2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pradėtas skelbti KGB agentų registracijos žurnalas

Specialioje interneto svetainėje pradėtas skelbti KGB agentų archyvinių bylų registracijos žurnalas.

Kaip praneša Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1987 metais pradėtame pildyti žurnale pateikti duomenys apie 1669 agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius, verbuotus įvairiais laikotarpiais nuo 1940 iki 1979 metų. Nurodomi agento asmens duomenys, slapyvardis, verbavimo metai, asmenį verbavęs saugumo padalinys ir archyvinės bylos numeris. Nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esančius asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotųjų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais, o ginkluotosios rezistencijos laikotarpiu net dažnai, sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB.

Registracijos žurnalo duomenys svetainėje kgbveikla.lt bus viešinami dalimis, ne daugiau kaip po dvidešimt asmenų kas dvi savaites. Pasak pranešimo, taip bus daroma todėl, kad sąrašas bus kruopščiai tiriamas, siekiant nustatyti kiekvieno minimo žmogaus bendradarbiavimo aplinkybes ir konkrečią veiklą. Siekiant kuo tiksliau ir išsamiau pateikti informaciją, šalia duomenų, pateiktų apie asmenį registracijos žurnale, bus pateikiami duomenys iš agento kortelės ir iš kitų šaltinių. Nebus skelbiamos pavardės asmenų, kurie patys prisipažino slapta bendradarbiavę su KGB. Jų tapatybės saugomos, remiantis Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymu.

Tarp pirmųjų paskelbtų žurnalo įrašų minimas prieškario Lietuvos diplomatas, teisininkas Vaclovas Sidzikauskas, nuo 1919 iki 1934 metų dirbęs Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Šveicarijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje. KGB agentų žurnale teigiama, kad V. Sidzikauskas, turėjęs slapyvardį „Intelligent“, su sovietų saugumu pradėjo bendradarbiauti 1940 metų gruodį, o bendradarbiavimas nutrūko šiam pasitraukus į Vokietiją. Pats V. Sidzikauskas savo atsiminimuose teigia, kad 1940 metais Kaune jį bandyta verbuoti, tačiau jis atsisakęs, o bijodamas būti suimtas slapstėsi ir vėliau pabėgo į Vokietiją. KGB agentų žurnale įrašytas ir partizanas Motiejus Paškonis. Žurnale skelbiama, kad „informatorius „Grybas“ užverbuotas 1940 metais Zarasų skyriaus, kad atskleistų ir tirtų antisovietiškai nusiteikusius asmenis“. Tvirtinama, kad iš agentūrinio tinklo jis buvo išbrauktas, nes vengė bendradarbiauti, prisidėjo prie Birželio sukilimo partizanų. Po karo M. Paškonis buvo Algimanto apygardos, „Ąžuolo“ būrio vadas „Don Kichotas“, aktyviai veikęs Zarasų apskrityje, sovietų suimtas ir nuteistas 25 metams, paleistas 1968-aisiais. Šiame žurnale įrašyti ir kiti partizanai – Aldona Paulavičiūtė, suimta kaip partizanė, „Žaliojo velnio“ būrio ryšininkė, kaip teigiama, užverbuota agente „Nemezide“, tačiau grįžusi pas partizanus ir su šių žinia sovietų saugumui teikusi tam tikras žinias, 1946 metų pradžioje žuvusi, jos palaikai išniekinti. Kai kurie agentais užverbuoti pasipriešinimo dalyviai apie verbavimo faktą pranešdavo partizanams ir toliau su jais veikė. Be jau minėtų, buvo toks Vytautas Petrušaitis – Paltaroko būrio partizanas, slap. Vanagas, – užverbuotas, bet apie savo sutikimą bendradarbiauti su KGB pranešė būrio vadui. Suimtas 1947 m. vasario 22 d., nuteistas pagal RSFSR BK 58-1a str. 25 metams. Paleistas 1972 metais. 2000 m. balandžio 11 d. V. Petrušaičiui suteiktas kario savanorio statusas. Taip pat ir partizanas Vytautas Radvila, 1945 metų lapkritį atėjęs į NKVD legalizuotis ir pranešęs, kur Kauno mieste yra LLA štabas, gavo užduotį padėti likviduoti Jakšto būrį, veikusį Vilkaviškio apskrityje. Saugumas išsiaiškino, kad legalizavęsis V. Radvila toliau veikė pogrindyje, todėl 1946 m. liepos 8 d. buvo suimtas ir nuteistas 20 metų, paleistas 1959-aisiais. Kai kurie itin uolūs agentai buvo pogrindžio dalyvių likviduojami. Pavyzdžiui, 1946 metais Bronius Jedeška, dirbęs Komunalinio ūkio ministerijoje ir turėjęs plačius ryšius su pogrindžiu bei dvasininkija, dėl to ir užverbuotas, pasižymėjo „geru agento darbu“, užtat 1947 metų liepą partizanų nužudytas kaip MGB agentas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija