2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Paminėjo kleboną

LAZDIJAI. Spalio 8-osios popietę Šv. Onos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už kunigą istoriką Vaclovą Strimaitį, kuris amžiams atgulė Lazdijų bažnyčios šventoriuje ir čia ilsisi jau 30 metų.

Prieš šv. Mišias mokytoja istorikė Birutė Vanagienė, artimai pažinojusi kun. V. Strimaitį, pristatė kunigo gyvenimą ir darbus tyrinėjant krašto istoriją, meną, papročius, kartų pasaulėžiūrą, mąstymą, likimus, kalbą, jaunimo kultūrinius bei tautinius uždavinius. Jis buvo tokio darbštumo, energijos, geros širdies, dalijančios savo žinias visiems, kurie jų troško, kad būtų sunku su kuo nors palyginti. Visa tai jis darydavo tyliai, be pozos, nedemonstruodamas savo žinių, todėl daugelis net ir nežinojo, kiek daug kunigas yra pasidarbavęs mokslui. Niekam jis neatsakė bėdoje ir niekas iš jo namų neišėjo nesuprastas ar nepadrąsintas.

Šv. Mišias koncelebravo 12 kunigų: buvęs kun. V. Strimaičio vikaras kun. Vaclovas Stakėnas; kunigai, kuriuos išleido į seminariją (kan. Raimundas Žukauskas ir kun. Gediminas Bulevičius), kiti kilę iš Lazdijų parapijos kunigai (kun. Marius Rudzinskas ir kun. Jonas Jonuška), kilęs iš Kučiūnų parapijos prel. Juozas Pečiukonis, Lazdijų dekanato kunigai – kan. Vytautas Prajara, kan. Valius Zubavičius, kan. Gvidonas Dovydaitis, kun. Vitas Eidukaitis, kun. Jonas Cikana ir kun. Nerijus Žvirblys. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo kan. V. Zubavičius. Pamokslą sakė kun. J. Jonuška, kuris buvo pakrikštytas kun. V. Strimaičio.

Po šv. Mišių visi rinkosi prie kun. V. Strimaičio kapo bažnyčios šventoriuje, uždegė žvakeles, pagiedojo giesmių.

B. V.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija