2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Atlaidai, konferencija, ekskursija

Svečiai iš Kaišiadorių Girnų muziejuje

PASVALYS. Dekanas kun. Algis Neverauskas, Katalikių Moterų Draugija, Gyvojo rožinio draugija bei Marijos legionas dekanato katalikiškų organizacijų narius bei visus tikinčiuosius spalio 7 dieną pakvietė atvykti į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidų iškilmėms.

Šioms iškilmėms parapijos tikintieji pradėjo ruoštis iš anksto, tvarkė bažnyčios aplinką bei vidų, pynė vainikus. Nepakeičiamos vainikų pynėjos buvo Genutė, Irutė, Saliutė, Aleksytė, Julytė, Vijolė (Pasvalio parapija), Aldutė (Daujėnų parapija). Joms talkino Boneventūra, Stasytė, Zenutė, Rūtelė, Danutė, Julytė, Vandutė, Algimantas, Feliksas (Pasvalio parapija), Verutė (Skrebotiškio parapija). Karšta arbata ir bandelėmis visas pynėjas vaišino „Caritas“ valgyklos „Varpelis“ vyr. šeimininkė Verutė bei nepailstantis visuose darbuose bažnyčios zakristijonas Romas. Visi darbai vyko sklandžiai, nes juos lydėjo nuoširdi malda.

Iškilmių diena prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis. Po Votyvos šv. Mišių vikaras kun. mgr. Miroslav Anuškevič pakvietė visus Rožinio maldai (IV dalis ,,Garbės slėpiniai“). Pagrindines šv. Mišias aukojo Saločių parapijos klebonas kun. Eimantas Novikas. Homilijos metu kunigas atskleidė Rožinio istorijos kelią, dalijosi savo gyvenimo pavyzdžiais apie maldos prasmę. Kunigas kalbėjo: ,,Nuo pat vaikystės Rožinio malda užėmė svarbiausią vietą mano gyvenime. Tai nuostabi ir paprasta malda. Popiežius Jonas Paulius II nuolat skelbė: ,,Kas platina Rožinį, gali išgelbėti pasaulį“. Norėdamas dar daugiau pelnyti tos nuostabios maldos vaisių, jis praplėtė Rožinį, sukurdamas Šviesos slėpinius. Ne tik Jonas Paulius II, bet ir visi pasaulio didieji šventieji ypač vertina Rožinį. Dažnai paklausiu tikinčiųjų, ko laukia iš mūsų Dievas. Vieni sako, kad reikia šeimos sutarimo, kiti – sąžiningai dirbti, o dar kiti – lankyti bažnyčią. Tai svarbūs dalykai. Bet pats svarbiausias laukimo momentas yra nuoširdi malda“, – tvirtino kun. Eimantas Novikas. Jis paragino visus kasdieną panirti į Rožinio maldą taip, kad vidiniame gyvenime, dvasiniuose išgyvenimuose viskas vyktų pagal Dievo bei Marijos valią ir planą. Po šv. Mišių vyko eucharistinė procesija.

Pasibaigus pamaldoms visi tikintieji neskubėjo išeiti iš bažnyčios. Čia netrukus prasidėjo konferencija „Švč. Mergelė Marija – mūsų tikėjimo pavyzdys“. Ją giesme pradėjo ansamblis iš Kaišiadorių „Rudenėlis“ (vadovė Rita Baušienė, ilgametė LKMS valdybos narė).

„Marijos radijo“ administratorė Lina Ražukaitė supažindino su šio radijo istorija bei paskirtimi. Viešnia akcentavo, kad pirmosios radijo laidos pradėtos transliuoti Kaune 2004 m. rugpjūčio 30 d. „Marijos radijas“ – Lietuvoje transliuojama katalikiška nekomercinė regioninė radijo stotis. Jo laidas veda savanoriai. Programa transliuojama visą parą.

Kauno kunigų seminarijos klierikas Nerijus Pipiras džiaugėsi, kad Dievas davė progą pirmą kartą atvykti į Pasvalį. „Kas sieja mane su šiuo miestu? Kuo brangi man ši bažnyčia? Bažnyčios šventoriuje ilsisi mons. Jonas Balčiūnas, kuris mane pakrikštijo“. Po to pranešėjas dalijosi mintimis apie Mariją – tikėjimo pavyzdį. Pasiremdamas filosofo Antano Maceinos ir palaimintojo Jono Pauliaus II mintimis, klierikas Nerijus bandė atskleisti, jog Marija, gražiausias pavyzdys, visuomet yra ,,laimingai įtikėjusi“.

„Marijos radijo“ savanorė Genutė Ulevičienė džiaugėsi turėdama galimybę darbuotis šiame radijuje. Čia Dievas suvienija pačius įvairiausius žmonės. Ji kvietė visus būti savanoriais ir skelbti Gerąją Naujieną. Konferencija baigėsi bendra giesme, kurią vedė svečiai iš Kaišiadorių.

Paskui visi susirinko į agapę Pasvalio Kultūros centre. Vietą bendrystei geranoriškai parūpino šių namų šeimininkė Danutė Breimelytė. Čia visų laukė gėlėmis bei margaspalviais klevo lapais papuošta jauki salė. Dar iškilmingesnio šventiškumo suteikė degančios žvakutės. Visą šį grožį bei eleganciją sukūrė darbščios sesučių Aldutės ir Valytės Žemaityčių rankos. Visus linksmino Kaišiadorių ansamblis „Rudenėlis“. Agapės metu svečiai ir šeimininkai pasikeitė atminimo dovanėlėmis bei palinkėjo vieni kitiems ilgalaikės nuoširdžios bendrystės su katalikiškomis organizacijomis.

Po agapės buvo organizuota ekskursija po Pasvalį. Svečiai supažindinti su Pasvalio miesto istorija, aplankytas Kryžių slėnis, Žalsvasis šaltinis, Girnų muziejus.

Vlada Čirvinskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija