet tuo metu savanorių netrūko ir būtų sunku suminėti visus, kurie savaitgaliais plušėjo remontuodami apleistą dviejų aukštų pastatą. Įsigyjant nekilnojamąjį turtą įsiregistruota kaip religinė ir šalpos organizacija „Lietuvių Caritas Inc.“ („Lithuanian Caritas Inc.“). Teko išgirsti įvairiausių kalbų apie koplyčios nuosavybės priklausomybę. „Lietuvių Caritas Inc.“ yra draugija-sąjunga, jos nariai gali būti visi lietuviai katalikai, kurie kasmet moka 2 dolerių nario mokestį ir renka Tarybą, kuri administruoja ir prižiūri Šv. Kazimiero koplyčią ir visą pastatą. Pagrindinis Tarybos tikslas yra suteikti lietuviui kunigui kuo geresnes gyvenimo ir pastoracinio darbo sąlygas. Įstatuose griežtai nusakytos nuosavybės ir kitos susijusios su visa veikla gairės. Kasmet pagal įstatus šaukiamas metinis „Lietuvių Caritas Inc.“ narių susirinkimas. Jame renkama pusė Tarybos narių, kurie pasiskirsto pareigomis. Nerenkamas yra Garbės pirmininkas lietuvis kunigas, dirbantis tarp Adelaidės lietuvių katalikų pastoracinį darbą. Buvo bandymų įsteigti Adelaidės lietuvių katalikų parapiją, bet Adelaidės vyskupija tam pasipriešino, nes tai būtų parapija parapijoje. Teko su tuo sutikti ir ieškoti kitų būdų lietuvių katalikų veiklai išvystyti. Dabar Adelaidės ir kitų miestų įvairių tautybių susibūrę katalikai yra vadinami Misija.

Šiemet, rugpjūčio 12-ąją, sekmadienį, tuoj po pietų, Adelaidės Lietuvių Katalikų Centro salėje įvyko metinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 19 „Lietuvių Caritas Inc.“ narių ir prijaučiančių. Visi Tarybos nariai padarė savo veiklos ir finansinės atskaitomybės pranešimus, kuriuos susirinkusieji priėmė ir patvirtino. Pranešimus padarė ir Adelaidės Lietuvių Katalikų Centrui priklausančių organizacijų atstovai: Šv. Kazimiero bažnytinis choro, ateitininkų, Savaitgalio mokyklos, teatro „Vaidila“, Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų draugijos. Čia savo kambarius turi skautai, ALB archyvas ir kiti.

Mažėjant vyresniųjų skaičiui, kurie šią koplyčią įkūrė, vis sunkiau rasti asmenų, kurie sutiktų priklausyti „Lietuvių Caritas Inc.“ Tarybai ir paskirtų šiek tiek laiko šiai vienintelei Australijoje lietuvių koplyčiai.

Susirinkime nekalbėta apie Šv. Kazimiero koplyčios ateitį. „Lietuvių Caritas“ ateitis, kai narių skaičius mažėja, o jaunesnieji neskuba vyresniųjų pakeisti, yra gana kritiška. Turime Adelaidės vyskupijoje dirbantį jaunesnį lietuvį kunigą, bet jis nesirūpina lietuviais ir pakviestas neatvyksta. Netekus lietuvio kunigo, dar įmanoma sekmadieniais kviesti iš kitų etninių tautybių misijų kunigą, kuris aukotų sekmadieniais šv. Mišias anglų kalba, o jų skaitinius būtų galima skaityti lietuviškai. Tai, mūsų kunigui susirgus, buvo padaryta.

Dabartinėje Taryboje yra: kun. J. N. Petraitis, V. Baltutis, P. Gasiūnas, Vytautas Nekrošius, Vytautas Vencius, Petras Jačiunskis, Jonas Jačiunskis, Povilas Kazla ir Darius Kalibatas. Tarybos posėdžiuose dalyvauja ir AL Katalikių Moterų draugijos valdyba, kuri rūpinasi jų parengimu.

Adelaidė, Australija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija