2012 m. spalio 26 d.    
Nr. 40
(2015)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Koplyčioje – Šv. Ignoto Antiochiečio atlaidai

Grupė atlaidų dalyvių Šv. Ignoto
Antiochiečio koplyčioje
su kun. Kaziu Žąsyčiu

PASKARBIŠKIAI. Kvėdarnos parapijoje yra Paskarbiškių kaimas, kuriame prieš keletą metų senos koplyčios vietoje buvo pastatyta nauja. Ją du kartus per mėnesį aptarnauja Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazys Žąsytis. Šiai koplyčiai yra suteiktas vyskupo kankinio Šv. Ignoto Antiochiečio titulas.

Kun. K. Žąsytis savo knygelėje „Kvėdarnos parapijos istorija“ (2002 m.) apie Paskarbiškių koplyčią rašo: „Dvarininkas Ignacas Silvestravičius 1787 metais Paskarbiškių kaime pastatė koplyčią. Jai suteiktas Šv. Ignaco titulas. Koplyčia buvo su dviem bokštais, viduje – trys altoriai. Šalia koplyčios stovėjo varpinė, kurioje buvo 160 svarų varpas. Koplyčia turėjo visus reikalingus bažnytinius rūbus, indus ir kitus reikmenis. Kunigui nebuvo skirta žemės. Jį, vargonininką, varpininką-šlavėją išlaikė dvaras. 1809 metais čia dirbo kun. A. Mažonovičius. Vėliau, nuo 1822 metų, dirbo kun. Jonas Jurcevičius, nuo 1831 metų – kun. Jonas Juškevičius, nuo 1833 metų – kun. Vincentas Monstavičius, nuo 1841 metų – kun. Benediktas Daugintas, 1848–1850 metais – kun. Vladislovas Lukauskis, nuo 1860-ųjų – kun. Juozas Stankevičius. Nuo 1861 metų Paskarbiškių koplyčiai kunigas nebeskiriamas“.

Taigi kadaise stovėjusi Paskarbiškių Šv. Ignoto koplyčia beveik prilygo bažnyčiai. Laikui bėgant koplyčia sugriuvo iki pamatų, todėl ji 2004 metais parapijiečių bei rėmėjų iš JAV lėšomis nuo pat pamatų buvo atstatyta. Joje yra kryžius, Kryžiaus Kelio paveikslai, balkonas chorui, klausykla ir visa kita, kas reikalinga šv. Mišioms aukoti.

Spalio 14-ąją, sekmadienį, Paskarbiškių koplyčioje vyko tituliniai Šv. Ignoto Antiochiečio atlaidai. Juose dalyvavo Paskarbiškių, Jonaičių, Visdžiaugų, Libartų, Palaivio ir kitų aplinkinių kaimų tikintieji bei atvykusieji iš Šilalės, nes koplyčia ne tokia jau maža – joje gali tilpti apie porą šimtų žmonių. Tikintieji labai pamėgę šią koplyčią. Jie džiaugiasi klebonu kun. K. Žąsyčiu, kuris čia aukoja šv. Mišias, kiekvieną kartą pasako homilijas, aprūpina katalikiška spauda, nuoširdžiai išklauso visus, kurie kreipiasi į kunigą. Toks kunigo nuoširdumas džiugina tikinčiuosius, todėl minėta koplyčia visuomet būna pilna žmonių, net jaunimo.

Šv. Ignoto Antiochiečio atlaidus vedė šia koplyčia besirūpinantis Pajūralio parapijos klebonas kun. K. Žąsytis. Prieš atlaidų šv. Mišias klebonas klausė išpažinčių. Buvo meldžiamasi į šv. Ignotą Antiochietį, prašoma jo užtarimo bei pagalbos tikintiesiems. Daug ir plačiai kun. K. Žąsytis kalbėjo apie neseniai paskelbtus tikėjimo metus, jų svarbą.

Po atlaidų, agapės metu, klebonas bendravo su tikinčiaisiais, drąsino juos visus tvirtam tikėjimui, linkėjo nepalūžti, kaip nepalūžo šv. Ignotas Antiochietis. Ypač tai aktualu šiais Tikėjimo metais.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Violetos Kasnauskaitės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija