2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Mirė Joniškio klebonas

A†A kun. Edvardas Kraujalis
(1931 08 13–1958 03 23–2012 10 11)

Kun. jubil. Edvardas Kraujalis
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Spalio 11 dieną po sunkios ligos mirė kun. jubil. Edvardas Kraujalis, iki šiol ėjęs Molėtų dekanato Joniškio parapijos klebono pareigas. Jis gimė 1931 m. rugpjūčio 13 d. Mylių kaime, Stirnių parapijoje, Molėtų rajone. 1951 metais baigęs Molėtų vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1954–1957 metais atliko karinę prievolę tarybinėje armijoje. Vėliau tęsė studijas kunigų seminarijoje ir ją baigęs, 1958 m. kovo 23 d., Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Dirbo šiose parapijose: 1958–1959 metais – Marijampolės vikaras (Vilkaviškio vyskupijoje), 1959 metais – Stakliškių vikaras, 1959–1962 metais – Semeliškių vikaras, 1962–1966 metais – Kalvių klebonas, 1966–1975 metais – Babriškių ir Akmens klebonas, 1975–1976 metais – Onuškio ir Vytautavos klebonas, 1976–1983 metais – Kiauklių klebonas, 1983–1996 metais – Butrimonių klebonas, 1996–2012 – Joniškio klebonas.

Kun. E. Kraujalis buvo pamaldus, nuoširdus, asketiškas kunigas, uoliai vykdęs pareigas jam patikėtose parapijose. Liepos mėnesį jis buvo paguldytas į ligoninę skrandžio operacijai, po kurios jo sveikata tik silpo. Rugsėjį jis pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų. Kaišiadorių vyskupas atleidimo dekrete nuoširdžiai padėkojo kunigui Edvardui už pasiaukojančiai atliktas pareigas šioje bei kitose Kaišiadorių vyskupijos parapijose – už gilų tikėjimo ir meilės liudijimą, ištikimybę Bažnyčiai ir aplankė esantį ligos patale.

Kun. E. Kraujalis buvo pašarvotas Joniškio Šv. apašt. Jokūbo parapijos bažnyčioje, kur spalio 14 dieną vyko laidotuvių pamaldos, šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kaimyninių parapijų ir svečiai kunigai, pamaldose dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų. Palaidotas Stirnių – tėviškės parapijos – bažnyčios šventoriuje.

Tesuteikia Viešpats ištikimam savo tarnui amžinybės džiaugsmą!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija