2012 m. spalio 26 d.    
Nr. 40
(2015)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiškieji Vatikano II Susirinkimo vertinimai

Mindaugas BUIKA

Vatikano II Susirinkimą sušaukęs
popiežius Jonas XXIII

Dideli lūkesčiai ir iššūkiai

Popiežiui Benediktui XVI pradėjus Tikėjimo metų šventimą minint Vatikano II Susirinkimo 50-ąsias metines, buvo paraginta atnaujintai apžvelgti to žymiausio XX amžiaus Bažnyčios įvykio eigą, jo paskatintą atsinaujinimo dvasią ir svarbiųjų dokumentų raidą. Šiuo atžvilgiu pats Šventasis Tėvas parodė gerą pavyzdį, nes Tikėjimo metų inauguracijos metu buvo publikuotos jo įžvalgos bei prisiminimai iš asmeninio dalyvavimo Susirinkimo darbuose. Tuomet, 1962 metais, jis, kaip Vakarų Vokietijos sostinės Bonos universiteto jaunas 35 metų teologijos profesorius Jozefas Ratcingeris, buvo pakviestas ekspertu patarėju (peritus) talkininkauti Susirinkimo žymiajam dalyviui Kelno arkivyskupui kardinolui Jozefui Fringsui. Tikėjimo metų atidarymo išvakarėse, spalio 10 dieną, Vatikano laikraštyje „L’Osservatore Romano“ buvo publikuota vasarą parašyta popiežiaus Benedikto XVI pratarmė knygai, kurioje surinkti anksčiau dar neskelbti profesoriaus J. Ratcingerio pasisakymai Vatikano II Susirinkimo dokumentų rengimo svarstymuose. Ši knyga, kurią redagavo Šventojo Tėvo tėvynainis, naujasis Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas arkivyskupas Gerhardas Liudvigas Miuleris, netrukus bus išleista Vokietijoje su vertimais į kitas kalbas.


Pradėjome Tikėjimo metus

Spalio 11 dieną visame katalikų pasaulyje pradėti Tikėjimo metai. Šią dieną šv. Mišias aukojo ne tik Šventasis Tėvas Romoje, bet ir vietinių Bažnyčių ganytojai savo katedrose. Tikėjimo metų atidarymas buvo švenčiamas ir visose Lietuvos vyskupijose.

Vilniuje, kartu su arkivyskupijos ganytoju kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, Tikėjimo metus atidarė Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, šv. Mišias aukojęs kartu su kardinolu ir Vilniaus arkivyskupijos kunigais. Šv. Mišių homilijoje nuncijus ragino Tikėjimo metais nukreipti širdis į nukryžiuotąjį Jėzų. „Turime melsti tikėjimo ir gyventi šventųjų bendrystėje, – sakė nuncijus, – ypač tų, kurie suspindėjo Lietuvos istorijos danguje. Tik tikėjimo dėka galima surasti ramybę su Dievu“. Nuncijus pastebėjo, kad „šių dienų pasaulyje žmonės suprato tikėjimo vertę, nes matė, kokios pasekmės, kai žmogus pamiršta Dievą, kai egoizmas iškeltas aukščiau už Jį, kai rūpinamasi labiau turėti nei būti. Tad Tikėjimo metais mes esame raginami net ir sunkiais momentais neprarasti vilties horizonto, atrasti tikėjimo kelionę ir praeiti pro tikėjimo vartus.


Ko tikisi iš mūsų Jėzus?

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus iš meilės mums viską, kas svarbiausia, padarė tobulai. Jis mirė ant kryžiaus, kad per mus tekėtų Jo prisikėlimo gyvybės syvai ir nuodėmė nebegalėtų įsišaknyti  mūsų širdyje. Bet kol siekiame galutinės laimės danguje, esame kviečiami budėti, kad akylai stebėtume savo Mokytoją ir nemestume kelio dėl takelio.

Aklasis elgeta Bartimiejus turėjo dvi akiduobes, kuriose akys buvo „paskandintos“ tarsi bežvaigždės galaktikos tamsoje. Kasdienis rūpestis sukramsnoti duonos griežinėlį kėlė vidinę įtampą, nes jis ne tik nematė, ką valgo, bet, atsėlinus visiško nusivylimo pagundai, galėjo prapliupti pykčio srautu, kuris nuo gyvenimo kelio nušluoja paskutinius vilties trupinius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija