2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Seminaristai paminėjo buvusį rektorių

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lapkričio 9 ir 11 dienomis iškilmingai paminėjo ilgamečio šios Alma mater rektoriaus, tautos dainiaus prel. Jono Mačiulio-Maironio jubiliejinius metus.

Lapkričio 9 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko minties ir žodžio vakaras „Noktiurnas Maironiui“. Renginį pradėjusi šio muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė pasidžiaugė, kad kiekvienų metų rudenį seminarijos bendruomenė ateina tarsi į svečius pas Maironį – pabūti, sušilti, pasidžiaugti vienas kitu ir pasidalyti kūryba. Šis vakaras buvo baigiamasis renginių ciklo „Kauniečiai Maironiui“ akordas, todėl tautos dainiaus svetainėje nesutilpo visi norintys dar kartą pabūti su Maironiu. Renginyje klierikai dalijosi kūrybiniais ieškojimais, šiemet „suguldytais“ kukliame leidinėlyje „Poetikos brevijorius“. Rengiant vakarą, viltasi, jog tai bus lyg malda su tautos dainiumi. Melstis padėjo folklorinis ansamblis „Sedula“ iš Ilgakiemio, pagiedojo keletą senų, lietuviškų giesmių. Daug šilumos vakarui suteikė ir solistas Mangirdas Dapkus. Jis atliko ne vieną muzikinį kūrinį. Antroje vakaro dalyje pasirinktus Maironio eilėraščius skaitė Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, klierikai. Renginio pabaigoje kalbėjo Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Lapkričio 11 dieną, sekmadienio rytmetį, seminarijos bendruomenė rinkosi prie prelato kapo. Čia uždegta žvakutė, padėta gėlių puokštė, sukalbėta „Viešpaties Angelo“ malda. Vėliau Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje aukotos iškilmingos šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, prefektas kun. Kęstutis Genys, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, Parengiamojo kurso vadovas kun. Ramūnas Norkus. Homilijoje rektorius apžvelgė Maironio svarbą Lietuvos tautinei ir dvasinei raidai.

Pasibaigus šv. Mišioms, seminarijos penkto ir šešto kurso broliai parodė meninę programėlę. Buvo skaitoma poeto kūryba, pristatomi svarbiausi biografijos bruožai. Programėlę papuošė Kauno Arkikatedros Bazilikos choras, vadovaujamas Vitos Vaitkevičienės (šis choras giedojo ir šv. Mišiose), bei seserys benediktinės, smuiku ir kanklėmis atlikusios keletą kūrinių. Programėlėje dalyvavęs prel. V. S. Vaičiūnas OFS perskaitė savo kūrybos eilėraštį apie Maironį. Renginio pabaigoje susirinkusieji drauge pagiedojo giesmę „Lietuva brangi“. Šią literatūrinę kompoziciją seminaristams parengti padėjo Kauno nacionalinio dramos teatro aktorė Liucija Rukšnaitytė.

Pasibaigus oficialiai šventės programai, bendrauta prie arbatos puodelio.

Kauno kunigų seminarijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija